Ilmoitus kuulemisesta Asunto Oy Topeliuksen tupakointikieltoasiassa

Julkaisu poistuu verkosta 25.8.2024 0:00.

Asunto Oy Topelius osoitteessa Messeniuksenkatu 10, 00250 Helsinki, on hakenut Helsingin kaupungin tupakkalakia valvovalta viranomaiselta tupakointikieltoa (HEL 2023-009116 T 11 02 04) asunto-osakeyhtiönsä huoneistoparvekkeille. Tilojen haltijoille ja hakijalle varataan tilaisuus tulla kuulluksi ennen asian ratkaisemista. Kuulemiskirje on nähtävillä 21.9.2023 saakka Helsingin kaupungin kirjaamossa (kirjaamo). Mahdollinen vastine pyydetään toimittamaan 21.9.2023 mennessä.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 25.8.2023. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin ympäristöpalvelut