Yleistiedoksianto: Ilmoitus päätöksestä huleveden viemäröintialuetta koskevassa asiassa

Helsingin kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto on tehnyt vesihuoltolain 17 a §:n mukaisen päätöksen huleveden viemäröintialueen muuttamisesta (päätös 20.12.2023 § 189). Huleveden viemäröinnistä huolehtii päätöksen mukaisella alueella Helsingin seudun ympäristöpalvelut -kuntayhtymä (HSY).

Päätös liitteineen ja valitusosoituksineen on nähtävillä Helsingin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki 15.2.2024 saakka sekä osoitteessa https://paatokset.hel.fi/fi/asia/hel-2023-002610

Huleveden viemäröintialuetta voi tarkastella myös Helsingin karttapalvelussa kartta.hel.fi , Aineistot > Ympäristö ja luonto > Hulevesi > Hulevesiviemäröintialue (2023), ehdotusaineisto.

Ilmoitus on julkaistu viranomaisen verkkosivulla 9.1.2024. Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisesta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupunkiympäristön toimialan maankäytön yleissuunnittelupalvelu