Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentäminen

Ennen vuotta 2019 julkaistujen asioiden otsikkona näytetään päätöksen otsikko.
HEL 2018-009632
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 118 §

Vantaan Energia Oy:n hallituksen täydentäminen

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla valitaan 1.1.2019 alkaen Markku J. Jääskeläisen tilalle hallituksen 2. varapuheenjohtajaksi Päivi Laakso ja hallituksen jäseneksi Kalle Eklund loppuajaksi kuluvaa toimikautta.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalveluita kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen kaupungin osalta edellyttäen, että Vantaan kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Vantaan Energia Oy

Vantaan Energia Oy:n toimialana sähkö-, lämpö- ja maakaasuliiketoiminta sekä muu energiahuolto ja niihin liittyvä tuotteiden valmistus ja kauppa, energiapalvelut sekä alan muu liiketoiminta.

Helsingin kaupunki omistaa 40 % yhtiön osakkeista ja Vantaan kaupunki 60 %.

Vantaan Energia -konserniin kuuluu emoyhtiön lisäksi Vantaan Energia Sähköverkot Oy. Konsernilla on omistuksia useissa energiantuotantoyhtiöissä. Konsernin vuoden 2017 liikevaihto oli 285 milj. euroa, liikevoitto 55 milj. euroa ja investoinnit 44 milj. euroa.

Hallituksen täydentäminen

Vantaan Energia Oy:n yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu vähintään seitsemän ja enintään yksitoista jäsentä. Omistajien välisessä osakassopimuksessa on sovittu, että hallitukseen valitaan yhdeksän varsinaista jäsentä, joista Helsinki nimeää neljä ja Vantaa viisi.

Yhtiökokouksessa 19.9.2017 yhtiön hallitukseen valittiin osakassopimuksen mukaisesti yhdeksän jäsentä toimikaudelle, joka päättyy vuoden 2019 varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi osakkeenomistajat päättivät yksimielisesti yhtiökokousta pitämättä 22.10.2018 valita hallitukseen Sari Antilan ja Heikki Pikkaraisen.

Vantaan kaupungin nimeämä hallituksen 2. varapuheenjohtaja Markku J. Jääskeläinen on ilmoittanut eroavansa yhtiön hallituksesta 1.1.2019 lukien. Hallitusta täydennetään osakassopimuksen mukaisesti Vantaan kaupungin nimeämällä uudella henkilöllä. Hallituksen nykyinen jäsen Päivi Laakso nimetään 2. varapuheenjohtajaksi ja uudeksi hallituksen jäseneksi valitaan Kalle Eklund.

Lopuksi

Osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentin mukaan osakkeenomistajat voivat yhtiökokousta pitämättä yksimielisinä päättää yhtiökokoukselle kuuluvasta asiasta. Päätös on kirjattava, päivättävä, numeroitava ja allekirjoitettava.

Kaupungin hallintosäännön 8 luvun 3 §:n mukaan kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtävänä on päättää osakkeenomistajalle kuuluvan päätösvallan käyttämisestä silloin, kun päätös tehdään yhtiökokousta pitämättä ja kun kysymyksessä on taloudellisesti merkittävä tai periaatteellisesti laajakantoinen asia.

Sulje

Kaupunginhallituksen konsernijaosto 22.10.2018 § 93

Päätös

Kaupunginhallituksen konsernijaosto teki yhtiökokousta pitämättä Helsingin kaupungin osalta osakeyhtiölain 5 luvun 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun Vantaan Energia Oy:n osakkeenomistajien yksimielisen päätöksen, jolla yhtiön hallitukseen valitaan Sari Antila ja Heikki Pikkarainen loppuajaksi kuluvaa toimikautta.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupunginkanslian oikeuspalvelut -osastoa kirjaamaan, päiväämään, numeroimaan ja allekirjoittamaan osakkeenomistajien päätöksen kaupungin osalta edellyttäen, että Vantaan kaupunki tekee omalta osaltaan vastaavan osakkeenomistajien päätöksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 04.12.2018

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi