Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja, KASKO 03-52-24

HEL 2024-007887
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 1

Virkasuhteen täyttäminen, Stadin ammatti- ja aikuisopisto, kampus 4, sosiaali- ja terveysalan tuntiopettaja, työavain KASKO 03-52-24

Koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3

Päätös

Koulutuspäällikkö päätti valita tuntiopettajan määräaikaiseen virkaan **********

Määräaikainen virka on voimassa ajalla 1.8.2024-31.7.2025. Määräaikaiseen virkaan valitulla ei ole koeaikaa.

Päätös on ehdollinen, kunnes virkaan valittu on esittänyt lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä annetun lain (504/2002) edellyttämän rikosrekisterilain (505/2002) 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun rikosrekisteriotteen ja kunnes virkaan valittu on esittänyt selvityksen terveydentilastaan. Selvitys terveydentilasta on esitettävä kuukauden kuluessa virkaan ottamista koskevan päätöksen tiedoksisaannista lukien.

Päätöksen perustelut

Tuntiopettajan määräaikaiset virkasuhteet ovat olleet julkisesti haettavana ajalla 18.3.-8.4.2024. Helsingin kaupungin sähköisessä rekrytointijärjestelmässä sekä muissa Helsingin kaupungin rekrytointikanavissa työavaimella KASKO-03-52-24.

Määräaikaisten virkojen ilmoitettiin työsuhteen alkaessa sijoittuvan Stadin ammatti- ja aikuisopistoon.

Määräaikaisen viran sijoituspaikka on virkasuhteen alkaessa Kampus 4.

Toimialajohtajan delegointipäätöksen (20.11.2019, § 100) mukaan tuntiopettajan ottamisesta määräaikaiseen virkasuhteeseen päättää koulutuspäällikkö.

Viranhaltijan tehtävänä on tuntiopettajan tehtävät Stadin ammatti- ja aikuisopistossa. Viran kelpoisuusvaatimuksena on opetustoimen kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 (muutettu 1150/2017) mukainen kelpoisuus. Määräaikaisissa tehtävissä kelpoisuusvaatimukset täyttävien hakijoiden puuttuessa myös vaadittavaa kelpoisuutta vailla olevat hakijat otetaan huomioon.

Työpaikkailmoituksessa ilmoitettiin avoimeksi 11 määräaikaista tuntiopettajan virkaa. Tehtävistä kymmenen tehtävää ilmoitettiin olevan voimassa ajalla 1.8.24 - 31.7.25. Yksi tehtävistä ilmoitettiin olevan voimassa ajalla 1.8.24 - 30.6.25. Hakijalla ilmoitettiin olevan mahdollisuus valita hakulomakkeella, kumpaa määräaikaista tuntiopettajan virkaa vai molempia määräaikaisia virkoja hakija hakee hakemuksellaan.

Työpaikkailmoituksessa kerrottiin tuntiopettajan työtehtäviin kuuluvan laaja-alaisesti sosiaali- ja terveysalan opettajan opetus- ja ohjaustyö sosiaali- ja terveysalan perustutkinnoissa ja osaamisaloilla. Opettajan työtehtäviin ilmoitettiin kuuluvan työpaikalla tapahtuvan oppimisen ohjaaminen ja näyttöjen arviointi, opiskelijan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman ja opintojen etenemisen ohjaus ja tuki. Lisäksi opettajan kerrottiin osallistuvan aktiivisesti työelämäyhteistyön ja pedagogisten käytäntöjen kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveysalan opettajan tehtävässä korostuu kyky hallita laajoja hoitotyön osaamiskokonaisuuksia. Ilmoituksessa kerrottiin arvostettavan laaja-alaista kokemusta hoitotyön työtehtävistä, työelämän tarpeiden tuntemusta ja osaamista englantiavusteiseen opetukseen. Työn ilmoitettiin edellyttävän hyviä vuorovaikutus- ja ohjaustaitoja monikielisissä yhteisöissä sekä kykyä ohjata opiskelijoita erilaisissa oppimisympäristöissä. Lisäksi työn kerrottiin edellyttävän monipuolisia digitaitoja.

Perustuslain 125 §:n mukaan viran yleiset nimitysperusteet ovat taito, kyky ja koeteltu kansalaiskunto.

Määräajassa hakemuksen jätti 88 hakijaa. Vaadittu kelpoisuus oli 23 hakijalla. Hakemusten perustella 23 hakijaa kutsuttiin Teams-ryhmähaastatteluun. Kolme kutsutuista ei osallistunut ryhmähaastatteluun. Yksi hakija perui hakemuksensa hakuajan päätyttyä. Ryhmähaastattelut toteuttivat koulutuspäälliköt Elina Tirinen ja Eeva-Kaisa Suvanto ajalla 9.4.-11.4.2024. Elina Tirinen ja Kirsi Lounela toteuttivat ryhmähaastattelun 13.5.2024. Ryhmähaastatteluiden perusteella 10 hakijaa kutsuttiin haastatteluun, jonka toteuttivat rehtorit Sirpa Lindroos tai Johanna Aholainen tai koulutuspäälliköt Eeva-Kaisa Suvanto tai Jukka Pitkänen tai Hannele Häyhä tai Marjo Kumpulainen tai Elina Tirinen tai Kirsi Lounela. Yksi haastatteluun kutsutuista ei osallistunut haastatteluun ja yksi veti hakemuksensa pois haastattelun jälkeen.

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

**********

Koulutuspäällikkö Jukka Pitkänen katsoi hakijoiden työkokemuksen, koulutuksen sekä haastattelussa ilmenevien seikkojen kokonaisarvion perusteella, että parhaat edellytykset määräaikaisen viran menestykselliseen hoitamiseen on **********

Päätös annetaan tiedoksi virkaan valitulle sekä muille hakijoille oikaisuvaatimusohjeineen. Päätöksen tiedoksianto tapahtuu sähköisessä rekrytointijärjestelmässä niiden osalta, jotka ovat antaneet suostumuksensa sähköiseen tiedoksiantoon ja muiden osalta kirjeitse.

Päätös tullut nähtäväksi 14.06.2024

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kasvatus- ja koulutuslautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Suojattu sähköposti: https://securemail.hel.fi/

Käytäthän aina suojattua sähköpostia, kun lähetät henkilökohtaisia tietojasi.

Muistathan asioinnin yhteydessä mainita kirjaamisnumeron (esim. HEL 2021-000123), mikäli asiasi on jo vireillä Helsingin kaupungissa.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Jukka Pitkänen, koulutuspäällikkö, puhelin: 09 310 72259

jukka.pitkanen@hel.fi

Päättäjä

Eeva-Kaisa Suvanto
koulutuspäällikkö, Oppimisyksikkö 4-3