Talousarvioaloite, harrastesetelikokeilu lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi

HEL 2019-003290
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 132 §

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Nelli Ruotsalaisen ym. talousarvioaloitteesta, koskien harrastesetelikokeilua lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta

Lausunto

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Sami Muttilaisen ehdotuksesta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta antaa asiasta seuraavan lausunnon:

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta ei pidä kannatettavana talousarvioaloitteessa esitettyä kokeilua 100 euron harrastesetelin tarjoamisesta 5-vuotiaiden ikäluokalle.

Kuten valtuutettu Ruotsalainen toteaa, kaikilla lapsilla on oikeus kulttuuri-, taide-, virkistys- ja vapaa-ajantoimintaan ja harrastaminen tukee merkittävällä tavalla lapsen kasvua ja kehitystä. On erittäin arvokasta, että asia on tuotu esiin ja siihen kiinnitetään huomiota. On kuitenkin tarpeen keskustella syvemmin siitä, mitkä ovat parhaat keinot tavoitteen edistämiseksi alle kouluikäisten lasten kohdalla. Harrasteseteli auttaisi taloudellisista syistä harrastamisen ulkopuolelle jääviä lapsia, mutta ei välttämättä niitä, joilla harrastamattomuus aiheutuu muista syistä.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta näkee, että 5-vuotiaitten lasten yhdenvertaiset harrastamisen mahdollisuudet lisääntyvät varmemmin toimenpiteillä, jotka kytketään osaksi 5-vuotiaitten maksutonta varhaiskasvatusta. Päiväkodeissa tapahtuva maksuton kulttuuri-, taide- ja liikuntatoiminta esim. kerhojen muodossa tasoittaa tasapuolisemmin harrastamattomuuden eri syitä ja on saavutettavaa myös sellaisille lapsille, joiden vanhemmilla ei ole mahdollisuutta etsiä sopivia harrastuksia tai kuljettaa lapsia harrastamaan. Lautakunta toteaa, että päiväkotien pitkäjänteinen ja koordinoitu yhteistyö taiteen perusopetusta, taidekasvatusta tai liikuntatoimintaa järjestävien tahojen kanssa voisi mahdollistaa säännöllisen harrastamisen jatkopolkuineen yhdenvertaisesti kaikille helsinkiläisille lapsille.

Sulje

Kaupunginkanslia on pyytänyt 28.8.2019 mennessä kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnalta lausuntoa kaupunginhallitukselle Nelli Ruotsalaisen ja kuuden muun valtuutetun talousarvioaloitteesta, jossa ehdotetaan harrastesetelikokeilua lasten harrastamisen yhdenvertaistamiseksi. Aloite kokonaisuudessaan on liitteenä.

Talousarvioaloitteesta on pyydetty lausuntoa myös kasvatus- ja koulutuslautakunnalta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.08.2019

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kulttuurin ja vapaa-ajan toimialajohtaja
Tommi Laitio

Lisätietojen antaja

Ulla Laurio, suunnittelija, puhelin: 09 310 70137

ulla.laurio@hel.fi