Johtamisjärjestelmän kehittäminen, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2019-004886
Asialla on uudempia käsittelyjä
2. / 75 §

HKL:n johtamisjärjestelmän kehittäminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti HKL:n organisaatiosta niin, että HKL:n Yhteiset palvelut –yksikön ja Toiminnanohjaus –yksikön toiminnot järjestetään 1.6.2019 alkaen osalta seuraaviin yksiköihin:

  • Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki
  • Talous ja toiminnanohjaus.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Johtamisjärjestelmän kehittämisen yhteydessä HKL:n organisaatiorakennetta muutetaan hallinnon osalta niin, että HKL:n toiminnot nykyisissä toiminnanohjausyksikössä ja yhteiset palvelut –yksikössä jakautuvat 1.6.2019 lukien talous ja toiminnanohjaus –yksikköön ja henkilöstö ja liiketoiminnan tuki –yksikköön. Hallinnon uudella organisaatiorakenteella HKL hakee tukipalveluyksiköille vielä nykyistä selvästi vahvempia mahdollisuuksia ja edellytyksiä vastata HKL:n tulevaisuuden haasteisiin. Erityisen kriittisiä menestystekijöitä ovat johtamisen vahvistaminen taloutta ja henkilöstöasioita koskien.

Talous ja toiminnanohjaus -yksikkö toimii läpileikkaavana toimena tuotantoyksikköjen välillä tavoitteellisen tuotannon mahdollistajana. Yksikkö tuottaa pitkän tähtäimen suunnittelun tukea, toimeksipanon tukea ja ohjaamista erityisesti keskipitkällä ja pitkällä aikajänteellä. Lisäksi yksikkö tukee HKL:n palvelutoimintaa tarjoten strategisen suunnittelun valmistelua ja toimeenpanotukea, taloussuunnittelua, IT-palveluja, laatu- ja ympäristöjärjestelmän hallintaa sekä turvallisuuden koordinointia. Yksikköön kuuluvalla talouden ja toiminnan ohjauksella varmennetaan tuotantoyksiköiden välisen operatiivisen toiminnan synkronointi. HKL:n menestymisen kannalta digitalisaation potentiaalin lunastaminen mahdollisimman laajassa mitassa on keskeistä. Uutena tunnistettuna tehtävänä HKL:ssä talous ja toiminnanohjausyksikkö vastaa digitalisaation hyötyjen lunastamiseen liittyvien hankkeiden läpiviennin tukemisesta.

Henkilöstö ja liiketoiminnan tuki -yksikkö luo toimintaedellytyksiä muille yksiköille tuottaen keskitettyjä palveluita henkilöstöasioihin, viestintään, hankintaan sekä oikeudellisiin asioihin ja muihin hallintopalveluihin liittyen. Tehtävällä johtamisjärjestelmän uudistuksella tavoitteena on yksikön tehtäväkenttää koskien vahvistaa erityisesti henkilöstöjohtamista ja siten luoda edellytyksiä työhyvinvoinnin paranemiselle.

Hallinnon organisaatiouudistuksen valmistelu on hoidettu yhteistoimintamenettelyn mukaisesti. Valmistelun tilanteesta järjestettiin infotilaisuus yhteisten palvelujen ja toiminnanohjauksen henkilöstölle 27.3.2019. Infotilaisuuden jälkeen asiaa käsiteltiin palveluittain seuraavan kahden viikon aikana. 8.4.2019 käytiin neuvottelut luottamusmiesten kanssa. Toimitusjohtaja teki 11.4.2019 päätösesityksen HKL:n hallinnon organisaation muutoksista ja 25.4.2019 asiaa käsiteltiin henkilöstötoimikunnassa. Ennen henkilöstötoimikuntakäsittelyä käytiin kahdenkeskiset keskustelut kaikkien niiden työsuhteisten työntekijöiden kanssa, joiden tehtävät muuttuvat olennaisesti. Viranhaltijoiden tehtävissä ei merkittäviä muutoksia tapahdu ja johtokunnalle tuodaan erikseen päätettäväksi yksikön johtajien virkoihin liittyvät välttämättömät kunnallisen henkilöstöhallinnon prosessien vaatimat päätösasiat. Myös viranhaltijoiden kanssa käytiin viranhaltijoiden kuulemiset.

HKL:n johtokuntaa on säännöllisesti informoitu valmistelun vaiheista kevään aikana johtokunnan kokouksissa.

Hallinnon uudelleenorganisointi ei vaikuta henkilöstön työsuhteisiin. Muilta osin HKL:n organisaatio jää asiassa aiemmin tehtyjen päätösten mukaiseksi.

Strategiasidonnaisuus

Helsingin kaupunkistrategiassa 2017-2021 (kaupunginvaltuusto 27.9.2017, 321 §) todetaan, että tavoitteena on tehdä jatkuvasti kaikki hieman paremmin ja että arvostus hyvin organisoitua, luotettavaa ja ennakoitavaa toimintaympäristöä kohtaan kasvaa. HKL:n hallinnon uudelleen järjestely tukee HKL:n ja kaupungin näitä tavoitteita.

Suhde muihin päätöksiin

Johtokunta päätti 27.5.2015, 94 §, HKL:n johtamisjärjestelmän uudistamisesta ja HKL:n jakautumisesta yksiköihin.

Johtokuntaa on informoitu hallinnon järjestämisen valmistelun tilanteesta useampaan otteeseen vuoden 2019 aikana, viimeksi 18.4.2019.

Vaikutusten arviointi

Johtamisjärjestelmän kehittämisen tarkoituksena on uudistaa HKL:n rakenteita niin, että HKL:llä on mahdollisimman hyvät edellytykset vastata kasvuhaasteisiin taloudellisesti ja laadullisesti tehokkaasti. Kehitetty johtamisjärjestelmä on tärkeässä asemassa HKL:n pyrkiessä varmistamaan, että omistaja (Helsingin kaupunki), tilaaja (HSL) ja muut sidosryhmät kokevat HKL:n tehokkaana ja kilpailukykyisenä sekä haluttuna ja luotettavana kumppanina toteuttamaan pääkaupunkiseudulla raitio- ja metroliikenteen liikennöintiä sekä raideverkon laajennuksia ja muita kehittämishankkeita.

HKL:n menestyksen kannalta välttämätöntä on henkilöstöjohtamisen roolin vahvistaminen ja henkilöstöpolitiikan strategisen aseman kehittäminen. Tämä tarkoittaa esimerkiksi suunnitelmallisesti tarjottuja mahdollisuudet kehittyviin toimenkuviin, ammattitaidon kehittämistä ja esimiestyön tukemista monipuolisin keinoin. Työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin tulee aikaansaada merkittävä parannus. HKL:n menestyksen ehdoton edellytys pitkällä aikajänteellä on työhyvinvoinnin kehittäminen niin, että HKL:ssä työskentelee työstään motivoitunut ja osaamistaan aktiivisesti kehittävä henkilöstö.

Talousjohtamisen roolin vahvistaminen tukee HKL:n hanke- ja teknologiaosaamisen kehittämistä niin, että se kilpailukykyistä ja korkealuokkaista, jotta raitio- ja metroliikenteen operointi sekä pääkaupunkiseudun isot raitio- ja metroliikennehankkeet ovat yhteiskunnalle kannattavinta toteuttaa HKL:n toimesta.

Uudistuksella tavoitellaan myös HKL:n sisäisten palveluiden kehittämistä yhä enemmän niiden palveluluonteen mukaisiksi. Toiminnassa lähtökohta on erityisesti kunkin palveltavan substanssiyksikön tarpeet.

Päätöksentekoprosessi

Helsingin kaupungin hallintosäännön 11 luvun 1 § 1 momentin mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää liikelaitoksen päättää liikelaitoksen organisaation ylimmästä tasosta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.05.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski

Lisätietojen antaja

Ville Lehmuskoski, toimitusjohtaja , puhelin: 09 310 35091

ville.lehmuskoski@hel.fi