Staran aitatyöt 2018, yksikönjohtajan lisätyöpäätös nro 15

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-001696
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Staran aitatyöt 2018, lisätyöpäätös 7

Yksikönjohtaja

Päätös

Yksikönjohtaja päätti hyväksyä Teknoinfra Oy:n 20.7.2018 antaman lisätyötarjouksen:
LT7; "Palloverkko nylon, h=2m, asennettuna korotuksena vanhan elementtiaidan päälle, yksikköhintaan 170,06 euroa/metri, arvioitu tarve noin 35 metriä".

Lisätyön ennakoitu arvo on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §).

Pöytäkirjanote muutoksenhakukieltoineen tiedoksiantona päätöksestä asianosaiselle.

Päätöksen perustelut

Staran kaupunkitekniikan rakentamisen tuki on kilpailuttanut Staran aitatöiden urakan ajalle 1.4. - 30.11.2018. Hankinta suoritettiin alkuvuodesta 2018 avointa menettelyä käyttäen. Edullisimman tarjouksen jättänyt Teknoinfra Oy valittiin sopimusurakoitsijaksi, toimitusjohtajan päätös 27.3.2018 / 25 §.

Hankintalain mukaan hankintayksikkö voi tehdä lisätilauksen, joka ei muodosta olennaista muutosta alkuperäiseen sopimukseen eikä vaikuta sopimuksen yleiseen luonteeseen. Vähäarvoisesta sopimusmuutoksesta on katsottava olevan kyse silloin, kun lisätilausten yhteenlaskettu arvo rakennusurakassa on korkeintaan 15% alkuperäisen hankintasopimuksen arvosta.

Tarjouspyyntöön on sisältynyt lisähankintamahdollisuus koskien Rakennusurakoiden yleisissä sopimusehdoissa (YSE 98) tarkoitettujen urakan suorittamiseksi tarpeellisten lisä- ja muutostöiden hankkimista varten. Lisätöiden ennakoitu arvo on otettu huomioon laskettaessa alkuperäisen sopimuksen kokonaisarvoa.

Yksikönjohtajalla on oikeus päättää lisä- ja muutostöistä rakentamispalveluliikelaitoksen johtokunnan päätöksen 20.6.2017 / 7 § mukaisesti.

Lisätyön tarve on aiheutunut Kaupunkiympäristön tilaamasta ja Staran urakoimasta Pyhän Laurin puiston kohteesta Lehtisaaressa jossa rakennettavaksi tulee poikkeuksellisesti pelikentän päätyaidan korotus. Olemassa olevaa 3 metriä korkeaa elementtiaitaa korotetaan nylon verkolla 2 metriä. Vanhoja pylväitä jatketaan samanvärisillä (RAL 7021, tumma harmaa) pylväillä. Yläosan harmaassa verkossa on yläreunassa vaijerikiinnitys, sivuilla vahvikepunos ja alareunassa lyijypunos. Verkon leveys on noin 35 metriä. Tällaisen tuotteen tarvetta ei ollut tiedossa tarjouspyyntövaiheessa. Sopimusta joudutaan siksi täydentämään tämän verkon ja asennusmenetelmän osalta.

Saatua lisätyötarjousta voidaan pitää hyväksyttävänä sekä hintatasoltaan että toimitusehdoiltaan. Kaikki materiaalit ja työt sisältyvät tarjottuun yksikköhintaan. Lisätyön ennakoitu arvo tässä kohteessa on yhteensä 5 952,10 euroa (AVL 8 c §). Urakassa on aiemmin tilattu lisätöitä mutta sopimuksen ennakoitu arvo, tai yksikönjohtajan lisä- ja muutostöiden hankintaoikeus eivät ylity tämän päätöksen johdosta.

Lisätyönä tilattava työvaihe lisätään urakan puitesopimukseen 4700001618 ja se ovat käytettävissä vastaavissa kohteissa tarpeen mukaan urakan aikana.

Päätös tullut nähtäväksi 30.07.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 123 § ja 146 §

Sulje

Lisätietojen antaja

Heikki Laristo, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39241

heikki.laristo@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Lisätyötarjous

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.