Eron myöntäminen kulttuuripalvelupäällikölle ja avoimen viran hoitajan määrääminen

HEL 2018-012872
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 103 §

Kulttuuripalvelupäällikön avoimen viran hoitajan määrääminen 1.6.–31.12.2019

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Päätös

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti jatkaa filosofian maisteri, eMBA Veikko Kunnaksen määräystä hoitaa kulttuuripalvelukokonaisuuden avoimena olevaa kulttuuripalvelupäällikön virkaa 5 963,95 euron varsinaisen palkan mukaan määräytyvin palkkaeduin ajalla 1.6.–31.12.2019 edellyttäen, että henkilöstöjohtajalta saadaan puoltava palkkalausunto.

Kulttuuripalvelupäällikkö toimii samalla yleisten kulttuuripalvelujen kumppanuusyksikön päällikkönä.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kulttuuripalvelukokonaisuuden kulttuuripalvelupäällikön viran tultua avoimeksi 1.12.2018 alkaen kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti 18.12.2018 määrätä filosofian maisteri, eMBA Veikko Kunnaksen 5 904,90 euron mukaisin kokonaiskuukausipalkkaeduin hoitamaan virkaa ajalle 1.12.2018–31.5.2019.

Kulttuuripalvelukokonaisuuden rakennetta järjestellään uudelleen siten, että muutokset tulisivat voimaan vuoden 2020 alusta. Muutokset saattavat koskea myös kulttuuripalvelupäällikön virkaa. On tarkoituksenmukaista jatkaa kulttuuripalvelupäällikön viran hoitoa väliaikaisena muutosten suunnittelun ajan.

Sulje

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta 18.12.2018 § 235

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kulttuurijohtaja
Tuula Haavisto

Lisätietojen antaja

Tuula Haavisto, kulttuurijohtaja, puhelin: 0405517335

tuula.haavisto@hel.fi