Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
More recent handlings
§ 54

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan hinnaston ohjatun liikunnan hintoihin vuodelle 2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti täydentää kulttuurin ja vapaa-ajan hinnaston ohjatun liikunnan hinnastopäätöstä 22.07.2020, 45 §.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastosta 13.11.2019, 53 §. Päätöstä täydennettiin toimialajohtajan päätöksellä 22.07.2020, 54 §, liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan hinnastouudistuksen vuoksi.

Ohjatun liikunnan hinnastopäätöksessä 50 % alennukseen oikeutettuina ryhminä mainittiin lapset ja nuoret alle 18 v., työttömät, eläkeläiset, seniorit yli 64v., vammaiskortin, erityisuimakortin tai bmi-kortin omistavat sekä kaupungin liikuntaneuvonnassa mukana olevat asiakkaat. Tästä alennukseen oikeutettujen ryhmien luettelosta jäi päätöksessä puuttumaan opiskelijat, jotka ovat myös oikeutettuja 50 % alennukseen ja jotka tällä päätöksellä alennusryhmiin lisätään.

Mainitut alennukseen oikeutetut ryhmät ovat oikeutettuja vain yhteen alennukseen riippumatta siitä kuinka moneen mainituista alennusryhmistä he kuuluvat.

This decision was published on 25.09.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö , puhelin: 09 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja