Merikasarminpuisto, puistosuunnitelma, Katajanokka

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-005943
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 544 §

Merikasarminpuisto, puistosuunnitelman hyväksyminen, nro VIO 5932/1, Katajanokka

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Asian aikana kuultavana oli projektipäällikkö Petra Rantalainen. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Pöydällepanoehdotus:
Risto Rautava: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Merikasarminpuiston puistosuunnitelman nro VIO 5932/1−2 (liite 2).

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Suunnittelualueena on Katajanokalla sijaitseva, peruskorjattava Merikasarminpuisto. U:n muotoinen, vajaan hehtaarin kokoinen Merikasarminpuisto kehystää monumentaalisen Merikasarmin rakennuksia Katajanokalla.

Voimassa olevassa, vuoden 1976 asemakaavassa Merikasarminpuisto on merkitty istutettavaksi puistoalueeksi (PI). Suunnittelualue on osa Katajanokan vanhaa osaa, joka on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Puistosuunnitelma on voimassa olevan asemakaavan mukainen.

Puiston itäosassa kukkulan päällä sijaitsee puretun telakkarakennuksen rauniot. Vuonna 2017 laaditun kuntotutkimuksen mukaan muurien tiilet eivät ole pakkasen kestäviä, muurit ovat rapautuneet laajoilta alueilta eikä ne tule kestämään ilmastorasitusta suojaamatta. Merikasarminkadun varressa kulkevan puistokäytävän varteen on istutettu tiheäksi kasvanut tammikujanne.

Suunnitelman tavoitteena on luoda asukkaille viihtyisä kohtaamispaikka peruskorjaamalla Merikasarminpuisto toimivaksi ja turvalliseksi, arvokkaaseen ympäristöön sopivaksi ja kaupunkikuvallisesti korkeatasoiseksi kokonaisuudeksi.

Suunnitelma

Merikasarminpuisto voidaan jakaa kolmeen osaan: itäosaa hallitsee tiiliraunioin rajattu oleskelualue ja sen eteläpuolinen nurmirinne, keskiosaa tammikujanteen kehystämä puistokäytävä ja länsiosaa pelikenttä.

Itäosan oleskelualue peruskorjataan vehreäksi kukkatarhaksi, johon luodaan viihtyisiä istuskelu- ja oleskelupaikkoja. Nykyiset pinnoitteet ja betonimuurit puretaan tiilimuurien rajaamalta tasanteelta. Tasanteelle istutetaan perennoja ja kukkivia, matalia pensaita sekä muutama kukkiva pienpuu. Pintamateriaaliksi on valittu maatiili, joka sopii Katajanokan kärjen punatiiliseen kaupunkikuvaan, sekä oleskelukalusteiksi penkkejä ja puutarhakeinuja. Kukkatarhaa rajaavia erikorkuisia tiilimuureja kunnostetaan ja korkeimpia osia madalletaan turvallisuuden lisäämiseksi. Merikasarminpuisto rajautuu sen pohjoispuolella sijaitseviin pysäköintipaikkoihin betonimuurilla, joka uusitaan peruskorjauksen yhteydessä paasikivimuuriksi. Itäosan valaistusta lisätään.

Merikasarminkadun suuntaista tammikujannetta harvennetaan siten, että säilyvät puut saavat riittävästi kasvutilaa.

Puiston länsiosan pelikenttä säilyy nykyisenlaajuisena hiekkakenttänä. Sitä reunustavaa aitaa korjataan ja kentän valaistusta parannetaan. Kentän pohjoispuolella sijaitsevalle nurmialueelle asennetaan oleskelua varten riippumattoja tekonurmialustalle.

Vuorovaikutus

Katajanokkaseuran aloitteesta pidettiin 12.2.2018 yhteinen puiston suunnittelupalaveri ennen puistosuunnitelmaluonnoksen esillä oloa. Palaverissa esiteltiin erilaisia konseptitasoisia suunnitelmia, joista keskusteltiin. Palaverissa saadun palautteen perusteella suunnittelua jatkettiin ja työstettiin puistosuunnitelmaluonnokseksi.

Puistosuunnitelmaluonnos oli esillä Helsingin kaupungin info- ja näyttelytila Laiturissa sekä Helsingin kaupungin verkkosivulla 25.4.–9.5.2018 välisen ajan. Suunnitelmaluonnoksen yleisötilaisuus pidettiin Katajanokan ala-asteen koululla 7.5.2018. Suullista palautetta saatiin yleisötilaisuudessa noin 30 hengeltä. Kirjallisia palautteita saatiin yksittäisiltä henkilöiltä/kotitalouksilta 16 kpl. Lisäksi saatiin kirjallinen palaute Katajanokkaseuralta sekä lausunto Senaatti-kiinteistöiltä, joka suunnittelee viereisen Merikasarmin peruskorjausta. Palautteet on käsitelty liitteessä 4.

Puistosuunnitelma on ollut nähtävillä maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti 15.–28.8.2018 välisen ajan. Suunnitelmien nähtävillä olosta on ilmoitettu kirjallisesti ympäröivien kiinteistöjen omistajille sekä Katajanokkaseuralle.

Muistutuksia saatiin Katajanokkaseuralta, Senaatti-kiinteistöiltä, Suomen Kukkasrahasto ry:ltä sekä 4 muuta kirjallista muistutusta.

Muistutusten käsittely

Palautteet ja muistutukset on käsitelty liitteessä 4.

Palautteiden osalta tehtiin pieniä muutoksia puistosuunnitelmaan. Lisättiin mm. valaistusta ja keinuja. Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuun puistosuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Puistosuunnitelman rakennuskustannukset ovat yhteensä noin 920 000 euroa, keskimäärin 107 euroa/m² (alv. 0 %).

Puiston vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 15 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset eivät muutu nykyisestä.

Puiston rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2019 alkaen. Puiston rakentaminen aikataulutetaan siten, että Laivastopuiston pelikentän peruskorjaus käynnistetään ensin. Sen suunnittelu aloitetaan vuonna 2019 ja toteutetaan vuosien 2019-2020 aikana.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 04 01 Puistot ja liikunta-alueet.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 62 §, 90 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 42-43, 46 §.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 14.11.2018

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Petra Rantalainen, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 39795

petra.rantalainen@hel.fi