Kameravalvonnan kehittäminen, Kaupunkiympäristön toimiala

HEL 2018-006442
Asialla on uudempia käsittelyjä
§ 28

Sopimus liikenteen automaattisesta valvontajärjestelmästä

Kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Päätös

Toimialajohtaja päätti hyväksyä ja allekirjoittaa liitteenä (1) olevan sopimuksen poliisihallituksen ja Helsingin poliisilaitoksen kanssa. Sopimus koskee liikenteen automaattisen valvontajärjestelmän suunnittelua, rakentamista, käyttöä ja ylläpitoa kaupungin katuverkon alueilla. Sopimuksen mukaan Helsingin poliisilaitos vastaa liikennevalvonnan suorittamisesta Poliisihallituksen ohjeiden mukaisesti ja kaupunki vastaa valvontapisteiden rakentamisesta ja ylläpidosta.

Kaupunkiympäristölautakunnan 6.11.2018 § 549 hyväksymät periaatteet uusien automaattisten kameravalvontapisteiden sijoittamiselle on valmisteltu yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen, Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen ja Poliisihallituksen kanssa. Yleissuunnitelma, jossa automaattisten kameravalvontapisteiden uusiksi kohteiksi on esitetty 70 kohdetta, on valmisteltu yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen kanssa. Suunnitelmassa on esitetty myös nykyiset neljä kameravalvontapistettä, jotka uusitaan tarpeen mukaan.

Päätöksen perustelut

Kaupunkiympäristölautakunnan hyväksymät sijoittamisperiaatteet

Kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi 6.11.2018 § 549 seuraavat periaatteet uusien automaattisten kameravalvontapisteiden kohteiden valinnalle:

1) Onnettomuusmäärät ja koettu turvallisuus
-Kohteessa on sattunut paljon onnettomuuksia ja kohde myös koetaan turvattomaksi.
2) Katuluokka ja liikennemäärä
- Kohde sijaitsee pääkadulla tai alueellisella kokoojakadulla ja keskimääräinen liikennemäärä on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa.
3) Nopeusrajoitus
- Kohde sijaitsee kadulla, jonka nopeusrajoitus on vähintään 40 km/h.
4) Alueellinen peruste
- Kohteen läheisyydessä on paljon jalankulkua, tiivistä asutusta tai erityiskohde kuten koulu.
5) Mahdollisimman monta valvottavaa asiaa
- Kohteessa olevalla valvontapisteellä pystyy valvomaan mahdollisimman montaa asiaa kuten ajonopeutta, punaista päin ajamista ja joukkoliikennekaistan väärinkäyttöä.

Samalla kaupunkiympäristölautakunta hyväksyi yleissuunnitelman uusista periaatteiden mukaisista kameravalvontapisteiden kohteista.

Liikenne- ja katusuunnittelupalvelu valmisteli periaatteet uusien automaattisten kameravalvontapisteiden sijoittamiselle yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen, Poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen ja Poliisihallituksen kanssa. Periaatteiden tavoitteena on, että kohteet sijoitettaisiin yhdenmukaisesti koko kaupungissa ja että jokaiselta valvontapisteeltä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty liikenneturvallisuudelle.

Yleissuunnitelmassa automaattisten kameravalvontapisteiden uusiksi kohteiksi on esitetty 70 kohdetta, joista 7 on suunniteltu ja toteutetaan muiden kadunrakennushankkeiden yhteydessä. Suunnitelma on valmisteltu yhteistyössä Helsingin poliisilaitoksen kanssa.

Suunnitelmaan on merkitty yleispiirteiset sijainnit valvontapisteille ja valvottava ajosuunta. Kohteet on tarkoitus toteuttaa uudella tutkatekniikalla toimivalla valvontapisteellä, jonka Poliisihallitus on kilpailuttanut vuonna 2018. Tavoitteena on, että valvontapisteitä olisi lähes kaikilla tärkeimmillä pääkaduilla ja koko Helsingin alueella. Uuden valvontapisteen kustannuksiksi asennuksineen on arvioitu noin 15 000 euroa. Tällöin yleissuunnitelman toteuttamisen kustannus olisi noin miljoona euroa. Suunnitelman toteuttamiselle on varaus investointiohjelmassa vuosille 2020–2024. Kohteet toteutettaisiin siis viiden vuoden aikana, mikä tarkoittaisi keskimäärin 14 uutta kohdetta vuosittain. Muiden kadunrakennushankkeiden yhteydessä suunnitellut valvontapisteet toteutetaan kyseisten hankkeiden aikataulujen mukaisesti ja kustannukset sisältyvät hankkeen kustannuksiin.

Päätös tullut nähtäväksi 09.07.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kaupunkiympäristölautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Lisätietojen antaja

Olli Markkanen, yksikön päällikkö, puhelin: 09 310 39559

olli.markkanen@hel.fi

Päättäjä

Rikhard Manninen
vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja

Liitteet (pdf)

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.