Lainan myöntäminen, tallin laajennustyöt, Kaarelan Ratsutalli Oy

HEL 2024-004140
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 86 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle Kaarelan Ratsutalli Oy:n Malminkartanon kaupunginosassa sijaitsevan ratsastustallin laajennuksen lainahakemuksesta

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon Kaarelan Ratsutalli Oy:n lainahakemuksesta. Hakemus koskee Malminkartanon kaupunginosassa sijaitsevan ratsastustallin laajentamista.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta puoltaa omalta osaltaan nyt ilmoitetuilla kokonaiskustannuksilla ja esitetyllä rahoitussuunnitelmalla 160 000 euron lainan myöntämistä Kaarelan Ratsutalli Oy:lle kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista käytettäväksi osarahoituksena tallin laajennusta varten.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan näkemyksen mukaan esitetty hanke on kannatettava, sillä se tukee kaupungin liikuntapolitiikan suuntaviivojen toteuttamista, ja on urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston sääntöjen 5 §:n mukainen hanke sekä täten kaupungin edun mukainen.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalle on saapunut 15.3.2024 päivätty Kaarelan Ratsutalli Oy:n hakemus. Asiakirja koskee 160 000 euron lainan myöntämistä kaupungin urheilu- ja ulkoilulaitosrahastosta Malminkartanon kaupunginosassa sijaitsevan ratsastustallin laajennusta varten. Rahaston varoja hoitaa Helsingin kaupunginhallitus.

Ratsastuksen harrastajia noin 160 000. Lähes joka viides 10–18-vuotiaista tytöistä harrastaa ratsastusta. Koululaiskyselyssä 2020 alakouluissa ratsastus oli ykkössijalla tyttöjen toiveharrastuksena, yläkouluissa viidentenä. Koko ratsastusikäisestä naisväestöstä harrastajia on kuusi prosenttia. Varhaiskasvatusikäisillä tytöillä ratsastus on kymmenen suosituimman lajin joukossa. OKM:n koululaiskyselyn mukaan ratsastus on alakouluikäisten tyttöjen toivotuin harrastus. Myös naisilla ratsastus on kymmenen suosituimman lajin joukossa.

Helsingin Malminkartanossa sijaitseva Kaarelan Ratsutalli Oy on Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli. Talli on ollut toiminnassa vuodesta 2002 lähtien tarjoten lähiliikuntamahdollisuuksia alueen nuorille keskittyen ratsastuksen ja hevostaitojen opettamiseen. Tällä toiminnalla katsotaan olevan vaikutusta erityisesti nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn, mutta myös syrjäytymisvaarassa olevien aikuisten mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnan jäsenenä.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan kannalta esitettyä hanketta on pidettävä kannatettavana ja kaupungin lainan myöntämistä hakijalle urheilu- ja ulkoilulaitosrahaston varoista kaupungin edun mukaisena.

Kaarelan Ratsutalli Oy hakee kokonaiskustannuksiltaan 400 000 euron (alv 0 %) hankkeelle rahoitussuunnitelman mukaista 160 000 euron lainaa Helsingin kaupungilta. Kaupungin lainan lisäksi hanketta on suunniteltu rahoitettavan 80 000 euron omalla pääomalla sekä pankin myöntämällä 200 000 euron lainalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on aiemmin tarkoituksenmukaisiksi katsomissaan hankkeissa puoltanut enintään 40 prosentin lainaosuutta kokonaiskustannuksista.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. liikuntajohtaja
Petteri Huurre

Lisätietojen antaja

Stefan Fröberg, ulkoilupalvelupäällikkö, puhelin: 09 310 87901

stefan.froberg@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hakemus 15.3.2024

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.