Aluevaraus, Marian sairaalan alue

HEL 2018-010788
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 2 §

Toimitilatonttien varaaminen YIT:lle ja Kevalle kasvuyrityskampuksen suunnittelua varten (Kamppi, Marian sairaala-alue, kaavatontit 4176/1–3)

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto varasi YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) ja Kevalle (y-tunnus 0119343-0) Marian sairaala-alueelta toimitilatontit toimistohankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

 • varausalueena ovat liitteen 1 mukaiset kaavatontit 4176/1–3 (KTY-2, pinta-ala yhteensä noin 10 600 m², rakennusoikeus yhteensä 51 770 k-m²)
 • varaus on voimassa 31.12.2022 saakka
 • varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin olivat vastaamassa johtava tonttiasiamies Ilkka Aaltonen ja arkkitehti Tommi Suvanto. Asiantuntijat poistuivat kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Alue on ollut varattuna YIT Suomi Oy:lle (jatkossa YIT) ja Kevalle kasvuyrityskampuksen toteutusedellytysten jatkoselvittämistä varten. Selvittäminen on edennyt varausehtojen mukaisesti ja suunnitelmasta on valmisteltu asemakaavaehdotus. Alueen eteläosan tontit esitetään varattavaksi jatkosuunnittelua varten.

Sulje

Taustaa ja aikaisempi varaus

Kaupunki järjesti ilmoittautumis- ja neuvottelumenettelyn Marian sairaala-alueen eteläosaan sijoittuvasta kasvuyrityskampuksesta jo olemassa olevan Maria 01 startup-keskittymän viereen. Kaupungin tavoitteena on, että Marian sairaala-alueesta rakentuu Pohjois-Euroopan suurin ja kansainvälisesti merkittävä kasvuyrityskampus.

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti kehittämisvarauksesta 19.11.2018, 51 §. Varaus on voimassa 31.12.2020 saakka. Varausehtoina oli muun muassa:

 • Alueelle tulee suunnitella toimitilarakentamista ja toimintaa kasvuyritysten ja muiden toimijoiden käyttöön.
 • Varauksensaajien on noudatettava varausalueen suunnittelussa maankäytöllisiä lähtökohtia ja tavoitteita.
 • Konseptin jatkokehittäminen tehdään tiiviissä yhteistyössä Helsingin kaupungin kanssa. Tätä tarkoitusta varten perustetaan yhteinen työryhmä.
 • Varauksensaajien on luotava konseptissa kuvatun kaltainen omistusmalli, jossa varausalueelle rakennettavat kasvuyrityskampuksen tilat ovat pitkäkestoisesti yhden yhtiön hallinnassa ja konseptin mukaisessa käyttötarkoituksessa.
 • Varauksensaajat sitoutuvat pitkäkestoiseen omistajuuteen (vähintään 10 vuotta kunkin rakennusvaiheen käyttöönotosta). Lisäksi pyritään siihen, että myös muut omistajat sitoutuvat mahdollisimman pitkäkestoiseen omistajuuteen.
 • Varauksensaajat ovat velvollisia yhdessä kaupungin kanssa tutkimaan kaupungin markkinaehtoisia osallistumismahdollisuuksia, esimerkiksi osakeomistusta yhtiössä.
 • Varauksensaajien tulee esittää viimeistään 31.5.2019 varauksen ehtojen ja kehittämisvarauksen aikana käytyjen neuvottelujen perusteella kehitetty maankäyttöä sekä konseptia ja konsortiota koskeva ehdotus.

Kehittämisvarauspäätös 19.11.2018, 51 § on esityksen päätöshistoriassa.

Kumppanuuskaavoitusprosessin myötä suunnitelmat ovat tarkentuneet ja varauksensaajat ovat laatineet riittävät selvitykset asemakaavaehdotuksen pohjaksi. Tämän ohessa varauksensaajat ja kaupunginkanslian elinkeino-osasto ovat yhteistyössä kehittäneet hankkeen sisältökonseptia.

Nyt esitettävä tontinvaraus on tarpeen hankkeen jatkosuunnittelua varten ja yhteistyökumppanien varmistamiseksi.

Hakemus ja suunniteltava hanke

YIT ja Keva pyytävät, että niille varataan alueen eteläosan tontit 1–3 vuoden 2022 loppuun saakka. Varausaikana on tarkoitus jatkaa suunnittelua ja yhteistyökumppanien sitouttamista sekä neuvotella tontinluovutussopimuksista ja muut mahdolliset sopimukset. Sopimuksilla turvataan alueen säilyminen pitkäkestoisesti kasvuyrityskampus -konseptin mukaisessa käytössä. Lisäksi valmistellaan rakennusten purkamista ja siirtoa uusiin paikkoihin.

Kaupungin suunnitelmissa on aloittaa toteutuskaudella 2020 Lastenkodinkadun sillan rakennustyöt.

Campus Marian konseptiehdotus on liitteenä 3.

Asemakaava- ja tonttitiedot

Alueella on voimassa asemakaavan muutos nro 9771 vuodelta 1992. Alue on merkitty asemakaavassa sairaala-alueeksi (YS) ja asuinkerrostalojen alueeksi (AK). Aluetta koskeva asemakaavan muutos on vireillä. Asemakaavaehdotus on laadittu kumppanuuskaavoituksena kaupungin ja varauksensaajien yhteistyönä.

Tarkistettu asemakaavan muutosehdotus on tavoitteena viedä kaupunkiympäristölautakunnan käsiteltäväksi kesällä 2020 ja kaupunginvaltuuston päätös asemakaavan hyväksymisestä tehtäisiin alustavan arvion mukaan syksyllä 2020, siten että asemakaava saisi lainvoiman tavoitteen mukaisesti vuoden 2020 lopulla.

Alueelle suunniteltua uutta toimitilakerrosalaa on 49 930 k-m². Tähän ei ole laskettu mukaan sosiaali- ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten (20 300 k-m²) muuttamista toimitilakäyttöön. Tonttien keskimääräinen tehokkuusluku on e=3,0. Työpaikkamäärän lisäys on noin 3500 työpaikkaa.

Sijaintikartta ja varausaluekartta ovat liitteenä 1.

Varausehdot

Kehittämisvarauksen ehdot (koskien mm. pitkäkestoista omistajuutta ja jatkokehitystä kaupungin kanssa) on sisällytetty suurilta osin tontinvarauksen ehtoihin ja ehtoja on osittain täsmennetty.

Erityisten varausehtojen mukaan hankkeen jatkosuunnittelussa on otettava erityisesti huomioon seuraavat asiat:

 • Jatkosuunnittelun tulee perustua varauksensaajien 27.9.2019 päivättyyn viitesuunnitelmaan ja asemakaavaehdotuksen liitteenä oleviin muihin varauksensaajien teettämiin selvityksiin.
 • Vähintään 50 % toimistokäyttöön suunnatusta toimitilasta on osoitettava startup- ja kasvuyrityskäyttöön. Varausaikana laaditaan tarkemmat indikaattorit ja mahdollinen niitä täydentävä arviointimenettely.
 • Varauksensaajien on luotava omistusmalli, jossa varausalueelle rakennettavat uuden kasvuyrityskampuksen tilat ovat pitkäkestoisesti yhden (ns. joint venture) yhtiön hallinnassa ja konseptin mukaisessa käyttötarkoituksessa.
 • Varauksensaajat sitoutuvat joint venture -yhtiön osakkaina kampuksen pitkäkestoiseen omistajuuteen (vähintään 10 vuotta kunkin rakennusvaiheen käyttöönotosta). Myös mahdolliset muut omistajat sitoutuvat pitkäkestoiseen omistajuuteen.
 • Jatkosuunnittelussa on noudatettava alueryhmätyöskentelyä tai vastaavaa yhteistyömenettelyä.
 • Alueen suunnittelussa on pyrittävä täyttämään Hiilineutraali Helsinki 2035 tavoitteet. Varauksensaajan on selvitettävä tarkoituksenmukaiset laskenta- ja mittarointimenetelmät yhdessä kaupungin kanssa.

Erityiset varausehdot on laadittu yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan asemakaavapalvelun ja kaupunginkanslian elinkeino-osaston kanssa.

Yleiset varausehdot sisältävät kaupungin varauksissa tavanomaisesti käytettävät ehdot.

Tontin varaaminen perustuu hakijoiden kanssa käytyihin neuvotteluihin ja aikaisempaan kehittämisvaraukseen.

Tontin myöhempi luovuttaminen

Varattavaksi esitettävät tontit on tarkoitus myöhemmin luovuttaa kaupunginhallituksen 1.4.2019, 220 § päättämien tonttien luovutusta koskevien linjausten mukaisesti vuokraamalla osto-oikeuksin ellei tontinluovutusta koskevien neuvottelujen perusteella erityisen perustellusta syystä toisin esitetä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 7 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää kaupungin omistamien yritys- ja teollisuustonttien varaamisesta elinkeinotoiminnan tarpeisiin.

Esitys on kaupunkiympäristölautakunnan esityksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 03.12.2019 § 617

Esitys

Kaupunkiympäristölautakunta esitti kaupunginhallituksen elinkeinojaostolle YIT Suomi Oy:lle (y-tunnus 1565583-5) ja Kevalle (y-tunnus 0119343-0) Marian sairaala-alueelle suunniteltujen toimitilatonttien varaamista toimistohankkeen suunnittelua varten seuraavasti:

 • varausalueena ovat liitteen 1 mukaiset kaavatontit 4176/1-3 (KTY-2, pinta-ala yhteensä noin 10 600 m², rakennusoikeus yhteensä 51 770 k-m²)
 • varaus on voimassa 31.12.2022 saakka
 • varauksessa noudatetaan liitteen 2 mukaisia erityisiä ja yleisiä varausehtoja.

26.11.2019 Pöydälle

13.11.2018 Esittelijän ehdotuksesta poiketen

06.11.2018 Pöydälle

19.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto 10.06.2019 § 26

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti merkitä tiedoksi tilannekatsauksen Maria01 kasvuyrityskeskittymän kehityksestä sekä laajemman Maria01 kampuksen suunnittelun etenemisestä.

19.11.2018 Ehdotuksen mukaan

Esittelijä
elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva
Lisätiedot

Santtu von Bruun, yksikön päällikkö, puhelin: 310 36258

santtu.vonbruun@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 11.02.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

elinkeinojohtaja
Marja-Leena Rinkineva

Lisätietojen antaja

Maria Nelskylä, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 25251

maria.nelskyla@hel.fi

Minna Maarttola, kehityspäällikkö, puhelin: 09 310 36307

minna.maarttola@hel.fi

Ilkka Aaltonen, johtava tonttiasiamies, puhelin: 09 310 36441

ilkka.aaltonen@hel.fi