Toivomusponsi, merkittävien asuntokaavojen yhteydessä kiinnitettävä huomiota alueen koulu- ja päiväkotitilojen riittävyyteen

HEL 2018-006244
Asialla on uudempia käsittelyjä
34. / 326 §

Valtuutettu Petra Malinin toivomusponsi koulu- ja päiväkotitilojen riittävyydestä merkittävien asuntokaavojen yhteydessä

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi selvityksen valtuuston 16.5.2018 hyväksymän toivomusponnen (Petra Malin) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimitti selvityksen ponnen ehdottajalle sekä muille valtuutetuille.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Käsitellessään 16.5.2018 Kulosaaren ostoskeskuksen asemakaavan muuttamista kaupunginvaltuusto hyväksyi samalla seuraavan toivomusponnen: "Hyväksyessään kaupunginhallituksen esityksen valtuusto edellyttää, että jatkossa kaikkien merkittävien asuntokaavojen yhteydessä kiinnitetään erityistä huomiota alueen koulu- ja päiväkotitilojen riittävyyteen." (Petra Malin)

Kaupunkiympäristölautakunta toteaa lausunnossaan, että kaupunkiympäristön toimiala seuraa yhdessä kasvatus- ja koulutustoimialan kanssa palveluiden riittävyyttä ja kehittää palvelutilaverkkoa jatkuvana prosessina, johon kuuluvat palveluhankkeiden kaavoittaminen sekä palvelutilahankkeiden ohjelmoiminen kaupungin vuosikellon mukaisesti yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Palvelutilaverkon kehittämisessä alueelliset tarkastelut ja selvitykset ovat tärkeä työkalu väestöennusteisiin pohjautuvan mitoittamisen lisäksi. Laajemmat tarkastelut tehdään yhteistyössä asukkaiden kanssa. Kaarelan, Puistolan ja Mellunkylän tarkastelut ovat esimerkkejä viimeaikaisista osallistamalla tehdyistä tarkasteluista. Myös keskeisten asemakaavojen yhteydessä on nykyisin teetetty erillisiä palveluverkkoselvityksiä.

Esimerkiksi Pasilan alueelle laadittiin alueen palveluverkon tarpeiden selvittämiseksi Pasilan palveluverkko -skenaariotarkastelu vuosille 2025‒2040. Arabian tehdaskorttelin asemakaavaehdotuksen (nro 12470) valmistelun yhteydessä on laadittu vuonna 2018 valmistunut Arabianrannan ja Kalasataman palvelutilaverkkoselvitys. Meneillään olevista tarkasteluista voidaan mainita kesäksi 2019 valmistuva koillisen Helsingin suuria kaupunkirakenteellisia muutoksia tukeva Malmin palveluverkkoselvitys, joka kattaa Malmin ja Malmin lentokentän alueen lisäksi Tapaninvainion, Tapanilan ja Pukinmäen.

Tavoitteena on, että ennalta sovittujen asemakaavahankkeiden yhteydessä jatketaan palvelutilaverkkoselvitysten laatimista siten, että selvitykset kattaisivat vähitellen koko kaupungin alueen. Aiemmin tehtyjä palveluverkkoselvityksiä voidaan päivittää uusia kaavahankkeita laadittaessa. Tällöin kaavoituksessa pystytään huomioimaan yhteistyössä palveluita tuottavien toimialojen kanssa palveluiden riittävyys sekä varmistamaan lakisääteisten palveluiden, kuten koulu- ja päiväkotitilojen riittävyys.

Kaupunkiympäristölautakunta korostaa lausunnossaan systemaattisen ja koko kaupungin kattavan yhteistyön ja toimintatavan muodostumista, jossa palveluverkon kehittämistarpeet heijastuvat riittävästi 10 vuoden investointisuunnitelmaan ja jossa myös pidempi aikaväli on tarkastelussa.

Lopuksi

Hallintosäännön 30 luvun 14 §:n 4 momentin mukaan kaupunginhallituksen on toimitettava ponnen ehdottajalle kirjallinen selvitys toivomusponnen johdosta tehdyistä toimenpiteistä viimeistään vuoden kuluttua ponnen hyväksymisestä. Selvitys on toimitettava erikseen myös muille valtuutetuille.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 26.03.2019 § 160

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristön sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialat seuraavat yhteistyössä palveluiden riittävyyttä sekä kehittävät palvelutilaverkkoa jatkuvana prosessina. Prosessiin kuuluvat palveluhankkeiden kaavoittaminen sekä palvelutilahankkeiden ohjelmoiminen kaupungin vuosikellon mukaisesti yhteistyössä kaupunginkanslian talous- ja suunnitteluosaston kanssa.

Palvelutilaverkon kehittämisessä alueelliset tarkastelut ja selvitykset ovat tärkeä työkalu väestöennusteisiin pohjautuvan mitoittamisen lisäksi. Laajemmat tarkastelut tehdään yhteistyössä asukkaiden kanssa. Kaarelan, Puistolan ja Mellunkylän tarkastelut ovat esimerkkejä viimeaikaisista osallistamalla tehdyistä tarkasteluista. Myös keskeisten asemakaavojen yhteydessä on nykyisin teetetty erillisiä palveluverkkoselvityksiä.

Esimerkiksi Pasilan alueelle laadittiin alueen palveluverkon tarpeiden selvittämiseksi Pasilan palveluverkko -skenaariotarkastelu vuosille 2025 - 2040. Arabian tehdaskorttelin asemakaavaehdotuksen nro 12470 valmistelun yhteydessä on laadittu vuonna 2018 valmistunut Arabianrannan ja Kalasataman palvelutilaverkkoselvitys.

Esimerkkinä meneillään olevista tarkasteluista voidaan mainita kesäksi 2019 valmistuva koillisen Helsingin suuria kaupunkirakenteellisia muutoksia tukeva Malmin palveluverkkoselvitys, joka kattaa Malmin ja Malmin lentokentän alueen lisäksi Tapaninvainion, Tapanilan ja Pukinmäen.

Tavoitteena on, että ennalta sovittujen asemakaavahankkeiden yhteydessä jatketaan palvelutilaverkkoselvitysten laatimista siten, että selvitykset kattaisivat vähitellen koko kaupungin alueen. Aiemmin tehtyjä palveluverkkoselvityksiä voidaan päivittää uusia kaavahankkeita laadittaessa. Tällöin kaavoituksessa pystytään huomioimaan yhteistyössä palveluita tuottavien toimialojen kanssa palveluiden riittävyys sekä varmistamaan lakisääteisten palveluiden, kuten koulu- ja päiväkotitilojen riittävyys.

Kaupunkiympäristölautakunta korostaa systemaattisen ja koko kaupungin kattavan yhteistyön ja toimintatavan muodostumista, jossa palveluverkon kehittämistarpeet heijastuvat riittävästi 10 vuoden investointisuunnitelmaan ja jossa myös pidempi aikaväli on tarkastelussa.

Käsittely

Vastaehdotus:
Anni Sinnemäki: Kaupunkiympäristölautakunta korostaa systemaattisen ja koko kaupungin kattavan yhteistyön ja toimintatavan muodostumista, jossa palveluverkon kehittämistarpeet heijastuvat riittävästi 10 vuoden investointisuunnitelmaan ja jossa myös pidempi aikaväli on tarkastelussa.

Kannattaja: Risto Rautava

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Anni Sinnemäen vastaehdotuksen.

19.03.2019 Pöydälle

Esittelijä
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen
Lisätiedot

Tuomas Hakala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 37205

tuomas.hakala@hel.fi

Jarmo Raveala, yksikön päällikkö, puhelin: 310 23466

jarmo.raveala@hel.fi

Kasvatus- ja koulutuslautakunta 05.03.2019 § 102

Lausunto

Kasvatus- ja koulutuslautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kasvatus- ja koulutuslautakunta pitää tärkeänä lähtökohtana, että kaikkien merkittävien asuntokaavojen valmistelun yhteydessä varaudutaan riittäviin päiväkoti- ja koulutiloihin. Vuonna 2018 voimaan tullut uusi yleiskaava mahdollistaa Helsingin merkittävän kasvun. Yleiskaavan tavoitteet lisäävät kasvatuksen ja koulutuksen palveluiden tarvetta eri puolilla kaupunkia. Helsingin uudesta asuntorakentamisesta runsas puolet toteutuu ns. uusilla alueilla, mutta jopa 40 prosenttia toteutetaan täydennysrakentamisalueilla. Yhteistyötä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan ja kaupunkiympäristön toimialan kanssa on tiivistetty, jotta voidaan varmistaa riittävät mahdollisuudet palvelujen järjestämiselle kasvavassa kaupungissa.

Uusien alueiden palvelutarpeiden arviointia tehdään säännöllisesti kaupunginkanslian aluerakentamisprojekteissa. Tässä työskentelyssä seurataan alueiden kehittymistä, asuntorakentamisen etenemistä, tarvittavia tonttivarauksia sekä arvioidaan palvelutilahankkeiden ajoittamista talonrakentamisohjelmaan. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu alueprojektien työskentelyyn.

Täydennysrakentamisen vaikutuksia palvelutilatarpeiden ajoittamiseen on vaikeampi ennakoida, koska täydennysrakentamisen toteutumisen aikatauluun vaikuttavat monet eri tekijät kuten esimerkiksi maanomistus. Lisäksi palvelutilatarpeiden arvioinnissa tukeudutaan olemassa olevaan palvelutilaverkkoon, sen mahdollisuuksiin ja riskeihin. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala ja kaupunkiympäristön toimialan rakennetun omaisuuden hallinta palvelu on lisännyt yhteistyötä kaavoituksen, kaupunginkanslian täydennysrakentamisalueidenprojektin sekä tietokeskuksen kanssa palvelutarpeiden arviointiin. Täydennysrakentamisen vaikutuksia tarkastellaan muun muassa toteuttamalla alueellisia palvelutilaverkkotarkasteluja. Tarkasteluja tehdään sekä asukkaita laajasti osallistaen että suppeampina kartoituksina. Pitkän aikavälin tontti- ja tilatarpeiden arviointi painottuu laajempiin alueellisiin kokonaisuuksiin, ja tarkentuu yksittäisten asemakaavojen valmistelun yhteydessä.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialalla on meneillään palveluverkkotyöhön liittyvä selvitys, jossa tavoitteena on kuvata palveluverkkoprosessia toimialalla. Tavoitteena on selkeyttää palveluverkon suunnittelun periaatteita, linjauksia ja palvelutarpeiden ennakoinnin prosesseja.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala työstää parhaillaan kaupunkiympäristötoimialan kanssa palvelutilaverkon kehittämiseen liittyviä prosesseja, joissa selkeytetään toimialojen rooleja, vastuita sekä toimintatapoja. Lisäksi käytössä on työväline, jolla voidaan arvioida uuden kaavavarannon aiheuttama koulu- ja päiväkotitilojen tarve lapsi- ja oppilasmäärinä sekä tarvittavina uusina palvelutontteina tai nykyisten tonttien kehittämistarpeina.

Kiinteistöstrategian toteuttamisohjelmaan tullaan sisällyttämään toimenpiteitä, joilla halutaan varmistaa palvelutilatarpeiden ennakointia ja nopeampaa reagointia muuttuviin tarpeisiin. Tavoitteena on rakentaa palveluverkkotarkastelua varten digitaalinen työväline, kehittää alueellisia tilatarkasteluja ja palveluverkkoselvityksiä, hakea välineitä tilojen toimivuuden arviointiin ja kartoittaa pysyvien väistötilojen järjestämistä. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala osallistuu aktiivisesti tähän kehittämistyöhön.

Lähtökohta on, että kasvatuksen ja koulutuksen kunnalliset varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palvelut ovat pääosin lähipalveluita ja niiden tulee sijoittua asumisen lähelle, siten että ne ovat helposti ja turvallisesti kävellen tai sujuvasti julkisella liikenteellä saavutettavissa. Palveluiden suunnittelussa hyödynnetään väestötietojen lisäksi tietoja palvelujen käyttöön liittyvistä muutoksista. Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala esittää vuosittain uudet tilatarpeet talonrakentamisohjelmaan talousarviovalmistelun yhteydessä.

Esittelijä
kasvatuksen ja koulutuksen toimialajohtaja
Liisa Pohjolainen
Lisätiedot

Carola Harju, erityissuunnittelija, puhelin: 310 42542

carola.harju@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Anna Villeneuve, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36045

anna.villeneuve@hel.fi