Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

HEL 2018-010552
More recent handlings
§ 25

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019 oikaisu

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti oikaista 27.11.2018, § 59 tekemäänsä kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2019 hinnastoa koskevaa päätöstään hinnastossa olleen asiavirheen vuoksi. Samalla toimialajohtaja päätti täydentää hinnastoa tarvittavin osin.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018, § 191 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2019. Lautakunnan valtuuttamana toimialajohtaja teki 27.11.2018, § 59 päätöksen kulttuurin ja vapaa-ajan hinnastosta vuodelle 2019.

Toimialajohtajan hinnastopäätöksen 27.11.2018, § 59 liitteessä oli virheelliset venepaikkojen hinnat, jotka tällä päätöksellä oikaistaan. Samalla hinnastoa täydennetään palveluiden esittämien muutosten mukaisesti. Hinnastotäydennykset ovat uusia tuotteita tai hinnan esitystavan muutoksia kuten tuotteelle määritelty maksimihinta tai hinnoitteluväli. Nuorisopalvelut on yksinkertaistanut ja selkeyttänyt koko hinnastoaan. Kaikki hinnastomuutokset sekä nuorisopalveluiden hinnasto on esitetty liitteessä tummennettuna. Päätökselle on korjattu lisäksi oikea muutoksenhaku (Oikaisuvaatimusohje, kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta) ja päätös on tämän jälkeen julkaistu uudelleen nähtävänä pidettäväksi.

This decision was published on 30.04.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja