Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
More recent handlings
§ 15

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti vahvistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastomuutokset vuodelle 2020 liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastosta 13.11.2019, 53 §, Päätöstä täydennettiin 26.11.2019, 56 § ja 27.12.2019, 69 §.

Näiden päätösten jälkeen on ilmennyt, että hinnastosta on jäänyt puuttumaan joitakin hintoja ja joidenkin tuotteiden ja palveluiden hinta on jäänyt hinnastoon virheelliseksi.

Tällä päätöksellä tarkistetaan seuraavat hinnat (hinnat sisältävät arvonlisäveron):

Malmitalo:

kokoushuone 2: markkinaperusteinen hinta 30e

kokoushuone 3: markkinaperusteinen hinta 40e

tanssisali: subventoitu hinta 6 e/h, markkinaperusteinen 24e/h

Liikuntapalvelut:

polkupyöräergometri 44e

liikunnanohjauksen perusmaksu 72e, kaupungin muille toimijoille 58,06e (ei sis. alv)

liikuntapalveluissa luentojen perushinta 92e/tunti, muut hallintokunnat 74,19e/tunti (ei sis.alv).

Kaunissaaren perhesaunan hinta on 34e/tunti.

Täydennetty hinnasto vuodelle 2020 on liitteenä. Muutetut rivit on korostettu.

This decision was published on 05.03.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Kirsti Laine-Hendolin
Vs. kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja