Maksuperusteiden määrääminen, Kulttuurin ja vapaa-ajan toimiala, hinnasto vuodelle 2020

HEL 2019-011652
More recent handlings
§ 53

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnasto vuodelle 2020

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja

Päätös

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja päätti vahvistaa kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan hinnaston ja maksut vuodelle 2020 liitteenä olevan taulukon mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 20.8.2019 §131 valtuuttaa toimialajohtajan tekemään päätöksen hinnoista, maksuista, vuokrista ja korvauksista vuodelle 2020. Lisäksi lautakunta delegoi päätösvallan palvelukokonaisuuksien johtajille, palvelun päälliköille ja päätöksessä erikseen mainituille muille päälliköille, kun kyseessä on vuoden aikana tapahtuvat vähäisemmät hinnanmuutokset. Samalla lautakunta teki tarkennuksia toimialan tuotekategorioihin, päätti näiden kategorioiden sisällä käytettävistä hinnoittelutavoista ja –rakenteista sekä toimialan yhteisistä asiakasryhmistä. Hinnoittelutapoihin, hinnoittelurakenteisiin tai toimialan yhteisiin asiakasryhmiin ei tehty muutoksia.

Toimialan hinnoitteluperiaatteissa (20.8.2019, § 131) tuotteet jaetaan seitsemään eri tuotekategoriaan, joita ovat 1) Asiakaskäynnit, esitykset ja toimialan itse järjestämät tapahtumat, 2) Opastukset, asiantuntijapalvelut ja muu henkilöstön tekemä työ, 3) Ohjattu toiminta, 4) Esineiden ja tavaroiden lainaus ja vuokraaminen, 5) Tilojen ja maa-alueiden vuokraaminen, 6) Tuotemyynti, 7) Luvat ja hallinnolliset maksut. Toimialan hinnoittelutavat ovat maksuton, subventoitu, kustannusperusteinen ja markkinaperusteinen. Toimialan hinnoittelurakenteet ovat määrä- ja kausialennukset, alennusryhmät, tuotepaketointi, tulonhallinta/dynaaminen hinnoittelu. Toimialan yhteiset asiakasryhmät ovat: alle 7-vuotiaat, alle 18-vuotiaat lapset ja nuoret, eläkeläiset, työttömät, varusmiehet ja siviilipalvelusta suorittavat sekä sotaveteraanit.

Liitteenä oleva hinnasto on kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan toinen yhteinen hinnasto, jota on työstetty yhdessä palvelujen kanssa käytettävissä olevien aika- ja henkilöresurssien puitteissa. Hinnastoa on vuoden aikana yhdenmukaistettu, yhtenäistetty sekä kehitetty suuntaan, jossa se aiempaa paremmin tukisi toimialan strategian toteutumista. Tämä työ jatkuu tulevina vuosina.

Hinnastotyön haasteena on palvelujen toiminnan erilaisuus ja moninaisuus. Toisaalta hinnastotyöhön kannustavat kasvaneet tulotavoitteet ja palvelujen digitalisoituminen, mikä edellyttää yksinkertaista hinnastoa ja selkeitä subventioperusteita. Digitalisaatio mahdollistaa tulevaisuudessa paremman ja nopeamman asiakaspalvelun sekä asiakaslähtöisen palvelujen kehittämisen.

Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialan vuoden 2020 hinnastoon on pyritty luomaan toimialatasoisia hintoja silloin, kun samaa palvelua tarjotaan useammassa palvelukokonaisuudessa. Tuotekategoriaan 2, Opastukset, asiantuntijapalvelut ja muu henkilöstön tekemä työ on muodostettu hintakategoriat, joita käytetään kaikissa palvelukokonaisuuksissa.

Tilavuokrauksessa (tuotekategoria 5) kaupunginmuseossa, yleisissä kulttuuripalveluissa ja kirjastopalveluissa sovelletaan perushintana markkinaperusteista hintaa, jottei toimiala hinnoittelullaan vääristä kilpailua. Subventoitaville ryhmille tiloja vuokrattaessa peritään subventoitu hinta tai tila voi olla joissain tapauksissa maksuton. Tilahinnoittelussa huomioidaan subventoitavat alennusryhmät, tilaisuuden käyttötarkoitus sekä luonne. Maksutonta asukaskäyttöä (Khs 20.8.2018) suunnataan pääasiassa kirjaston ja nuorisopalvelukokonaisuuden tiloihin. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti kaupungin tiloja käytetään jatkossakin ensisijaisesti siihen tarkoitukseen, johon tilat on alunperin tarkoitettu.

Muissa tuotekategorioissa muutokset ovat lähinnä yksittäisiä hinnankorotuksia tai –alennuksia. Hinnastoon on lisäksi lisätty joitakin uusia tuotteita/palveluja sekä poistettu tuotteita, joita ei enää myydä tai tuoteta.

Vuoden 2020 hinnastossa on lisätty dynaamista hinnoittelua, jolla pyritään vaikuttamaan tilojen ja palvelujen käyttöasteeseen. Dynaamista hinnoittelua on lisätty mm. Rastilan leirintäalueella ja joissakin yksittäisissä tilavuokrissa. Dynaamista hinnoittelua on mahdollista toteuttaa myös palveluiden päälliköiden päätöksillä vuoden mittaan.

Kaupungin organisaatiouudistuksen yhteydessä vuonna 2017 linjattiin ettei toimialoilla tehdä toimialan sisäistä laskutusta. Kulttuurin ja vapaa-ajan toimialalla noudatetaan tätä periaatetta.

This decision was published on 13.11.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Close

Ask for more info

Johanna Simpanen, johtava laskenta-asiantuntija, puhelin: 09 310 87754

johanna.simpanen@hel.fi

Marika Westman, kehittämisasiantuntija, puhelin: 09 310 71574

marika.westman@hel.fi

Decisionmaker

Tommi Laitio
kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja