Hankesuunnitelma, rakentaminen ja ratasähkötyöt, Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitiotie

HEL 2019-005342
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 419 §

Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi Atlantinkatu ja Länsiterminaali -raitioradan rakentamisen ja ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta on yhteensä 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankkeen tarpeellisuus

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 10.6.2009 § 143 Jätkäsaaren raitiotieverkon perustamissuunnitelman. Yleisten töiden lautakunta hyväksyi 16.8.2016 § 324 Atlantinkadun katusuunnitelmat ja 16.8.2016 § 325 Atlantinsillan katusuunnitelmat.

Atlantinkadun ja Länsiterminaalin raitiotien rakentaminen täydentää Jätkäsaaren raitiotieverkostoa vastaamaan kehittyvän asuin-, työpaikka- sekä satama-alueen matkustajatarpeisiin. Raitiotieverkosto täydentyy HSL:n hallituksen 10.2.2015 hyväksymän Helsingin kantakaupungin raitiotieliikenteen linjastosuunnitelman mukaisesti.

Raitiotie kasvattaa joukkoliikenteen osuutta liikenteestä kokonaismatkustajamäärällä mitattuna. Hankkeen toteuttamisen myötä raitiolinjasto laajenee Jätkäsaaressa. Linjat 7, 8 ja 9 saavat uudet päätepysäkit, kun hankkeen viimeinen vaihe on toteutettu.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esittää 16.5.2019 § 88 hyväksyttäväksi Atlantinkatu ja Länsisatama -raitioradan rakentamisen ja raitioradan ratasähkötöiden hankesuunnitelmat siten, että hankkeiden kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä lisä- ja muutostyöt on 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan esitys on liitteenä 1. Hankesuunnitelmat ovat liitteinä 2 ja 3. Piirustus on liitteenä 4.

Hankkeen sisällöstä

Atlantinkadun ja Länsisataman raitioratahanke toteutetaan kolmessa vaiheessa alueen muiden rakennushankkeiden etenemisen mukaan. Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan raitiorata Atlantinkadulle. Rakennettava osuus rajoittuu pohjoispäässä Länsisatamankatuun ja etelässä Tyynenmerenkatuun. Toisessa ja kolmannessa vaiheessa toteutetaan kääntöympyrät Jätkäsaaren Bunkkerin tuntumaan sekä Atlantinkadun varteen Tahitinkadun kohdalla. Nyt käsittelyssä olevat hankesuunnitelmat koskevat koko hanketta.

Raitiotiekaistat rakennetaan Atlantinkadun keskelle ja pääosin korotettuna muusta liikenteestä. Atlantinkadun rataosuuden yhdistämiseksi nykyiseen rataverkkoon tehdään rataosuus ja vaihdejärjestelyjä Länsisatamankadulla. Jätkäsaaren alueella olevat kaksi väliaikaista raitiotien kääntösilmukkaa säilyvät käytössä, kunnes ne voidaan hankkeen toisen ja kolmannen vaiheen toteutuksien myötä purkaa.

Radan lisäksi toteutetaan tarvittavat sähköistystyöt.

Tarkempi selostus hankkeista on liitteinä olevissa hankesuunnitelmissa.

Kustannukset ja rahoitus

Ratatöiden kokonaiskustannukset ovat 8,13 milj. euroa, joka sisältää rakennusurakan kustannusten lisäksi rataan liittyviä erillishankintoja sekä suunnittelun ja projektin kustannuksia. Ratasähkötöiden kokonaiskustannukset ovat 1,69 milj. euroa, joka koostuu pääosin hankittavista materiaaleista ja osista sekä niiden asennustöistä, suunnittelun ja projektin kustannuksista ja hankevarauksesta.

Hankkeesta (ratatyö ja sähköistys) aiheutuu 35 vuoden poistoajoilla käyttötalousvaikutuksia noin 0,28 milj. euroa vuodessa. Tarkempi selvitys kustannuksista ja käyttötalousvaikutuksista on liikenneliikelaitoksen esityksessä ja hankesuunnitelmissa.

Raitioradan rakentamisen suunnitteluun on käytetty vuonna 2019 noin 18 000 euroa. Raitioradan ja ratasähkötöiden hankkeeseen on HKL:n vuoden 2019 talousarvion investointisuunnitelmaan vuosille 2019-2020 budjetoitu yhteensä 1,91 milj. euroa, josta arvion mukaan tulee toteutumaan noin 1,15 milj. euroa. Vuosien 2020-2021 osalta hankkeen rahoitus otetaan huomioon laadittavassa talousarviossa.

Aikataulu

Hankkeen ensimmäisen vaiheen maanrakennustyöt käynnistyvät alkukesästä 2019. Bunkkerin edustan kääntöpaikka rakennetaan arviolta vuonna 2022 ja kääntöympyrä Atlantinkadun varteen arviolta vuonna 2023.

Raitioradan rakentaminen ja katusuunnitelmien mukaiset katurakennustyöt on ohjelmoitu toteutettavaksi osin yhteisenä kunnallisteknisenä (YKT) hankkeena. HKL on yksi YKT -hankkeen osapuolista.

Raitiotien vaatimat sähkötyöt toteutetaan ratahankkeen yhteydessä, jotta liikennöinnin alkaminen asetetussa tavoiteaikataulussa voidaan taata. Liikennöinnin on suunniteltu alkavan Atlantinkadun osuudella vuosien 2012-2022 vaihteessa. Bunkkerin kääntöpaikka otetaan käyttöön vuonna 2022 ja Atlantinkadun kääntöpaikka vuonna 2023.

Työnaikaiset vaikutukset raitioliikenteelle jäävät melko pieniksi. Suurimmat vaikutukset ovat vuoden 2020 loppupuolella, kun Atlantinkadun rataosuus yhdistetään Saukonpaaden ja Tyynenmerenkadun päissä osaksi rataverkkoa. Tällöin joudutaan raiteiden yhdistämisen ja uusien vaihteiden asentamisen ajaksi rajoittamaan raitioliikennettä kyseisillä rataosuuksilla. Hankkeen toisessa ja kolmannessa vaiheessa liikennöintiä rajoitetaan uusien päätepysäkkien rakentamisen aikana.

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 2 momentin 2 kohdan mukaan ellei toimivallasta ole muutoin säädetty tai määrätty, liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä. Kaupunginhallitus on 21.5.2019 § 364 hyväksynyt katu-, liikenneväylä-, rata- ja puistohankkeiden käsittelyohjeet, joiden mukaan kaupunginhallitus hyväksyy kustannusarvioltaan 5-10 milj. euron hankkeita koskevat hankesuunnitelmat.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 16.05.2019 § 88

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta esitti kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi

  • Atlantinkatu ja Länsiterminaali raitiotien rakentamisen hankesuunnitelman 15.4.2019 ja
  • Atlantinkatu ja Länsiterminaali raitiotien ratasähkötöiden hankesuunnitelman 15.4.2019

esityksen mukaan niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt ja hankkeeseen sisältyvät erillishankinnat sekä hankintojen aikaiset lisä- ja muutostyöt on 9,82 milj. euroa (alv 0 %).

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Otto Kyrklund, projektipäällikkö, puhelin: 393637

otto.kyrklund@hel.fi

Rauno Iivari, projektipäällikkö , puhelin: 040 1603398

rauno.iivari@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 12.06.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Kristiina Matikainen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36035

kristiina.matikainen@hel.fi