Toivomusponsi 5, palkkakorjausmallin käyttööntotto naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla

HEL 2018-007313
Asialla on uudempia käsittelyjä
16. / 378 §

Valtuutettu Eva Biaudetin toivomusponsi palkkakorjausmallin käyttöönottamisesta naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Silja Borgarsdottir Sandelinin ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus merkitsee tiedoksi selvityksen kaupunginvaltuuston 20.6.2018 hyväksymän toivomusponnen (Eva Biaudet) johdosta tehdyistä toimenpiteistä ja toimittaa selvityksen ponnen ehdottajalle sekä tiedoksi muille valtuutetuille.

Sulje

Hyväksyessään arviointikertomuksen 20.6.2018 kaupunginvaltuusto edellytti hyväksymässään toivomusponnessa, että kaupunki kiireisesti selvittää miten voidaan kaupungilla ottaa käyttöön palkkakorjausmalli naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla Vantaan esimerkin mukaisesti sekä millaisia taloudellisia ja muita vaikutuksia tällä olisi kaupungin talousarvioon ja palvelutasoon. Ponnessa viitattiin Vantaan kaupungin palkkakorjausmalliin naisvaltaisilla matalapalkka-aloilla. Vantaan mallissa vuoden 2019 järjestelyerien yhteydessä palkankorotuksissa painotettiin perustason lastentarhanopettajien tehtävien sekä sosiaaliohjauksen tehtävien palkankorotuksia.

Helsingissä tehtiin vuonna 2019 palkkaratkaisuja järjestelyeristä ja lisäksi palkkoja korotettiin kaupungin palkkakehityssuunnitelman mukaisesti. Vuoden 2019 aikana kaupunki on kohdentanut sekä järjestelyeristä että palkkakehityssuunnitelmasta merkittäviä osia naisvaltaisiin matalapalkka-aloihin.

Vuoden 2019 järjestelyeriä ja vuoden 2019 aikana toteutettavan palkkakehityssuunnitelman mukaisia palkankorotuksia suunnattiin naisvaltaisille aloille, kuten lastentarhanopettajille, lastenhoitajille, perhepäivähoitajille, varhaiskasvatuksen esimiehille sekä kotihoidon ja sosiaalityön erilaisiin tehtäviin. Korotukset perustuvat toimialoilla ja liikelaitoksissa tehtyihin tarvekartoituksiin. Järjestelyerissä on lisäksi huomioitu henkilöstöjärjestöjen näkemykset.

Lopuksi kaupunginhallitus toteaa, että kun palkkakehityssuunnitelman toteuttamista jatketaan myös tulevina vuosina, luo se hyvät edellytykset arvioida palkankorotustarpeita eri perusteilla, kuten palkkakilpailukyvyn ja osaavan henkilöstön saatavuuden näkökulmasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.06.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Asta Enroos, va. henkilöstöjohtaja, puhelin: 09 310 36420

asta.enroos@hel.fi