PKS-yhteisöraportit vuonna 2024, keskushallinto, kaupunginkanslia

HEL 2024-001929
Asialla on uudempia käsittelyjä
4. / 13 §

PKS-raportti tammikuu-joulukuu 2023

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto merkitsi tiedoksi PKS-raportin vuodelta 2023.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Konserniohjauksen periaatteiden mukaan kaupunki seuraa PKS-yhteisöjen toimintaa ja tuloksellisuutta määräajoin laadittavien seurantaraporttien pohjalta.

Espoo, Helsinki ja Vantaa pilotoivat vuonna 2023 uudenlaista yhteistä raportointia merkittäville pääkaupunkiseutuyhteisille kuntayhtymille (Helsingin seudun liikenne HSL ja Helsingin seudun ympäristöpalvelut HSY). Raportti laaditaan neljännesvuosittain laatimisvastuun kiertäessä vuosittain kaupunkien kesken.

PKS-raportoinnista vuonna 2023 vastasi Espoon kaupunki.

Kuntayhtymille sovittiin Helsingin, Espoon ja Vantaan kesken kuusi omistajaohjaustavoitetta vuodelle 2023. Näistä HSL:n joukkoliikenteen toimivuuden parantaminen ja vastuullisuus toteutui kaikilla kolmella mittarilla. Muut tavoitteet toteutuivat osittain, ja heikoimmin toteutui HSY:n vesi- ja jätehuollon toimivuuden parantaminen, joka toteutui osittain yhdellä mittarilla.

Seurantaraportti on liitteenä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 06.03.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Jukka-Pekka Ujula

Lisätietojen antaja

Patrick Wahlman, Konsernianalyytikko, puhelin: 09 310 33714

patrick.wahlman@hel.fi