Yleistiedoksianto rakennuskiellon hyväksymisestä, Länsi-Herttoniemi

Julkaisu poistuu verkosta 8.2.2025 0:00.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta on 30.1.2024 § 59 (HEL 2023-015912) hyväksynyt rakennuskiellon asemakaavan muuttamiseksi Länsi-Herttoniemen täydennysrakentamisalueelle. 

Päätös valitusosoituksineen on nähtävillä 18.3.2024 saakka Helsingin kaupungin yleisessä tietoverkossa sekä Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan asiakaspalvelussa, osoitteessa Työpajankatu 8, 00580 Helsinki. 

Ilmoituksen julkaisupäivä 8.2.2024 

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän ilmoituksen julkaisemisajankohdasta. 

Tiedoksianto toimitetaan yleistiedoksiantona, koska vastaanottajia on yli 30.

Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimiala