Avustuksen hakeminen, luontoretket, päiväkoti Myllynratas, Tiina ja Antti Herlin säätiö

HEL 2024-005214
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 58

Avustuksen hakeminen, Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustus lasten luontoretkiä varten päiväkoti Myllynrattaalle

Perusopetusjohtaja

Päätös

Perusopetusjohtaja päätti hyväksyä Tiina ja Antti Herlinin säätiön (TAH-säätiö) myöntämän avustuksen hakemisen luontoretkien toteuttamiseksi päiväkoti Myllynrattaassa. TAH-säätiöltä haettavan avustuksen kokonaissumma on 1000 euroa, jolla on tarkoitus toteuttaa päiväkoti Myllynrattaan kolmen ryhmän retket Sipoonkorven kansallispuistoon. Omarahoitusosuutta ei ole.

Lisäksi perusopetusjohtaja päätti valtuuttaa kasvatuksen ja koulutuksen toimialan varhaiskasvatuksen opettajan ********** toimimaan TAH-säätiön sähköisessä apurahajärjestelmässä asiointiroolissa.

Päätöksen perustelut

Tiina ja Antti Herlinin säätiön avustuksilla halutaan tukea lasten ja nuorten kasvua kestävään elämäntapaan. Jokaiseen avustettavaan retkeen kuuluu ikätasoisesti toteutettu ilmastovaikutusten kompensointi. Haku toteutetaan yhteistyössä Suomen Partiolaisten kanssa, joka tarjoaa vinkkejä sekä luontoretkiin että ilmastovaikutuksen kompensointiin. Myönnetyn avustuksen käytöstä raportoidaan TAH-säätiölle kuukauden kuluessa retken päättymisestä.

Pk Myllynratas sijaitsee Myllypuron asuinalueella. Alueen lapsilla on monella hyvin kirjava kulttuuritausta, ja luontoretket Myllypurossa ovat rajoittuneet pienien lähimetsäalueiden ja puistojen varaan. Tavoite on tarjota näille lapsille kokemus autenttisesta metsästä Sipoonkorven kansallispuistossa, opettaa siellä toimimisen taitoja ja käyttäytymistä, sekä aktivoida monipuoliseen liikuntaan. Päiväkodin normaalissa toiminnassa vaihtelevassa maastossa kulkeminen ei ole jokapäiväistä tai viikoittaista. Vanhempien esikoululaisten kanssa käydään läpi hiilijalanjäljen syntymistä hiilijalanjälkilaskurin avulla. Lisäksi luonnonkatoa tarkastellaan tarkemmin erilaisilla etukäteisharjoituksilla.

Avustuksella toteutettavalla toiminnalla tuetaan Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan kestävän kehityksen tavoitteita ja strategisia painopisteitä sekä vahvistetaan lasten osallisuutta.

Rahoitusjohtajan päätöksen 103 §, 10.12.2018 mukaan valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisen toimivalta on siirretty perusopetusjohtajalle kasvatuksen ja koulutuksen toimialaan liittyvien valtionavustusten sekä niihin verrattavien etuuksien hakemisessa.

Päätös tullut nähtäväksi 12.04.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Taina Torniainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 29960

taina.torniainen@hel.fi

Päättäjä

Outi Salo
perusopetusjohtaja

Liitteet (pdf)

1. Hakemus_Myllynratas

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.