Luottokortin hankinta, Eurocard Corporate Gold -kortti, kaupunkiympäristön toimiala, hallintojohtaja

HEL 2024-007336
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 33

Eurocard Corporate Gold -kortin hankkiminen kaupunkiympäristön toimialalle

Rahoitusjohtaja

Päätös

Rahoitusjohtaja päätti kaupunkiympäristön toimialan maksukorttihakemukseen perustuen oikeuttaa taloushallintopalveluliikelaitoksen tilaamaan SEB Kort Bank AB:n sähköisessä järjestelmässä Eurocard Corporate Gold -kortin seuraavalle henkilölle:

**********

Samalla rahoitusjohtaja päätti kehottaa kaupunkiympäristön toimialaa huolehtimaan siitä, että kortin käytössä noudatetaan SEB Kort Bank AB:n ja kaupungin antamia ohjeita.

Ennen kuin kortti luovutetaan kortinhaltijalle, kortinhaltijan tulee allekirjoittaa liitteenä oleva sitoumus, jonka toimiala arkistoi maksukorttihakemuksen liitteenä.

Päätöksen perustelut

Korttia tarvitaan työtehtäviin liittyvään matkustamiseen ja edustamiseen, joissa maksaminen kaupungin tilausjärjestelmän kautta laskulla ei ole mahdollista tai tarkoituksenmukaista.

**********

Hallintosäännön 20 luvun 11 § mukaisesti rahoitusjohtaja antaa ohjeita kaupungin taloudenhoidosta. Rahoitusjohtaja on päätöksellään 5.1.2018, 3 § antanut ohjeen maksu- ja asiakaskorttien hankkimisesta ja käytöstä.

Päätös tullut nähtäväksi 27.05.2024

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Merja Kankaansivu, rahoitussihteeri, puhelin: 36345

merja.kankaansivu@hel.fi

Päättäjä

Tuula Saxholm
rahoitusjohtaja
Tuomo Mäkinen
rahoituspäällikkö

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys 21.5.2024
2. Eurocard Corporate Gold käyttösitoumuslomake

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.