Valtuustoaloite, kaupunkipyörät Vuosaareen

HEL 2019-011605
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 54 §

Lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran aloitteesta kaupunkipyöristä Vuosaareen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupunkipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lähes
40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyöräpalvelu nähdään toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat myös toivoneet kaupunkipyöriä Vuosaareen eri kanavia pitkin.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräjärjestelmä otettiin käyttöön vuonna 2016, jolloin järjestelmä käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Helsingin järjestelmään yhteensopivassa Espoon järjestelmässä on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 1090 kaupunkipyörää.

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta.

Kaupunkipyöräjärjestelmän laajentumissuunnitelmaan tehtiin asukaskysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja HKL:n johtokunnan päätöksen (14.6.2018 §103) mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityisesti Itä-Helsinkiä. Kaupunkipyöräjärjestelmän kapasiteetti on täysimittaisesti käytössä ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä 1:lle asti. Kaupunkipyöräpalvelun toimivuuden kannalta asemaverkosto on suunniteltava tiiviiksi. Aiemmin kaupunkipyörä alueen ulottamista Vuosaareen asti ei nykyisen hankinnan osalta nähty mahdolliseksi, vaan itäisimmät asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypurossa.

Maaliskuussa 2020 teetetyn selvityksen perusteella hankinnan edelleen laajentaminen voi olla mahdollista alkuperäisessä kilpailutuksessa määritellystä kokonaisuudesta, koska palvelun kysyntä on ollut ennakoitua selvästi suurempaa.

HKL tuo tarkemman selvityksen näistä lisähankintamahdollisuuksista johtokunnan käsittelyyn ja edistää verkoston laajennusmahdollisuuksien selvittämistä ja suunnittelemista edelleen tarkoituksenmukaisessa laajuudessa.

HKL:n johtokunta ja muut asianmukaiset päätöksentekoelimet saavat laajennuksia koskevan hankesuunnitelman päätettäväkseen myöhemmin vuoden 2020 aikana niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

Mikäli verkoston laajennusta ei toteuteta tällä sopimuskaudella, se otetaan mukaan suunnitteluun kaupunkipyöräpalvelun vuodesta 2026 alkavaa seuraavaa sopimuskautta kilpailutettaessa.

Käsittely

Merkittiin, että johtokunta täydensi lausuntoa puheenjohtajan ehdotuksesta muuttamalla lausuntoehdotusosan kahdeksannen varsinaisen kappaleen loppuosan kuulumaan seuraavasti:
…niin, että ehdotukset voidaan huomioida vuoden 2021 talousarviossa.

Lausunto on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 23.01.2020 § 5

Lausunto

Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti antaa seuraavan lausunnon kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran valtuustoaloitteesta.

Ville Jalovaara on tehnyt valtuustoaloitteen, jossa ehdotetaan kaupunkipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen. Vuosaaressa on lähes
40 000 asukasta ja vilkas metroasema, joten aloitteessa kaupunkipyöräpalvelu nähdään toimivana ratkaisuna alueelle. Kaupunkilaiset ovat myös toivoneet eri kanavia pitkin kaupunkipyöriä Vuosaareen.

Helsingin nykyinen kaupunkipyöräpalvelu otettiin käyttöön vuonna 2016, jolloin järjestelmä käsitti 50 pyöräasemaa ja 500 kaupunkipyörää. Tällä hetkellä kaupunkipyöräverkosto kattaa 241 asemaa ja palveluun kuuluu 2410 kaupunkipyörää. Lisäksi Helsingin järjestelmään yhteensopivassa Espoon järjestelmässä on 109 kaupunkipyöräasemaa ja 1090 kaupunkipyörää.

Liikenneliikelaitos (HKL) suhtautuu myönteisesti kestävän kaupunkiliikenteen kehittämiseen. On hyvä asia, että kaupunkipyöräverkoston laajentaminen herättää kiinnostusta.

Kaupunkipyöräpalvelun laajentumissuunnitelmasta tehtiin asukaskysely kesällä 2018, johon saatiin paljon toiveita asukkailta ympäri Helsinkiä. HKL tarkasteli erilaisia skenaarioita ja kaupunginhallituksen päätöksen 11.6.2018, 428 §, mukaisesti laajennuksessa painotettiin erityisesti Itä-Helsinkiä. Kaupunkipyöräpalvelun kapasiteetti on täysimittaisesti käytössä ja sillä pystytään toimivasti kattamaan alue ydinkeskustasta Kehä 1:lle asti. Kaupunkipyöräpalvelun toimivuuden kannalta asemaverkosto on suunniteltava tiiviiksi. Kaupunkipyöräalueen ulottaminen Vuosaareen asti ei nykyisen hankinnan osalta ollut mahdollista, vaan itäisimmät asemat ovat Vartioharjussa ja Myllypurossa.

Vaikka kaupunkipyöräpalvelu voisi olla toimiva myös Vuosaaressa, ei sen hankinta ole tällä hetkellä mahdollista. Kaupunkipyöräpalvelun tarjouskilpailun mukaiset lisähankintamahdollisuudet on jo käytetty, eikä HKL:llä ole enää nykyisen sopimuksen puitteissa mahdollisuutta hankkia lisää asemia.

HKL:n ja Citybike Finland Oy:n sopimuksen laajentaminen nykyisestään ei ole toteutettavissa. Rinnakkainen toisen toimittajan pyöräjärjestelmä ei ole voimassa olevalla sopimuskaudella mahdollinen, eikä se erillisenä järjestelmänä toisi kaivattua palvelua käyttäjilleen.

Kaupunkipyöräverkostoa on mahdollista laajentaa, kun nykyinen sopimuskausi päättyy vuonna 2025. Kaupunkipyöräpalvelun laajentamista Vuosaareen voidaan tarkastella, kun uutta kilpailutusta aletaan valmistella.

Esittelijä
yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio
Lisätiedot

Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.04.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Karoliina Rajakallio

Lisätietojen antaja

Eeropekka Lehtinen, palveluasiantuntija, puhelin: 09 310 22977

eeropekka.lehtinen@hel.fi