Hankinta, peruskorjauksen lisätyöt, Hakaniemen metroaseman lippuhalli

HEL 2016-012194
Asialla on uudempia käsittelyjä
5. / 18 §

Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen lisäsopimus

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään Rakennuspartio Oy:n kanssa Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen urakkasopimukseen 4600002854, 29.8.2018 lisäsopimuksen seuraavasti:

 • Lisäsopimuksella muutetaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja takuun, vakuuden, vakuutuksen, maksuerien sekä valmistumisajan osalta (urakkasuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle viimeistään 31.8.2019
 • Lisäsopimuksella sovitaan viivästyksestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 § 35 mukaisesti kuten lisäkustannukset työnjohdosta, työmaatiloista ja vakuuksista
 • Lisäsopimuksella sovitut lisäkustannukset (viivästyksestä aiheutuneet kustannukset) HKL:lle ovat yhteensä enintään 371.400,00 euroa (alv 0 %). Edellä mainittu summa perustuu työmaan todellisiin kustannuksiin, joiden muuttuessa olennaisesti voidaan korvausta alentaa.

Lisäksi johtokunta päätti oikeuttaa HKL:n tekemään Amplit Oy:n kanssa Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen sähköurakkasopimukseen 4600002855, 5.9.2018, putkiurakkasopimukseen 4600002857, 19.9.2016 ja IV-urakkasopimukseen 4600002856, 5.9.2018 lisäsopimukset seuraavasti:

 • Lisäsopimuksilla muutetaan alkuperäisen sopimuksen ehtoja takuun, vakuuden, vakuutuksen, maksuerien sekä valmistumisajan osalta (urakkasuoritus on valmis ja luovutetaan rakennuttajalle viimeistään 31.08.2019)
 • Lisäsopimuksella sovitaan viivästyksestä aiheutuneiden kustannusten korvaamisesta rakennusurakan yleisten sopimusehtojen YSE 1998 § 35 mukaisesti kuten lisäkustannukset työnjohdosta, työmaatiloista ja vakuuksista
 • Lisäsopimuksilla sovitut arvonlisäverottomat lisäkustannukset (viivästyksestä aiheutuneet kustannukset) HKL:lle ovat yhteensä enintään 50.000,00 euroa (sähköurakka: 20.000,00 €, putkiurakka: 10.000,00 € ja IV-urakka 20.000,00 €). Viivästyksen aiheuttamat lisäkustannukset urakan luovuttamiseen saakka korvataan tositteiden mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Lisäsopimusten tausta

Alkuperäisen urakkasopimuksen suoritukseen on tullut merkittävä urakan osapuolista riippumaton aikatauluun vaikuttava asia.

Lippuhallin yhdistävän tilan rakentaminen vaatii mittavia maarakennustöitä ja niiden suorittamiseksi on jouduttu siirtämään merkittävä määrä eri omistajien kaapeleita kokonaan rakennettavan kohdan ulkopuolelle. Kaapeleiden siirtäminen on kestänyt valmisteluineen vuoden ja samalla se on siirtänyt itse urakan valmistumista saman verran.

Aikaisemmat hankintapäätökset ja urakkasopimusten arvot

Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti 12.5.2016 (§ 96) oikeuttaa liikennelaitoksen tekemään Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen

 • rakennusurakasta (pääurakka) 7.948.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Oy Rakennuspartion kanssa
 • sähköurakasta (sivu-urakka) 835.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n kanssa
 • ilmanvaihtourakasta (sivu-urakka) 559.000,00 euron (alv 0 %) arvoisen urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen Amplit Oy:n kanssa.

Johtokunta päätti oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään urakoihin lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 1.681.560,00 euroa (alv 0 %) eli 18 % urakoiden yhteishinnasta.

Lisäksi Liikennelaitos -liikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikelaitoksen tekemään urakkasopimuksen putkiurakasta, uuden tarjouskilpailun perusteella, halvimman tarjouksen antavan toimittajan kanssa sekä oikeuttaa liikennelaitoksen tarvittaessa tekemään putkiurakkaan lisätilauksia, niin että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä 18 % putkiurakan kokonaishinnasta.

HKL:n vs. toimitusjohtaja päätti 9.8.2016 (97 §) tilata Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen putkiurakan Amplit Oy:ltä yhteensä enintään 529.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan. Lisäksi vs. toimitusjohtaja päätti, että putkiurakkaan voidaan tarvittaessa tilata lisätöitä niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 95.220,00 euroa (alv 0 %), eli 18 % urakan kokonaishinnasta.

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti edelleen 12.10.2017 (§ 62) oikeuttaa liikenneliikelaitoksen tilaamaan putkiurakkaan mahdollisia lisä- ja muutostöitä töiden loppuunsaattamiseksi yhteensä enintään 50.000,00 eurolla jo tilattujen 113.160,00 euron arvoisten lisätöiden lisäksi.

Tämän päätöksen jälkeen Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen urakkasopimuksien arvonlisäverottomat arvot (pl. lisä- ja muutostyöt), ottaen huomioon viivästyksestä aiheutuneet kustannukset, ovat enintään:

 • Rakennusurakka (Rakennuspartio Oy): 8.319.400,00 euroa
 • Sähköurakka (Amplit Oy): 855.000,00 euroa
 • IV-urakka (Amplit Oy): 579.000,00 euroa
 • Putkiurakka (Amplit Oy): 539.000,00 euroa
 • Yhteensä: 10.292.400,00 euroa

Urakoiden lisätyöt ja urakoiden kokonaiskustannukset

HKL on tilannut urakoihin lisä- ja muutostöitä yhteensä tilanteessa 1/2019 seuraavasti (alv 0 %):

 • Rakennusurakka: 790.286,42 euroa
 • Sähköurakka: 402.976,05 euroa
 • IV-urakka: 63.747,80 euroa
 • Putkiurakka: 130.205,80 euroa
 • Yhteensä: 1.387.216,07 euroa

jolloin urakoiden kokonaisarvot tilanteessa 1/2019 ovat, ottaen huomioon viivästyksestä aiheutuvat kustannusarviot sekä tilatut lisä- ja muutostyöt seuraavat:

 • Rakennusurakka 9.109.686,42 euroa
 • Sähköurakka 1.257.976,05 euroa
 • IV-urakka 642.747,80 euroa
 • Putkiurakka 669.205,80 euroa
 • Yhteensä: 11.679.616,08 euroa

Rakennus-, sähkö- ja IV-urakan lisätöitä voidaan siten edellä mainittujen päätösten mukaisesti tilata vielä yhteensä enintään 424.549,73 eurolla (alv 0 %). Putkiurakkaan voidaan tilata lisätöitä vielä yhteensä enintään 32.954,20 eurolla (alv 0 %).

Hankepäätös ja hankkeen kokonaiskustannukset

Kaupunginvaltuusto päätti 9.9.2015 (§ 207) kaupunginhallituksen ehdotuksen mukaisesti hyväksyä Hakaniemen metroaseman lippuhallin peruskorjauksen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen siten, että hankkeen arvonlisäveroton enimmäiskustannus on 18.200.000 euroa, rakennuskustannusindeksi=108,5 (2010=100), Helsingin hintatasossa 3/2015. Indeksikorjattu hinta tasossa 1/2019 on yhteensä 18.938.064 euroa.

Ottaen huomioon urakoiden viivästyksestä aiheutuneet kustannukset sekä mahdolliset tulevat lisätyöt, urakoiden kokonaiskustannukset tulevat olemaan yhteensä enintään 12.137.120 euroa sekä hankkeen kokonaiskustannukset siten enintään 17.500.000 euroa.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 07.12.2018 § 113

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 20.09.2018 § 81

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 03.09.2018 § 74

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.07.2018 § 57

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 08.06.2018 § 44

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 05.04.2018 § 26

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 27.02.2018 § 20

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 14.01.2018 § 4

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 09.11.2017 § 51

Kaupunkiympäristön toimiala Liikenneliikelaitos Toimitusjohtaja 12.07.2017 § 20

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 11.04.2017 § 34

Liikennelaitos -liikelaitos (HKL) Toimitusjohtaja 07.03.2017 § 30

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 01.02.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

 • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
 • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

 • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
 • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
 • oikaisuvaatimuksen tekijä
 • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
 • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, projektipäällikkö , puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi