Toimielinten ja yksittäisten luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet 2019 lukien

HEL 2019-002416
Asialla on uudempia käsittelyjä
29. / 321 §

Luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi luottamushenkilöiden virkamatkoja koskevat periaatteet liitteen 1 mukaisesti.

Samalla kaupunginhallitus kumosi päätöksellä 29.1.2018, 50 § hyväksytyt luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteet.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginhallitus on 29.1.2018, 50 § päättänyt luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteista. Matkustamiskäytäntöjen yhteensovittamiseksi tarvitaan kaupunkiyhteiset linjaukset virkamatkoista päättävistä viranomaisista.

Virkamatkoista päättävän viranomaisen tulee varmistaa, että virkamatkaa varten on käytettävissä tarvittavat määrärahat. Vain poikkeustapauksissa muiden kuin keskushallinnon toimielinten virkamatkat tulevat kaupunginhallituksen päätettäväksi. Näin ollen voimassa olevia luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteita on tarpeen päivittää aluerajausten sekä virkamatkojen määrien osalta.

Lisäksi matkustamisen yleisiä periaatteita täydennetään siten, että virkamatka tulisi tehdä ympäristöä mahdollisimman vähän kuormittavalla tavalla ottaen huomioon matkan tavoitteen tarkoituksenmukainen saavuttaminen.

Hallintosäännön 31 luvun 1 §:n mukaan kaupunginhallitus päättää matkakustannusten korvaamisen ja päivärahojen maksamisen periaatteista. Näin ollen on tarkoituksenmukaista, että luottamushenkilön oikeus virkamatkoista aiheutuvien kustannusten korvaamiseen sisällytetään luottamushenkilöiden virkamatkojen periaatteisiin.

Virkamatkan tekemisen periaatteet

Kaupunginhallituksen jaosto, toimialalautakunta, pelastuslautakunta, toimialalautakunnan jaosto ja liikelaitoksen johtokunta voivat tehdä virkamatkoja tarpeen mukaan. Valtuustokauden aikana tehtävien virkamatkojen määrä on kunkin toimielimen harkittavissa. Toimielin vastaa siitä, että virkamatkan tekeminen on perusteltua.

Virkamatkan tulee liittyä läheisesti toimielimen toimialaan ja tehtävien hoitamiseen. Virkamatkan ensisijaisena tarkoituksena on hankkia tietoa päätöksenteon tueksi ja tutustua Helsingissä sovellettavissa oleviin käytäntöihin. Virkamatkan tekeminen edellyttää perusteltua syytä.

Virkamatkojen osalta tulee noudattaa edullisuusperiaatetta. Virkamatka tulee näin ollen tehdä mahdollisimman tehokkaasti ja pienin kokonaiskustannuksin kuitenkin siten, että virkamatkan tavoitteet voidaan virkamatkan aikana saavuttaa. Kokonaiskustannuksia arvioitaessa otetaan huomioon paitsi matkakustannusten korvaus ja päiväraha myös virkamatkaan käytettävissä oleva aika sekä ympäristövaikutukset. Virkamatkalla tulee toteuttaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -päästövähennysohjelmaa mm. lentomatkustamisessa.

Virkamatkoihin liittyvä päätöksenteko

Päätöksen virkamatkasta tekee kaupunginhallituksen hyväksymien rajausten pohjalta lähtökohtaisesti se toimielin, joka vastaa toimielimen määrärahojen käytöstä. Näin ollen omasta matkustamisestaan päättävät lautakunnat ja liikelaitoksen johtokunnat. Toimialalautakunnat päättävät jaostojensa matkustamisesta.

Toimielimen tai toimielimen hallintotehtäviä hoitava organisaatio vastaa talousarvion puitteissa toimielimen virkamatkan liittyvistä kustannuksista. Luottamushenkilölle virkamatkasta aiheutuvat välttämättömät kustannukset korvataan enintään kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen ja luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien mukaisina.

Yksittäisten luottamushenkilöiden ja tilapäisten toimielinten edunvalvontaan ja edustamiseen liittyvistä virkamatkoista päättävät pormestari ja apulaispormestarit. Toimikuntien ja neuvottelukuntien sekä vaikuttamistoimielinten Eurooppaan suuntautuvista virkamatkoista päättää pormestari.

Toimielinten ja yksittäisten viranhaltijoiden matkustamisesta päätetään tapauskohtaisesti erikseen toimielimen tai viranhaltijan pöytäkirjapäätöksellä. Toimielimen virkamatkoista raportoidaan kaupunginkansliaan virkamatkojen kokonaiskustannusten, matkakohteiden ja virkamatkojen tavoitteiden seuraamiseksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 15.05.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Jenni Björksten, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 36060

jenni.bjorksten@hel.fi