Virkasuhteen täyttäminen, sosiaalityöntekijä, päihdepalvelujen jälkikuntoutus, työavain SOTEPE-02-5-24

HEL 2024-003763
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

Sosiaalityöntekijän viran täyttäminen, Päihdehuollon jälkikuntoutus, työavain SOTEPE-02-5-24

Johtaja

Päätös

Päihdekuntoutus Luodon johtaja päätti ottaa koulutuksen, kokemuksen ja haastattelussa osoitetun soveltuvuuden perusteella yhteiskuntatieteiden maisteri ********** sosiaalityöntekijän virkaan (vakanssinumero 039268, toimintayksikkö 396370, työpiste 700110) 1.4.2024 lukien 3893,25 euron tehtäväkohtaisen kuukausipalkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ja viranhoitomääräyksessä tarkemmin määrätyin ehdoin.

Koeaika on 6 kuukautta.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan otetun terveydentilasta saadun selvityksen perusteella virkaan ottaminen on vahvistettu. Selvitys on esitettävä 30 päivän kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Sosiaalityöntekijän virka tuli avoimeksi 1.2.2024.

Sosiaali- ja terveystoimialan toimialajohtajan tekemän henkilöstöhallinnon delegointipäätöksen 22.12.2022 § 199 mukaan päihdehuollon jälkikuntoutuksen sosiaalityöntekijän virkaan ottaa Päihdekuntoutus Luodon johtaja.

Päihdehuollon jälkikuntoutuksen sosiaalityöntekijän tehtävänä ovat sosiaalihuoltolain mukaiset työtehtävät työikäisten sekä päihde- ja riippuvuustyön erityispalvelujen palvelutehtävissä päihdehuollon jälkikuntoutuksessa. Työhön sisältyy mm. palvelutarpeen arviointien ja asiakassuunnitelmien laatiminen, suunnitelmallinen työskentely, psykososiaalinen ja kuntouttava sosiaalityö, täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen myöntäminen, työskentely verkostojen kanssa sekä rakenteellinen sosiaalityö.

Sosiaalityöntekijän viran kelpoisuusehtona on sosiaalihuollon ammattihenkilöistä annetun lain 817/2015 (7 §) mukainen sosiaalityöntekijän kelpoisuus.

Kielitaitovaatimuksena on suomen kielen hyvä suullinen ja kirjallinen taito sekä ruotsin kielen tyydyttävä suullinen taito.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää kokemusta aikuissosiaalityöstä, sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän tuntemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, kykyä itsenäiseen työskentelyyn, kehittämismyönteisyyttä sekä valmiutta työskennellä vertaistoimijoiden kanssa.

Eduksi luettiin kokemus päihdetyöstä, päihderiippuvuuden ja siihen kytkeytyvien ilmiöiden sekä toipumisprosessin tuntemus, Helsingin palvelujärjestelmän ja päihdealan toimijoiden tuntemus, valmius rakenteelliseen sosiaalityöhön sekä Apotti-tietojärjestelmän hallinta.

Sosiaalityöntekijän virka (vakanssinumero 039268) on ollut julkisesti haettavana 1.2.–15.2.2024 kaupungin sähköisen rekrytointipalvelun sisäisessä ja ulkoisessa haussa.

Määräajassa hakemuksen jätti viisi (5) hakijaa. Yhteenveto hakemuksen jättäneistä on tämän asian liitteenä 1.

Vaadittu kelpoisuus on kahdella (2) hakijalla. Hakemusten perusteella haastatteluun kutsuttiin kelpoisuusehdot täyttävät hakijat: ********** (haastattelu 19.2.2024) ja ********** (haastattelu 20.2.2024).

Haastattelun suorittivat Päihdekuntoutus Luodon johtaja ********** päihdehuollon jälkikuntoutuksen johtava sosiaalityöntekijä ********** Suojatie ry:n toiminnanjohtaja ********** ja päihdehuollon jälkikuntoutuksen sairaanhoitaja **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon 17.12.2021 pääaineena sosiaalityö. Hänellä on myös sosionomi AMK-tutkinto (7.4.2004) ja lähihoitajan tutkinto (31.12.1999). **********

********** on koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden maisteri. Hän on suorittanut yhteiskuntatieteiden maisterin tutkinnon 11.6.2023 pääaineena sosiaalityö. **********

Haastatelluista hakijoista ********** on kokemusta aikuissosiaalityöstä sekä päihdetyöstä. Hänellä on laaja sosiaaliturva- ja palvelujärjestelmän tuntemus eri sosiaalityön alueilta.

********** on opintojen kautta tietoa päihdeteemoista, mutta ei aikuissosiaalityön tai päihdetyön työkokemusta. Hänellä on kokemusta Apotti-tietojärjestelmän käytöstä.

Hakemusten ja haastattelujen perusteella ********** osoitti sosiaalityöntekijän tehtävissä edellytettäviä vahvuuksia, erityisesti tehtävän kannalta merkityksellistä työkokemusta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä valmiutta itsenäiseen työskentelyyn. Hänellä on monipuolinen kokemus sosiaalityöntekijänä toimimisesta sekä aikuissosiaalityön että päihdetyön tehtävistä.

Koulutuksen, kokemuksen sekä haastattelussa osoitetun sopivuuden perusteella ********** on parhaat edellytykset sosiaalityöntekijän viran tehtävien hoitamiseen päihdehuollon jälkikuntoutusyksikössä.

Päätös tullut nähtäväksi 18.03.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin sosiaali-, terveys- ja pelastuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Sini Korhonen, johtava sosiaalityöntekijä, puhelin: 09 310 29977

sini.korhonen@hel.fi

Päättäjä

Tuula Hiltunen
johtaja

Liitteet (pdf)

1. Lyhyt hakijalista_Päihdehuollon jälkikuntoutus sosiaalityöntekijä__SOTEPE-02-5-24 (002)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.