Sääntöohjaus, toimintasäännön hyväksyminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2016-014106
More recent handlings
§ 86

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö 1.1.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti 1.1.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön.

Ehdotuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu muutoksen taloudelliset vaikutukset, vaikutukset tietojärjestelmiin ja yhteistoimintaan sekä muutostarpeet henkilöstöasioiden päätöksenteon delegointiin.

Toimialajohtaja toteaa toimialan muutetun toimintasäännön 1.1.2022 tulleen käsitellyksi kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toimialan ja ko. palvelukokonaisuuksien henkilöstötoimikunnissa ja toimintasäännön nimikettä koskeva henkilökohtainen kuuleminen suoritetuiksi. Lisäksi muutokset on käsitelty kaupunkiyhteisessä sääntötyöryhmässä 15.11.2021.

Toimialajohtaja päättää nyt tehtävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan
toimintasääntöön tulevat muutokset:

1. Kaikki palvelukokonaisuudet (4)

Toimialalla on tehty mittavaa palvelustrategiatyötä, jonka yhteydessä on määritelty palvelukokonaisuuksien perus/ydintehtävät. Perus/ydintehtäviä on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 18.11.2021 ja käsittelyt kulttuuri- ja vapaa-aika-lautakunnassa ovat 30.11. ja 14.12.2021.

Perus/ydintehtävät on perusteltua sisällyttää toimintasääntöön, jolloin viittaukset kaupungin johtamisjaoston kutakin palvelukokonaisuutta koskeviin päätöksiin vuodelta 2016 eivät enää ole tarpeen. Esimerkkinä viittaus kaupunginkirjastoa koskevaan johtamisjaoston päätökseen:

”Kaupunginkirjasto tarjoaa pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, edistää lukemista ja kirjallisuutta sekä tarjoaa tukea tiedon hankintaan ja käyttöön. (Joja 7.11.2016 § 82).”

2. Kirjastopalvelukokonaisuus

Aluekirjastojen lukumäärä laskee 23:sta 21:een.

Aluekirjastopalveluissa muodostetaan kaksi uutta kolmoiskirjastoa siten, että Munkkiniemen kirjastosta ja Etelä- ja Pohjois-Haagan kirjastoista tulee yksi hallinnollinen yksikkö ja Kannelmäen, Malminkartanon ja Pitäjänmäen kirjastoista yksi hallinnollinen yksikkö.

Perusteena muutokselle on kirjaston aluemalliorganisaatio, joka on vaikuttanut etenkin kirjastonjohtajien työnkuvaan. Kirjastonjohtajan työ on ennen muuta esihenkilötyötä ja asiantuntijat vastaavat sisällöllisestä työstä. Eläköitymisten ja uusien tehtävien myötä esihenkilöiden määrää ja vastuuta arvioidaan säännöllisesti uudelleen.

Oodin mediakulttuuriyksikön tehtäviä on myös täsmennetty.

3. Kulttuuripalvelukokonaisuus

Kulttuuripalvelukokonaisuuden taidemuseota koskevat muutokset ovat teknisiä: Taidekokoelma- ja taidenäyttelyt –yksiköiden tehtäviin on lisätty osallistuminen Biennaalin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

4. Toimialan hallinto

Riittävän esihenkilötyön varmistamiseksi on perusteltua, että suunnitteluyksikköä johtaa ko. yksikön päällikkö (suunnittelupäällikkö) eikä koko talous- ja suunnittelupalveluista vastaava talous- ja suunnittelupäällikkö.

Esihenkilöä koskevaan nimikemuutokseen on saatu kaupunginkanslian henkilöstöpalvelujen lausunto.

This decision was published on 13.12.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja