Sääntöohjaus, toimintasäännön hyväksyminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2016-014106
More recent handlings
§ 57

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön päivittäminen kirjastopalvelukokonaisuuden osalta 1.1.2019 ja muilta osin 14.11.2018 lukien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti 14.11.2018 lukien. Kirjastopalvelukokonaisuuden osalta muutokset tulevat voimaan 1.1.2019 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön.

Toimialajohtaja hyväksyy nyt päivitettävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan organisaatiota ja toimivaltuuksia koskevat toimintasäännön määräykset.

Toimintasäännön kirjastopalvelukokonaisuuden sisällölliset muutokset ovat:

Toimintasäännön tekstejä on muutettu (s. 3-5) siten, että kaupunginkirjaston alatiimeistä tulee tiimejä, tiimeistä yksikköjä ja yksiköistä palveluja. Keskustakirjasto Oodin avautuessa henkilömäärä kasvaa ja entisten kahden tiimin sijaan sinne tulee neljä yksikköä.

Vastaavasti kulttuuripalvelukokonaisuuteen jää entisten viiden palvelun sijaan neljä palvelua (s. 5).

Kirjastopalvelujen johtajan sijaisena toimivat on määritelty sijaantulojärjestyksessä uudelleen (s. 16).

Kirjastopalvelukokonaisuuden johtoryhmään on kirjattu nimikemuutokset (s. 17) koskien valtakunnallisten kehittämispalvelujen kehittämispäällikköä ja kirjastoverkon yhteisten palvelujen palvelujohtajaa.

Toimintasäännön muut sisällölliset muutokset ovat:

Päätöksenteon tukiyksikön todetaan huolehtivan myös kilpailutuksista (s. 14). Hankinta-asiat ja kilpailutukset on keskitetty päätöksenteon tukiyksikköön 1.10.2018 alkaen.

Paikallisten yhteen kalenterivuoteen rajattujen ja enintään 20 000 euron suuruisten yritysyhteistyö- tai sponsorisopimusten allekirjoitusvaltuus siirtyy palvelujen päälliköille (s. 19). Valtuutta ei ole aikaisemmin määritelty.

Päivitettävä toimintasääntö on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 31.10.2018.

This decision was published on 15.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja