Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
More recent handlings
§ 45

Täydennys kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastoon vuodelle 2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Vs. toimialajohtaja päätti vahvistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan liikuntapalveluiden hinnastomuutokset 1.9.2020 alkaen liitteen mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnastosta 13.11.2019, 53 §. Yksittäisiä hinnastoa koskevia päätöksiä on tehty tarpeen mukaan tämän jälkeen. Tällöin kyseessä on ollut hinnanmuutos tai tilanne, jossa hinnastoon on haluttu lisätä uusi tuote tai palvelu.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla yksinkertaistetaan ja yhdenmukaistetaan toimialan hinnastoa. Tavoitteena on selkeä ja asiakasystävällinen hinnasto, jonka soveltaminen olisi helppoa digitaalisten palveluiden ja verkkomaksamisen jatkuvasti laajetessa. Liikuntapalveluiden ohjatun liikunnan tuote- ja palveluvalikoimaa on kevään aikana kehitetty osana toimialan hinnastotyötä.

Helsingin kaupunki on nostanut liikkumisen edistämisen yhdeksi kaupunkistrategiansa kärkihankkeista. Liikkumisohjelman päämääränä on, että liikkuminen on helppo ja houkutteleva arjen valinta. Liikuntapalveluiden ohjatun toiminnan hinnaston uudistamisen yhtenä keskeisenä tavoitteena onkin osaltaan madaltaa helsinkiläisten kynnystä lähteä liikkeelle ja kokeilla ohjattuja liikuntamuotoja. Hinnaston uudistamisella halutaan myös helpottaa erilaisten ohjattujen liikuntapalveluiden löytämistä ja selkeyttää hintojen perusteita. Lisäksi uudistettuun hinnastoon on lisätty maksuttomia liikuntapalveluita ja lyhytkursseja, joihin toivotaan olevan helpompi lähteä mukaan kuin suoraan useiden kuukausien mittaiseen, kausittaiseen perustoimintaan. Uusien, ns. sisäänvetotuotteiden toivotaan toisaalta johdattavan vähän liikkuvia myös kohti säännöllisempää liikunnanharrastamista ja muutoinkin aktiivisempaa, liikunnallisempaa elämäntapaa.

Uudessa hinnastossa eri hintojen määrää on vähennetty merkittävästi: aiemmista noin kolmestakymmenestä eri hinnasta on muodostettu viisi eri hintaluokkaa, joista oheisessa taulukossa erikseen mainituista hinnoista myönnetään -50% alennus seuraaville kohderyhmille:

• lapset ja nuoret alle 18v.

• työttömät

• eläkeläiset

• seniorit yli 64v.

• vammaiskortin, erityisuimakortin tai bmi-kortin omistavat sekä kaupungin liikuntaneuvonnassa mukana olevat asiakkaat

Hinnastonmuutoksen yhtenä tavoitteena on myös kasvattaa maltillisesti liikuntapalveluiden tulokertymää. Lisätuloja odotetaan etenkin uusien tuotteiden ja asiakasryhmien tuottaman lisämyynnin kautta, mutta myös liikunnallisesti aktiivisimmille asiakkaille kohdennettujen palveluiden maltillisten hinnankorotusten kautta. Ohjattujen liikuntapalveluiden kokeilemista on helpotettu tuomalla maksuttomat palvelut mukaan hinnastoon, tarjoamalla aivan uudenlaisia ja aiempaa edullisempia lyhytkursseja eri kohderyhmille vuoden ympäri ja laskemalla aloittelijoille, vähän liikkuville ja muille erityistä tukea tarvitseville helsinkiläisille kohdennettujen palveluiden hintoja. Joihinkin tuotteisiin on tehty muiden suurten kaupunkien hintatasoa mukailevia muutoksia.

Ohjatun liikunnan uusi hinnasto on voimassa 1.9.2020 alkaen. Hinnasto on liitteenä kokonaisuudessaan.

This decision was published on 24.07.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Tuuli Salospohja, liikuntapalvelupäällikkö , puhelin: 09 310 87500

tuuli.salospohja@hel.fi

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Decisionmaker

Katri Vänttinen
vs.kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja