Sääntöohjaus, toimintasäännön hyväksyminen, kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala

HEL 2016-014106
More recent handlings
§ 39

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntö 1.8.2022

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päättää kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasäännön liitteen mukaisesti 1.8.2022 lukien.

Päätöksen perustelut

Helsingin kaupungin hallintosäännön 14 luvun 1 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan toimialajohtaja hyväksyy toimialan toimintasäännön. Ehdotuksen valmistelun yhteydessä on arvioitu muutoksen taloudelliset vaikutukset, vaikutukset tietojärjestelmiin ja yhteistoimintaan sekä muutostarpeet henkilöstöasioiden päätöksenteon delegointiin.

Toimialajohtaja toteaa toimintasäännön 1.8.2022 tulleen käsitellyksi kaupungin yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toimialan henkilöstötoimikunnassa.

Toimialajohtaja päättää nyt tehtävät kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toimintasääntöön tulevat muutokset:

1 Nuorisopalvelukokonaisuus

Perustelut

Helsingin kaupungin hyte-ohjausryhmän tekemän selvityksen perusteella todettiin, että ehkäisevä päihdetyö keskitetään omaan perustettavaan yksikköön kulttuurin ja vapaa-ajan toimialle. Tämän johdosta kansliapäällikkö on siirtänyt aikuisten ehkäisevän päihdetyön työntekijät Sotesta Kuvaan 1.1. 2022 alkaen.

2 Toimialan hallinto

Perustelut

Kuntalakiin ja Helsingin kaupungin hallintosääntöön tulleiden muutosten (HS 22 luku 3 §) johdosta on päätöksenteon tuki -yksikön tehtäviin lisätty vastuu sopimusten hallinnan koordinoimisesta ja sopimusneuvonnasta.

Päätöksenteolle tietopyyntö- ja tilavarausasioissa on lisätty oma kohtansa toimintasääntöön. Kieltävä vastaus esitettyyn tietopyyntöön ja tilavarauksen peruuttamista koskeva päätös on tehtävä palvelun päällikön viranhaltijapäätöksenä. Päätöksen tekeminen viranhaltijapäätöksen muodossa mahdollistaa muutoksenhaun tekemisen päätöksen saajalle.

This decision was published on 23.06.2022

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Marko Luukkanen, lakimies, puhelin: 09 310 89130

marko.luukkanen@hel.fi

Decisionmaker

Laura Aalto
vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja