Takaisinperintä, Innovaatiorahastosta myönnetyn hankerahoituksen takaisinperintä, Games Factory Oy

HEL 2019-011789
Asialla on uudempia käsittelyjä
6. / 48 §

Innovaatiorahastosta myönnetty rahoitus Games Factory Oy:n ennenaikaisesti päättyneessä hankkeessa

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto

Päätös

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti periä takaisin Games Factory Oy:ltä Games Factory Farm -hankkeelle (PRR 3599751) innovaatiorahastosta vuodelle 2019 myönnetystä hankerahoituksesta 63 410 euroa.

Edelleen kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti olla myöntämättä hankkeelle vuosille 2020 ja 2021 innovaatiorahastosta sidottua rahoitusta.

Käsittely

Asian aikana kysymyksiin oli vastaamassa erityissuunnittelija Ida Björkbacka. Asiantuntija poistui kuulemisensa jälkeen kokouksesta.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Games Factory Oy:n innovaatiorahastosta vuonna 2019 rahoitettu hanke Games Factory Farm on päättynyt ennenaikaisesti. Hankkeen loppuraportin mukaan vain osa hankkeelle myönnetystä rahoituksesta on käytetty hankkeen toteuttamiseen. Raportoimaton summa peritään takaisin innovaatiorahastoon ja hankkeen tuleville vuosille sidottua rahoitusta ei myönnetä.

Sulje

Tausta

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto myönsi 10.12.2018 § 57 innovaatiorahastosta rahoitusta Games Factory Oy:n Games Factory Farm-hankkeelle 125 000 euroa käytettäväksi vuonna 2019 ja sitoi yhteensä 160 000 euroa käytettäväksi vuosina 2020 ja 2021. Vuodelle 2019 myönnetty rahoitus on maksettu Games Factory Oy:lle kokonaisuudessaan vuoden 2019 alussa.

Games Factory Oy on ilmoittanut innovaatiorahastolle, että Games Factory Farm -hankkeen toiminta on loppunut 30.4.2019 yhtiön taloudellisista ja toiminnallisista vaikeuksista johtuen. Yhtiö on toimittanut hankkeesta loppuraportin lokakuussa 2019 (liite 1), jonka mukaan hankkeen palkka-, ostopalvelu- ja matkakustannuksiin on huhtikuun loppuun mennessä käytetty 61 590 euroa innovaatiorahastosta myönnetystä rahoituksesta. Innovaatiorahastosta myönnetystä summasta 63 410 euroa on hankkeen osalta raportoimatta, ja tämä summa peritään takaisin.

Hankkeen saavutukset

Games Factory Farm -hankkeen tavoitteena oli edistää uusien yritysten ja tiimien syntymistä ja menestymistä pelimarkkinoilla. Hankkeessa oli tarkoitus tuottaa vuoden 2019 aikana noin kymmenelle lupaavalle pelialan yritykselle räätälöityjä tiloja, palveluja ja mentorointia, hankkia heille projekteja ja edistää yritysten liikevaihdon kasvua.

Hanke on kevään 2019 aikana osittain saavuttanut hankesuunnitelman mukaisia tavoitteita. Games Factory Farmin toimistotilat valmistuivat ajallaan ja yleiset tilat toteutettiin budjetin sallimissa rajoissa. Hautomo-ohjelmaan haki 24 yritystä, joista kuusi paikallista ja kolme ulkomaalaista yritystä aloittivat ohjelmassa tammikuussa 2019. Näistä kaikki ovat vielä syksyllä 2019 pystyneet kehittämään liiketoimintaansa. Yrityksistä kolme toimii jo omilla resursseillaan, ja kaksi muutti yrityskasvun myötä jo hankkeen toiminnan aikana omiin yhteiskäyttötoimitiloihin.

Hankkeen puitteissa järjestettiin 15 tapahtumaa (työpajaa, luentoa, yritystapaamisia), ja hautomoon saatiin 30 mentoria. Hautomoon osallistuneisiin yrityksiin on syntynyt noin 10 työpaikkaa, ja noin viisitoista opiskelijaa on suorittanut työharjoittelujakson yrityksissä.

Yllä mainittujen tulosten perusteella Games Factory Farmin raportoimat 61 590 euron innovaatiorahastosta maksetut kulut ovat tuottaneet hankkeen tavoitteiden mukaista vastinetta ja niiden käyttö hankkeessa on ollut perusteltua.

Rahoituksen takaisin periminen

Kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päätti 25.9.2017 § 6 innovaatiorahaston käytön periaatteista vuosille 2018–2021. Periaatteiden kohdassa ”Hankerahoituksen myöntäminen ja takaisinperintä” todetaan, että hankerahoituksen palauttamista voidaan vaatia tapauksissa, joissa hakija ei ole toteuttanut rahoituspäätöksen mukaista hankesuunnitelmaa tai noudattanut rahoituspäätöksen ehtoja.

Games Factory Oy:lle myönnetyn rahoituksen osalta innovaatiorahaston käytön periaatteissa todetut takaisinperinnän edellytykset täyttyvät siltä osin, kun rahoitusta ei ole käytetty hankesuunnitelman toteuttamiseen hankkeen toiminnan pysäyttämisestä johtuen. Tällä perusteella hankkeen rahoituksesta peritään 63 410 euroa takaisin. Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston päätöksessä 10.12.2018 § 57 Games Factory Oy:lle sidottua rahoitusta vuosille vuosille 2020 ja 2021 ei myönnetä.

Toimivalta

Hallintosäännön 8 luvun 2 §:n 6 kohdan mukaan kaupunginhallituksen elinkeinojaosto päättää innovaatiorahaston käytöstä.

Toimeenpano

Helsinki Games Factory Oy on asetettu konkurssiin 13.9.2019. Kaupunginhallituksen elinkeinojaoston tekemän takaisinperintäpäätöksen peruste ajoittuu viime keväänä tehtyyn hankkeen keskeyttämiseen, joten kyse on kaupungin käsityksen mukaan konkurssisaatavasta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.12.2019

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

vs. elinkeinojohtaja
Ilkka Haahtela

Lisätietojen antaja

Ida Björkbacka, erityissuunnittelija, puhelin: 25281

ida.bjorkbacka@hel.fi

Vesa Anttila, kaupunginasiamies, puhelin: 09 310 15995

vesa.anttila@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Games Factory -hankkeen loppuraportti 2019

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.