Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

HEL 2018-010552
More recent handlings
§ 59

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti vahvistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnaston ja maksut vuodelle 2019 liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala käynnisti keväällä 2018 hinnastovalmistelun, minkä yhteydessä kartoitettiin toimialan tuotteet sekä käytössä olevat hinnoittelutavat ja –rakenteet. Hinnanmuodostuksen periaatteiden avaaminen ja subventio-osuuden tunnistaminen hinnoissa on olennaista, jotta hinnoittelun avulla voidaan jatkossa tukea aiempaa enemmän strategisten tavoitteiden toteutumista. Hinnoittelun ja maksujen kautta on mahdollisuus vaikuttaa myös toimialan tulonkertymään, mikä tuo toimintaan joustoa ja dynaamisuutta nettobudjetoidulla toimialalla.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 2.10.2018 §191 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2019. Lisäksi lautakunta delegoi päätösvallan palvelukokonaisuuksien johtajille, palvelun päälliköille ja päätöksessä erikseen mainituille muille päälliköille, kun kyseessä on vuoden aikana tapahtuvat vähäisemmät hinnanmuutokset. Päätöksenteon madaltamisella pyritään joustavoittamaan ja nopeuttamaan hinnoitteluprosessia. Samassa yhteydessä lautakunta päätti toimialan tuotekategorioista, joita on seitsemän, sekä näiden kategorioiden sisällä käytettävistä hinnoittelutavoista ja –rakenteista sekä toimialan yhteisistä asiakasryhmistä.

Liitteenä oleva hinnasto on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan ensimmäinen yhteinen hinnasto, jota on työstetty yhdessä palvelujen kanssa. Hinnastoa on pyritty yhdenmukaistamaan ja yhtenäistämään soveltuvin osin. Yhdenmukaistamisen haasteena on palvelujen toiminnan erilaisuus ja moninaisuus. Hinnastotyön myötä hintatietoisuus ja ymmärrys tulonkannon strategisesta merkityksestä on noussut. Hinnoittelutyö jatkuu vuonna 2019.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2019 ei sisällä suuria hintamuutoksia aiempaan verrattuna. Hinnastoon on tehty pääosin pieniä euromääräisiä hinnantarkistuksia. Joitakin hintoja on esitetty hinnastossa hinnoitteluvälin avulla, mikä tuo liikkumavaraa ja dynaamisuutta hinnoitteluun. Maksuttomia palveluja on tuotu näkyviksi esittämällä ne hinnastossa. Ulkokuntalaisia koskevat poikkeavat hinnat on poistettu. Ulkokuntalaiset ja helsinkiläiset maksavat palveluista ja tuotteista jatkossa saman hinnan.

This decision was published on 07.12.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja