Hankinta, optio, kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2024-006607
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 47

Kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottamisen optiovuoden käyttäminen

Kulttuurijohtaja

Päätös

Kulttuurijohtaja päätti, että kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen tuottaminen käyttöoikeussopimuksena ja niihin liittyvien palveluiden optiokausi otetaan käyttöön yhden (1) vuoden ajaksi ajalle 1.6.2024 – 31.5.2025.

Optiokauden arvioitu arvonlisäveroton arvo on noin 400 000 euroa.

Samalla osapuolet ovat sopineet alkuperäiseen sopimukseen päivitykset, jotka koskevat sopimuksen markkinointiliitettä (liite 14 Tarjoajan muut markkinointitoimenpiteet), sopimuksen liitteenä ollutta hinnastoa (liite 3) sekä listausta yleisöasiakkailta perittävistä maksuista (liite 7). Optiota ja päivityksiä koskeva Helsingin kaupungin kulttuuripalveluiden sekä Lippupiste Oy:n välinen sopimus on tämän päätöksen liitteenä.

Uusi sopimus (liite) korvaa vuoden 2021 sopimuksen markkinointi- ja hinnoitteluliitteet sopimuksessa lueteltujen päivityskohtien osalta. Muuten 1.6.2021 allekirjoitettu sopimus jatkuu entisin ehdoin.

Optiokautta koskeva sopimus sopijapuolten välillä syntyy tämän optiopäätöksen allekirjoituksella ja tiedoksiannolla asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta on tehnyt päätöksen 16.3.2021 § 37/2021
kulttuurikeskusten lipunmyyntipalvelujen hankinnasta. Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta oikeutti kulttuurijohtajan päättämään optiokausien käyttöönotosta sisältäen mahdollisuuden kahteen (2) yhden (1) vuoden optiokauteen.

Päätös tullut nähtäväksi 23.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Paiju Tyrväinen, kulttuurikeskusten päällikkö, puhelin: 09 310 29874

paiju.tyrvainen@hel.fi

Niina Lammi, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 20573

niina.lammi@hel.fi

Päättäjä

Mari Männistö
kulttuurijohtaja

Liitteet (pdf)

1. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k
2. Salassa pidettävä: JulkL (621/1999) 24.1 § 20 k

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.