Sääntöohjaus, toimintasäännön hyväksyminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2016-014106
More recent handlings
§ 61

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö 1.1.2020 lukien

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti 1.1.2020 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön.

Toimialajohtaja hyväksyy nyt päivitettävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntöön tulevat muutokset:

1. Kirjastopalvelukokonaisuus

Aluekirjastopalvelujen yksiköiden luetteloon tehtiin korjaus, koska edelliseen toimintasääntöön oli 20.6.2019 kirjattu Käpylän kirjasto kahteen kertaan. Tällöin aluekirjastopalvelujen yksiköt vähenivät yhdellä (24->23), kun Arabianrannan ja Käpylän kirjastot -yksikkö poistui. Arabianrannan kirjasto yhdistettiin hallinnollisesti Vallilan kirjastoon ja Käpylän kirjasto Oulunkylän kirjastoon. Syntyneet uudet yksikkönimet olivat Oulunkylän ja Käpylän kirjastot sekä Vallilan ja Arabianrannan kirjastot.

Kirjastoverkon yhteisissä palveluissa tehdään muutos, jossa muodostetaan osto-, käsittely- ja logistiikkayksikkö. Yksikön palveluesimies –nimike muuttuu palvelupäälliköksi. Samalla yksikköön lisätään uutena logistiikkatiimi, jota johtaa tiimivastaava. Muutos selkeyttää kirjastoverkon yhteisten palvelujen johtamisrakennetta, kun molempia palvelun yksiköitä johtaa jatkossa palvelupäällikkö.

Alueellisissa kirjastopalveluissa on tullut muutosta esimiesten määrään, mikä on vähentänyt tiimitasoja joissakin kirjastoissa.

Kirjastopalvelujen nimikemuutoksiin on saatu henkilöstöpalvelujen lupa.

2. Kulttuuripalvelukokonaisuus

Museolain muutoksen perusteella on tehty muutoksia kaupunginmuseoon ja kaupungin taidemuseoon (HAM). Museot nimetään alueellisiksi vastuumuseoiksi.

Lisäksi asiakkaan kohtaamisen- ja myynnin tiimit yhdistetään yhdeksi asiakkaan kohtaaminen ja myynti –tiimiksi. Muutokseen liittyy kahden työntekijän eläköityminen ja museokauppa-konseptin uudistaminen, jolla pyritään tehostamaan myyntiä ja kasvattamaan tuloja. Myös yleisöpalveluyksikön tekstiä on muutettu vastaavasti.

Nykymuotoinen yleiset kulttuuripalvelut ja sen yksikkönä toimiva kohdennetut kulttuuripalvelut lakkautetaan. Samalla muodostetaan kaksi uutta palvelua, jotka ovat kulttuurin edistäminen –palvelu ja kulttuurikeskukset -palvelu.

Annantalo ja kulttuurikeskus Caisa siirtyvät yksikköinä kulttuurin edistäminen –palveluun. Kulttuurikeskukset –palveluun kuuluvat yksikköinä Kanneltalo, Malmitalo, Savoy-teatteri, Stoa ja Vuotalo.

Kohdennettujen kulttuuripalvelujen kokonaisuus ei ole käytännössä osoittautunut tarkoituksenmukaiseksi. Uusi malli selkeyttää toimintoja ja mahdollistaa keskittymisen kehittämiseen palvelutuotannon rajapinnassa. Annantalon ja Caisan yhteydessä on kasvava määrä koko kaupunkia koskevia kulttuuripoliittisia kehittämistehtäviä ja niiden työssä korostuu kulttuuriekosysteemin ja vaikuttamisen alustana toimiminen oman palvelutuotannon rinnalla.

Kulttuuripalvelujen nimikemuutoksiin on saatu henkilöstöpalvelujen lupa.

3. Nuorisopalvelukokonaisuus

Kulttuurisen nuorisotyön alueellistaminen ei tapahtunut samassa aikataulussa muiden nuorisoasiainkeskuksen toimintojen kanssa organisaatiouudistuksessa 1.1.2016. Syynä tähän on ollut Nuorten toimintakeskus Hapen vuokrasopimus, jonka irtisanominen tulee voimaan vasta 31.12.2019. Kappaleet, jotka viittaavat kulttuurisen nuorisotyön yksikköön, on poistettu toimintasäännöstä. Toiminnot ovat jatkossa osa alueellisia nuorisopalveluja kulttuurisen nuorisotyön ollessa yksi nuorisotyön muodoista.

4. Sijaisuudet

Kulttuuripalvelukokonaisuuden johtajan sijaisjärjestystä on muutettu siten, että kolmantena sijaisena on päällikkö, kulttuurin edistäminen, poistuneen kulttuuripalvelujohtaja –nimikkeen sijaan.

Hallintojohtajan sijaisjärjestys on muutettu samalla logiikalla kuin toimialajohtajan viranhaltijasijaisuudet muutettiin aiemmin.

5. Toimialan laajennettu johtoryhmä ja johtoryhmä

Toimialan johtoryhmäkäytäntöä muutetaan siten, että varsinaiseen johtoryhmään kuuluvat toimialajohtajan lisäksi palvelukokonaisuuksien johtajat sekä kaupunginkanslian ja henkilöstön edustaja. Johtoryhmän laajennettuun kokoonpanoon kuuluvat yllä mainittujen lisäksi toimialan digitalisaatio-ohjelman ohjausryhmän puheenjohtaja, henkilöstöpäällikkö, kehittämispalvelupäällikkö, talous- ja suunnittelupäällikkö, tilapalvelupäällikkö sekä viestintä- ja markkinointipäällikkö. Kokouksiin kutsutaan tarvittaessa asiantuntijoita.

Sääntötyöryhmä on käsitellyt muutokset.

Päivitettävä toimintasääntö on käsitelty toimialan henkilöstötoimikunnassa 12.11.2019.

This decision was published on 29.11.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja