Yleistiedoksianto katusuunnitelmien hyväksymisestä

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on 28.3.2023 § 178 (HEL 2022-011509) hyväksynyt Kuninkaantammentie, Kuninkaantammenkuja, Pitkäkoskentie ja Pitkäkoskenkuja, 33. Kaarela katusuunnitelmat.

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 12.5.2023 saakka Helsingin kaupungin yleisessä tietoverkossa viranomaisen verkkosivuilla sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki.

Kuulutuksen julkaisupäivä 5.4.2023

Tiedoksiannon katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30/henkilöiden lukumäärää ei tiedetä.

 

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala