Valtuustoaloite, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikka

HEL 2020-000553
Asialla on uudempia käsittelyjä
10. / 565 §

V 7.10.2020, Valtuutettu Seija Muurisen aloite kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kiinteistöjen myyntipolitiikasta

Helsingin kaupunginhallitus

Esitys

Kaupunginhallitus päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti panna asian pöydälle Ulla-Marja Urhon ehdotuksesta.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto katsoo aloitteen loppuun käsitellyksi.

Sulje

Valtuutettu Seija Muurinen ja 19 muuta valtuutettua esittävät aloitteessaan, että kaupunki tarkistaa kiinteistöjensä myyntipolitiikkaa Aino Acktén -huvilan ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten osalta, eikä listaa kaikkia erityyppisiä kiinteistöjä samalle myyntilistalle ilman erillistä harkintaa.

Kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymä toimitilastrategia ohjaa jatkossa myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten pitkän tähtäimen hallintaa ja käyttöä. Kulttuurihistoriallisten merkittävien rakennusten omistajuutta määrittää erityisesti strategian linjaus ”Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä.”

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kaupunki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupungin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monialaisena yhteistyönä. Valmistelussa kaupunki harkitsee perusteellisesti rakennuksen tulevan käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen toiminnan käytössä olevat resurssit huomioiden.

Kaupunginhallitus katsoo, että kaupungin tulee ensisijaisesti turvata kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat määrärahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, terveellisyyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kannalta parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiinteistön omistaja. Kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään kaikille sen omistuksessa oleville suojelluille rakennuksille. Tulevina vuosina kaupungin omistamien suojeltujen rakennusten määrää on tarve vähentää myymällä niitä muun muassa määräalalla tai vuokratontilla. Tämä on perusteltua, jotta suojeltujen rakennusten kunto ei huononisi, vaan ne saisivat arvoisensa ja oikea-aikaisen korjauksen uuden omistajan huomassa. Resurssien ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää rakennuksista luopumisista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden.

Kaupunginhallitus toteaa lopuksi, että kaupungin toimitilastrategian toimeenpano on parhaillaan käynnissä. Sen yhtenä toimenpiteenä valmistellaan luopumisohjelma tiloista, joita kaupunki ei tarvitse omassa käytössään. Luopumisohjelmassa muun muassa määritetään periaatteet tiloista luopumisen tavalle vuosien 2020-2025 aikana.

Aloitteesta on saatu kaupunkiympäristölautakunnan lausunto. Vastaus on lausunnon mukainen.

Hallintosäännön 30 luvun 11 §:n 2 momentin mukaan kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi aloitteen, jonka on allekirjoittanut vähintään 15 valtuutettua.

Kaupunginvaltuuston puheenjohtaja päätti 15.4.2020 § 3, että hallintosäännön 30 luvun 11 §:ssä tarkoitetut valtuutetun aloitteet, joiden kaupunginvaltuustolle esittämisen määräaika on 1.4.-7.10.2020, tulee kaupunginhallituksen esittää kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi viimeistään 7.10.2020. Hallintosäännön 30 luvun 20 §:n mukaan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja voi erityisestä syystä myöntää kaupunginhallitukselle luvan 30 luvussa tarkoitettujen määräaikojen ylittämiseen.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 18.08.2020 § 426

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta antoi kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Kaupunkiympäristölautakunta päätti todeta, että kaupunginhallituksen 22.6.2020 hyväksymässä Helsingin kaupungin toimitilastrategiassa todetaan: ” Kaupungilla ei ole tiloja, joita se ei tarvitse omassa käytössään tai joiden omistamiseen ei liity muita strategisia syitä tai pitkän tähtäimen palvelutilatarpeita. Säilytettävät arvorakennukset, kuten muut kaupungin omistamat rakennukset, ovat aina käytössä.”

Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ne arvorakennukset, jotka kaupunki päättää pitää, ylläpidetään ja peruskorjataan suunnitelmallisesti. Viimevuosien esimerkkejä tällaisista ovat Hakaniemen halli ja Grundskolan Norsen, joiden peruskorjaus perustuu suureen käyttöasteeseen ja jatkuvaan pitkän aikavälin tarpeeseen.

Toimitilastrategia tarkoittaa myös sitä, että merkittävälle osalle kaupungin omistuksessa olevista suojelluista rakennuksista, jotka on joko vuokrattu kolmansille tahoille tai ne ovat tyhjillään, tullaan esittämään niistä luopumista. Luopumisesitykset valmistellaan kaupungilla monialaisena yhteistyönä. Kaupungin resurssit riittävät näiden kohteiden kohdalla parhaimmillaankin vain pitämään rakennukset sellaisessa kunnossa, että niiden peruskorjausmahdollisuus tulevalle omistajalle säilyy. Kaupungin tulee ensisijaisesti käytettävissä oleville resursseille turvata kaupungin palveluiden tilatarpeet ja kohdistaa käytössä olevat määrärahat ja henkilöresurssit näiden palvelutilojen turvallisuuden, terveellisyyden ja kestävyyden turvaamiseen. Rakennusten suojelun kannalta parasta on rakennusten aktiivinen käyttö ja niihin panostava kiinteistön omistaja. Helsingin kaupungilla ei ole omaa käyttöä läheskään kaikille suojelluille rakennuksille, joita sen omistukseen on vuosikymmenien aikana tullut. Suojeltuja rakennuksia siirtyy kaupungin omistukseen vuosittain lisää myös maanhankinnan yhteydessä. Tulevina vuosina kaupungin omistamien suojeltujen rakennusten määrää on tarve vähentää myymällä niitä mm. määräalalla tai vuokratontilla. Tämä on perusteltua, jotta tällaisten kohteiden kunto ei huononisi vaan ne saisivat arvoisensa korjauksen uuden omistajan huomassa. Näiden myytävien rakennusten käyttötarkoitukseen ja kunnostamiseen suojelun mukaisesti kaupunki voi vaikuttaa monin tavoin mm. kaavoituksen ja tontinluovutusehtojen kautta.

Helsingin kaupungin rakennuskanta on huomattavan suuri. Resurssien ja markkinoiden kannalta on perusteltua päättää rakennuksista luopumisista vuosittain pienissä erissä huolella arvioiden. Päämääränä tulee olla kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyminen jälkipolville.

Helsingin kaupungilla on useita hyviä esimerkkejä siitä, kuinka myyty suojeltu rakennus on saanut hyvän, investointihalukkaan ja ylläpidosta hyvin vastaavan omistajan kaupungin luopumisen tuloksena. Esimerkkeinä tällaisista ovat Lauttasaaren kartano, Puotilan kartano, Paciuksenkadun paja, Kulosaarentie 44, Ljungamon huvila (Meilahden virkistyskeskus), Villa Furuvik Laajasalossa ja Uunisaaren rakennukset. Tällaisten rakennusten ostajat ovat asialla pitkällä tähtäimellä. Rakennuksen tulevan elinkaaren kannalta on olennaisen tärkeää, että kaupunki luopumisen valmistelussa harkitsee perusteellisesti rakennuksen tulevan käyttötarkoituksen ja mahdollistaa pitkäkestoisen toiminnan.

Esittelijä
kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho
Lisätiedot

Osmo Rasimus, vs. tilapalvelupäällikkö: 310 39794

osmo.rasimus@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 30.09.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Suvi Rämö, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 37313

suvi.ramo@hel.fi