Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

HEL 2018-010552
§ 29

Seniorien jumppakortin hinta, täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon

Liikuntajohtaja

Päätös

Vs. liikuntajohtaja päätti seniorien syys-ja kevätkauden jumppakortin hinnasta 1.9.2019 alkaen seuraavasti:

Seniorien jumppakortti, yksi kausi (syyskausi 2019 tai kevätkausi 2020), hinta on 52 euroa.

Työikäisten jumppakortti, yksi kausi (syyskausi 2019 tai kevätkausi 2020), hinta on 98 euroa.

Seniorien jumppakortti, koko vuosi (syyskausi 2019 ja kevätkausi 2020), hinta on 94 euroa.

Työikäisten jumppakortti, koko vuosi (syyskausi 2019 ja kevätkausi 2020), hinta on 187 euroa.

Samalla liikuntajohtaja päätti, että tuotteet Seniorien jumppakortti 5 kk ja seniorien jumppakortti vuosi (4 kk+5 kk) poistuvat myynnistä.

 
Aikuiset
Muut
Jumppakortti syksy 2019 ja kevät 2020
   98 €
   52 €
Jumppakortti 5 kk
    -
   67 € poistuu
Jumppakortti, vuosi, syyskausi 4 kk ja kevätkausi 5 kk
 187 €
   94 € uusi hinta
 112 € poistuu

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018, § 191 valtuuttaa palvelujen päälliköt ja alueellisten kulttuuripalvelujen päällikön päättämään vuoden 2019 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin.

Jumppakorttitoiminta uudistuu syyskauden 2019 osalta niin, että osa tunneista ovat yhteisiä senioreille ja työikäisille. Kevätkaudella 2020 jumppakorttitoiminta päättyy 27.4.2020. Koska seniorien jumppakorttitunnit ovat aiempina vuosina päättyneet vasta toukokuussa, muutoksen seurauksena seniorien kevään jumppakorttikausi lyhenee ja tuotteiden jumppakortti 5 kk, 67 euroa ja jumppakortti koko vuosi (4 kk+5 kk), 112 e, myynti lopetetaan.

Senioreiden jumppakortin hinta syyskaudella 2019 on 52 euroa, syys- ja kevätkauden senioreiden jumppakortin hinta on jatkossa 94 euroa. Kevätkauden pituus on 4 kk.

Työikäisille jumppakortin hinta on syyskaudelta 98 euroa ja syys- että kevätkauden hinta on 187 euroa. Senioreiden kahden kauden jumppakortin alennus on sama kuin työikäisten kahden kauden jumppakortin alennus eli 10 euroa.

Asiakkailla on ollut mahdollisuus ostaa jumppakortti syyskaudelle ja ilmoittautua erikseen kevätkaudelle. Ilmoittautumisten yhteydessä on ollut mahdollisuus ostaa vuosikortti syys- että kevätkaudelle.

This decision was published on 27.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Petteri Huurre
vs. liikuntajohtaja