Vartiokylän koira-aitauksen peruskorjauksen suunnitelmaluonnos esillä 24.1.–6.2.2024

Julkaisu poistuu verkosta 24.1.2025 0:15.

Helsingin kaupunki on aloittanut Vartiokylän koira-aitauksen peruskorjauksen suunnittelun. Puistosuunnitelmaluonnos on esillä 24.1.–6.2.2024. 

VIO6403_Vartiokylä_01_luonnos_240119_Vartiokylän_koira-aitauksen_peruskorjaus_Puistosuunnitelmaluonnos.pdf(Linkki johtaa ulkoiseen palveluun)

Vartiokylän koira-aitaus kunnostetaan ja laajennetaan kaksiosaiseksi. Suunnittelun päätavoitteena on monipuolisten koira-aitausten tarjonnan varmistaminen Vartiokylän ja Myllypuron alueella. Aitauksessa on siksi jatkossa erilliset aitaukset pienille ja isoille koirille. Koira-aitausten varusteet ja kalusteet uusitaan. Nykyiset syväkeräysastiat säilytetään. Koira-aitausten valaistus uusitaan ja täydennetään. Koira-aitausten sisäänkäynnin yhteyteen rakennetaan eteinen ja koira-aitausta laajennetaan hieman luoteeseen ja lounaaseen. Kaupungin tavoitteena on, että toteutussuunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 kevään aikana. 

Peruskorjauksessa parannetaan koira-aitauksen maanpinnan tasausta ja kuivatusta. Koira-aitauksen alueelta poistetaan kumpareita ja maanpinta tasataan. Koira-aitauksen kaakkoisrajalle rakennetaan uusi rajaoja, jolla hulevesiä ohjataan kiertämään koira-aitaus ennen vesien valumista ympäröiviin puroihin sekä Mustapuroon. Koira-aitauksen lounas- ja koillisrajalla sijaitsevien ojien kunto ja vietto tarkistetaan ja perataan tarvittaessa. Myös sisäänkäyntiyhteyden alla sijaitsevan rummun kunto tarkistetaan hankkeen yhteydessä. Aitauksen ympäri istutetaan uusia monilajisia puu- ja pensasistutuksia. Istutuksilla pyritään pidättämään ravinteita ja kasvattamaan Mustapuron uoman monimuotoisuutta.

Työn tavoitteena on ollut olemassa olevien hyväkuntoisten puiden säilyttäminen. Koira-aitausten reuna-alueen puusto pyritään säilyttämään. Nykyiset huonokuntoiset puut koira-aitauksen sisällä poistetaan tasausmuutosten myötä. Koira-aitausten sisälle rakennettaville istutusalueille ja koira-aitausten reunoille istutetaan uusia puita. Voimajohdon johtoaukean käyttöoikeusrajoituksen takia puuistutukset eivät ole mahdollisia Mustapuron uoman penkereillä. 

Alueella on todettu erittäin haitallisen vieraslajin jättipalsamin esiintymä. Jättipalsami torjutaan hankkeessa rakentamisen aikana sekä tarvittaessa myös rakentamisen jälkeen osana kaupungin haitallisten vieraslajien torjuntaa.

Koira-aitauksen osoite: Myllytontunpolku 1, 00920 Helsinki.

Puistosuunnitelmaluonnokseen voi tutustua 24.1.–6.2.2024 Helsingin kaupungin verkkosivulla osoitteessa www.hel.fi/suunnitelmat (kohdassa Katu- ja puistosuunnitelmat). Mahdollinen palaute tulisi antaa 6.2.2024 mennessä sähköpostilla.

Lisätiedot ja palautteet

Belinda Barbato, Helsingin kaupunki, Maankäyttö ja kaupunkirakenne, p. 09 310 26093, belinda.barbato@hel.fi(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman) 

Linnea Westerlund, Maisema-arkkitehtitoimisto Näkymä Oy, linnea.westerlund@nakyma.com(Linkki avaa oletussähköpostiohjelman)