Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

HEL 2018-010552
More recent handlings
§ 40

Erityisuimakortin hinta, muutos kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti muuttaa erityisuimakortin hintaa 1.9.2019 alkaen seuraavasti:

Erityisuimakortin hinta 56 € /vuosi.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018, § 191 valtuuttaa palvelujen päälliköt ja alueellisten kulttuuripalvelujen päällikön päättämään vuoden 2019 aikana tehtävistä vähäisistä ja yksittäisistä muutoksista hintoihin, maksuihin, vuokriin ja korvauksiin.

Erityisuimakorttien myöntämisperusteiden tarkistamista varten perustettiin työryhmä syksyllä 2018. Työryhmässä oli jäseninä sosiaali- ja terveystoimialan asiantuntijoita ja kaupungin vammaisasiamies. Työryhmä esitti erityisuimakortin hinnan nostoa.

Erityisuimakortin hinta on nostettu nykyiseen hintaan (52 €/vuosi) vuonna 2012 ja sitä ennen hintaa on nostettu vuonna 2005 (50 €/vuosi).

Vuonna 2018 erityisuimakortteja on myyty 4181 kpl. Ehdotettu neljän (4) euron hinnan korotus laskettuna vuoden 2018 korttien myyntimäärällä, toisi lisätuloja 16 724 euroa. Erityisuimakorttien myyntituotot jaetaan uimahallien kesken korttien käytön suhteessa. Suurin osa korttien käytöstä tapahtuu Urheiluhallit Oy –konsernin uimahalleissa.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakuntaa on informoitu erityisuimakortin hinnan nostosta kokouksissa 4.6.2019 ja 18.6.2019

This decision was published on 03.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Marjo Rantala, liikunnansuunnittelija, puhelin: 09 310 87509

marjo.a.rantala@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja