Hankinta, väistö- ja lisätilat, Pohjois-Haagan ala-aste

HEL 2020-001588
Asialla on uudempia käsittelyjä
34. / 374 §

Hankintaoikaisuvaatimus Pohjois-Haagan ala-asteen väistö- ja lisätilojen urakoitsijan valintaa koskevasta teknisen johtajan päätöksestä 29.4.2020 § 84

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hylätä Expandia Moduulit Oy:n ja Expandia Moduler Ab:n tekemän hankintaoikaisuvaatimuksen, joka koskee rakennukset ja yleiset alueet –palvelukokonaisuuden teknisen johtajan tekemää Pohjois-Haagan ala-asteen väistö- ja lisätilojen urakoitsijan valintaa koskevaa päätöstä 29.4.2020 § 84.

Hankintaoikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty sellaisia perusteita, joiden perusteella teknisen johtajan päätöstä tulisi muuttaa.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hankintaoikaisuvaatimuksen käsittelyn edellytykset

Julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (1397/2016, hankintalaki) 132 §:ssä säädetään hankintaoikaisun tekemisestä. Sen mukaan hankintayksikkö voi itse poistaa virheellisen päätöksensä tai peruuttaa muun hankintamenettelyssä tehdyn ratkaisun, jolla on oikeudellisia vaikutuksia ehdokkaiden tai tarjoajien asemaan, ja ratkaista asian uudelleen (hankintaoikaisu), jos päätös tai muu hankintamenettelyssä tehty ratkaisu perustuu lain soveltamisessa tapahtuneeseen virheeseen tai jos asiaan on tullut sellaista uutta tietoa, joka voi vaikuttaa päätökseen, ratkaisuun tai hankintasopimuksen tekemisen edellytyksiin.

Hankintalain 133 §:n mukaan hankintayksikkö voi ottaa hankintaoikaisun käsiteltäväkseen omasta aloitteestaan tai asianosaisen vaatimuksesta. Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta. Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä hankintaoikaisun tekemistä tai hankintaoikaisun käsittelyä.

Teknisen johtajan tekemä hankintapäätös 29.4.2020 § 84 annettiin muutoksenhakuohjeineen tiedoksi tarjoajille sähköpostitse 29.4.2020.

Expandia Moduulit Oy:n ja Expandia Moduler Ab:n (jäljempänä: Expandia) ryhmittymänä tekemä hankintaoikaisuvaatimus on saapunut 8.5.2020. Hankintaoikaisuvaatimus on tehty määräajassa. Hankintaoikaisuvaatimus on tämän asian liitteenä 1.

Expandia on valittanut hankintaoikaisuvaatimuksen kohteena olevasta päätöksestä myös markkinaoikeuteen. Markkinaoikeus on 29.5.2020 hylännyt hankintapäätöksen täytäntöönpanon kieltämistä koskevan vaatimuksen, muilta osin asian käsittely markkinaoikeudessa on kesken. Hankintasopimus on allekirjoitettu.

Hankintamenettely ja hankintapäätös

Hankinnan kohteena on ollut Pohjois-Haagan lisä- ja väistötilojen tilaelementtirakennuksen toimitus, asennus käyttökuntoon, vuokraus ja tilojen käytön koulutus 1.7.2020 – 30.6.2025 väliselle ajalle (60 kk). Hankinnasta julkaistiin rakennusurakkaa koskeva kansallinen hankintailmoitus. Kilpailutus perustuu Helsingin kaupungin kaupunkiympäristön toimialan 27.1.2020 päivättyyn tarjouspyyntöön 281936 sekä alkuperäisen tarjouspyynnön korjausilmoitukseen 14.2.2020. Tarjousvertailussa kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteeksi ilmoitettiin halvin hinta.

Tarjouksen antoi määräaikaan mennessä kuusi KVR-urakoitsijaa:

  1. Adapteo Finland Oy, 1 046 940,00 euroa (alv 0 %)
  2. Elementit-E Oy, 1 920 000,00 euroa (alv 0 %)
  3. Expandia Moduulit Oy, 1 523 340,00 euroa (alv 0 %)
  4. Fixcel Group Oy, 2 473 620,00 euroa (alv 0 %)
  5. Flexator Oy, 1 470 900,00 euroa (alv 0 %)
  6. Parmaco Oy, 1 272 000,00 euroa (alv 0 %)

Tekninen johtaja päätti päätöksellään 29.4.2020 § 84 hyväksyä Adapteo Finland Oy:n kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen. Tarjouksen arvonlisäveroton kuukausivuokrahinta on 17 449,00 euroa ja kokonaisvuokrahinta ajalle 1.7.2020 – 30.6.2025 on 1 046 940,00 euroa sisältäen suunnittelun ja asennuksen. Urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot tarkistettiin ja ne olivat hyväksyttävät.

Hankintaoikaisuvaatimus

Expandia vaatii hankintaoikaisuvaatimuksessaan, että hankintapäätöstä oikaistaan siten, että päätös poistetaan, tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus arvioidaan ja tarjoukset vertaillaan uudelleen.

Expandia perustelee vaatimuksiaan sillä, että Expandia on toimittanut tarjouksensa liitteenä pohjakuvan, joka osoittaa, että sen tarjous täyttää tilaohjelman vaatimukset. Expandian käsityksen mukaan ainakin osa muista tarjoajista ei puolestaan ole mitenkään tarjouksessaan osoittanut, että niiden tarjoukset täyttävät tilaohjelmaa.

Tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankinnassa on virhe, jos ainoastaan Expandia on osoittanut tarjouksensa olevan tarjouspyynnön mukainen (myös tilaohjelman osalta).

Oikein toteutetussa hankintamenettelyssä hankintayksikön olisi tullut siten sulkea pois tarjouskilpailusta ilman pohjakuvaa toimitetut tarjoukset tarjouspyyntöä vastaamattomina.

Asianosaisten kuuleminen

Tarjouskilpailussa tarjouksen jättäneille yrityksille on 18.5.2020 varattu tilaisuus lausua näkemyksensä hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetyistä vaatimuksista ja selvityksestä.

Parmaco Oy on antanut lausunnon 18.5.2020. Lausunnossa todetaan, että Parmaco Oy:n tarjous on sisältänyt tarjouspyynnössä tarjoukselta vaaditut tiedot ja liitteet. Tarjous on siten tarjouspyynnön mukainen ja oikaisuvaatimus on Parmaco Oy:n tarjouksen osalta perusteeton.

Adapteo Finland Oy on antanut lausunnon 21.5.2020. Lausunnossa todetaan, että Adapteo Finland Oy katsoo Expandian tekemän oikaisuvaatimuksen perusteettomaksi, koska tarjouspyynnössä ei ole pyydetty toimittamaan tarjottavan kokonaisuuden pohjakuvaa. Adapteo Finland Oy:n tarjous on ollut hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukainen. Adapteo Finland Oy on toimittanut tarjouksellaan kaikki hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa pyydetyt tiedot, liitteet sekä materiaalit. Jättämällä tarjouksen Adapteo Finland Oy on sitoutunut hankintailmoituksen vaatimuksiin sekä osoittanut tarjouksensa olevan hankintailmoituksen ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen.

Adapteo Finland Oy:n lausunnossa todetaan myös, että hankintayksiköllä on ollut oikeus pyytää tarjoajaa toimittamaan, lisäämään tai selvittämään mahdollisesti tarjouksesta puuttuvia tietoja tai asiakirjoja. Hankintayksikkö tarkistaa ennen valintaa, että tarjoajan tai valitun ehdokkaan tarjous on hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukainen. Lisäksi hankintayksikkö on pyytänyt tarjouspyynnöllä ehdokkaita toimittamaan kaikki tarvittavat rakennusluvan hakemiseen liittyvät pääpiirrustukset viikon sisällä saatuaan ilmoituksen mahdollisesta valinnasta toimittajaksi. Adapteo Finland Oy on sitoutunut tarjouksellaan täyttämään hankintayksikön asettamat vaatimukset tilaohjelmaan liittyen.

Elementit-E Oy, Fixcel Group Oy ja Flexator Oy eivät antaneet lausuntoa kuulemispyynnön johdosta.

Hankintaoikaisuvaatimuksen arviointi

Hankintalain 104 §:n 2 momentin mukaan tarjoajan tulee tarjouksessaan osoittaa tarjoamansa tavaran, palvelun tai rakennusurakan olevan hankintailmoituksessa ja tarjouspyynnössä esitettyjen vaatimusten mukainen. Hankintailmoitusta, tarjouspyyntöä tai tarjousmenettelyn ehtoja vastaamattomat tarjoukset on suljettava pois tarjouskilpailusta. Hankintayksikkö voi pyytää tarjoajaa tai ehdokasta määräajassa toimittamaan, lisäämään, selventämään tai täydentämään puutteellisia tai virheellisiä tietoja ja asiakirjoja.

Expandia on hankintaoikaisuvaatimuksessaan esittänyt, että Expandia on osoittanut pohjakuvan avulla Expandian tarjouksen täyttävän tilaohjelman vaatimukset. Osa muista tarjoajista ei puolestaan ole mitenkään tarjouksessaan osoittanut, että heidän tarjouksensa täyttäisi tilaohjelman vaatimuksia.

Tältä osin on todettava, että hankintalaissa ei määritellä mitään erityistä tapaa, jolla hankintayksikön olisi vaadittava tarjoajia osoittamaan tarjouksen olevan tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen. Hankintayksikkö harkitsee tapauskohtaisesti, millaista selvitystä se edellyttää tarjoajilta.

Tässä tapauksessa hankintayksikkö ei ole tarjouspyyntöasiakirjoissa edellyttänyt tarjoajilta pohjakuvien toimittamista tarjousvaiheessa. Väistötilatoimittajilla on oma konseptinsa ja tyylinsä toteuttaa väistötilat, minkä vuoksi pohjapiirustuksia ei ole ollut tarkoituksenmukaista pyytää tarjoajilta etukäteen tarjousten mukana toimitettaviksi. Hankintayksikkö on tämän vuoksi päätynyt siihen, että tilaohjelmassa kuvataan sanallisesti vaatimukset, eikä pohjapiirustuksia ennakolta vaadita.

Hankintayksikkö on hankintaohjelmassa sivulla 6 edellyttänyt, että kaikki rakennuslupaan tarvittavat pääpiirustukset on toimitettava viikon sisällä tilaajalle ja pääsuunnittelijalle, kun toimittajalle on ilmoitettu mahdollisesta valinnasta toimittajaksi. Mainittua vaatimusta ei voida kuitenkaan perustellusti tulkita niin, että kaikilta tarjoajilta olisi vaadittu pohjapiirustuksen toimittamista tarjousvaiheessa, vaan piirustukset on vaadittu ainoastaan kilpailun voittaneelta tarjoajalta ja vasta sen jälkeen, kun tarjoaja on saanut tiedon valinnasta.

Tapauksessa kaikki tarjoajat ovat toimittaneet kaikki tarjouspyyntöasiakirjoissa vaaditut tiedot. Tarjoajat ovat tarjouksen jättämällä sitoutuneet toteuttamaan hankinnan tarjouspyyntöasiakirjojen vaatimusten mukaisesti, eikä minkään tarjoajan sulkeminen pois tarjouskilpailusta puutteellisen tarjouksen perusteella ole ollut perusteltua. Se, että Expandia tai joku muu tarjoajista on toimittanut tarjousvaiheessa oma-aloitteisesti ylimääräisiä asiakirjoja, ei merkitse, että muiden tarjoajien tarjoukset eivät olisi olleet tarjouspyyntöasiakirjojen mukaisia.

Johtopäätökset

Hankinta on toteutettu hankintalain mukaisesti. Tarjoukset on käsitelty tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun periaatetta noudattaen. Kaikkien tarjoajien tarjoukset ovat olleet tarjouspyynnön mukaisia, eikä kenenkään tarjousta ole tullut sulkea pois tarjouspyyntöasiakirjojen vastaisena. Myös tarjousvertailu ja toimittajan valinta on suoritettu hankintalain mukaisesti.

Edellä esitetyillä perusteilla Expandian tekemä hankintaoikaisuvaatimus ei anna aihetta muuttaa teknisen johtajan tekemää hankintapäätöstä.

Toimivalta

Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan lautakunnan, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee lautakunta. Näin ollen kaupunkiympäristölautakunta on toimivaltainen käsittelemään hankintaoikaisuvaatimuksen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala Rakennukset ja yleiset alueet -palvelukokonaisuus Tekninen johtaja 29.04.2020 § 84

Päätös

A
Tekninen johtaja päätti hyväksyä edullisimman tarjouksen antaneen Adapteo Finland Oy:n 21.2.2020 päivätyn tarjouksen tilaelementtirakennuksen toimituksesta, asennuksesta käyttökuntoon, vuokrauksesta ja tilojen käytön koulutuksesta 17 449,00 euron kuukausivuokralla 1.7.2020 – 30.6.2025 väliseksi ajaksi (60 kk) eli yhteensä 1 046 940,00 euron (15,60 euroa/brm²/kk) arvonlisäverottomalla kokonaisvuokrahinnalla.

B
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa tilapalvelut toimitilavuokrauksen yksikön päällikön allekirjoittamaan väistötilojen vuokrasopimuksen Adapteo Finland Oy:n kanssa edellä mainituin ehdoin, tekemään tarvittaessa sopimuksen ehtoihin vähäisiä teknisiä korjauksia ja tarkennuksia sekä väistötilahankkeen vastuuhenkilön vastaanottamaan tilatoimituksen käyttökuntoon asennettuna.

C
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen –palvelun yksikön päällikön käyttämään mahdollisiin lisä- ja muutostöihin 20.4.2020 allekirjoitetun urakkavaiheen kustannusarvion (UKA) mukaisen varauksen.

D
Tekninen johtaja päätti oikeuttaa rakennuttaminen -palvelun yksikön päällikön käyttämään hankkeen maanrakennustöihin sekä hankkeessa mahdollisesti syntyviin muihin lisävelvoitteisiin, muutostöihin sekä erillishankintoihin urakkavaiheen kustannusarvion (UKA) mukaisen varauksen.

Päätöksen perustelut

Mäkipellontie 19, vuokrattava väliaikainen tilaelementtiratkaisu koulukäyttöön, hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunkiympäristölautakunnan rakennusten ja yleisten alueiden jaostossa 19.3.2020 § 34.

Pohjois-Haagan ala-asteen perusparannus ja laajennus toteutetaan 6/2020 - 12/2021 ja Hoplaxskolan (Isonnevantie 22) perusparannus ja laajennus toteutetaan 1/2022 - 6/2023, jolloin molemmille kouluille tarvitaan väistötiloja.

Väistötilat hankitaan vuokraamalla siirtokelpoisista tilaelementeistä koostuva paviljonki 36 (18+18 kk) kuukauden ajalle.

Pohjois-Haagan ala-asteen perusparannuksen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginvaltuuston päätöksellä 14.02.2018 § 37 ja Gymnasiet Lärkan/ Hoplaxskolan perusparannuk-
sen ja laajennuksen hankesuunnitelma on hyväksytty kaupunginhallituksen päätöksellä 2.3.2020 § 143.

Kasvatuksen ja koulutuksen toimialan mukaan tilat tarvitaan aluetta palvelevaksi lisätilaksi vuoden 2023 kesäkuun alusta alkaen seuraavan 24 kuukauden ajan. Koska tilahankkeiden käsittelyohjeen mukaan pääomitettu kokonaissumma on yhteensä 2 276 650 euroa (diskontattu hinta), hankkeesta päättää rakennusten ja yleisten alueiden jaosto.

Urakasta annettiin viisi tarjousta. Tarjonneet yritykset ovat Adapteo Finland Oy, Elementit-E Oy, Expandia Moduulit Oy, Fixel Group Oy, Flexator Froup Oy ja Parmaco Oy.

Kaupunkiympäristön toimialan rakennukset ja yleiset alueet rakennuttaminen -palvelu kilpailutti hankinnan, tilaelementtirakennusten vuokrauksen, joista Adapteo Finland Oy antoi edullisimman hankintaohjelman mukaisen tarjouksen KVR-toimituksesta käyttökuntoon asennettuna vuokraajalle 1.7.2020 – 30.6.2025 arvonlisäverottomalla 1 046 940,00 euron kokonaisvuokrahinnalla, sisältäen kohteen suunnittelu, asennustyöt. Kustannusarvio sisältää, maanrakennustyöt ja investointikustannukset, joita ovat mm. tarvittavat talotekniikkaliittymät sekä päätöksen kohteena olevat vuokrakustannukset.

Rahoitus

Kaupunkiympäristön toimiala rakennukset ja yleiset alueet tilapalvelu esittää kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle lisätilojen vuokravaikutuksen. Väistötilan vuokra rahoitetaan käyttötalousmäärärahoista ja investointiosa rahoitetaan v.2019 osoitetuista kohdistamattomista talonrakennusmäärärahoista.

Tarjouspyyntömenettely

Urakan hankinnasta on jätetty avoimeen hankintamenettelyyn perustuva kansallisen ylittävä hankintailmoitus 27.1.2020 sähköisessä tietokannassa www.hankintailmoitukset.fi

Tarjoukset on pyydetty kokonaishintaurakkana sisältäen hankintoineen tehtynä täysin valmiiksi.

Kokonaishintaurakoitsija toimii kohteen pääurakoitsijana.

Urakkatarjoukset

Tarjouspyyntöön vastasi kuusi KVR-urakoitsijaa:

1. Adapteo Finland Oy 1 046 940,00
2. Elementit-E Oy 1 920 000,00
3. Expandia Moduulit Oy 1 523 340,00
4. Fixel Group Oy 2 473 620,00
5. Flexator Oy 1 470 900,00
6. Parmaco Oy 1 272 000,00

Tarjousten hinnat (alv 0 %).

Kokonaishinnaltaan edullisimman tarjouksen antoi Adapteo Finland Oy. Tarjouspyynnön mukaisten tarjousten arvonlisäveroton kuukausivuokrahinta 17 449,00 euroa kokonaisvuokrahinta ajalle 1.7.2020 – 30.6.2025 on 1 046 940,00 euroa sisältäen suunnittelun ja asennuksen.

Yhteisarvoltaan hankinta on 1 046 940,00 euroa arvonlisäverottomana.

Päätösehdotuksen mukaisen urakoitsijan soveltuvuusehdot, luottotiedot ja tilaajavastuulain mukaiset tiedot sekä on tarkastettu ja ne ovat hyväksyttävät.

Lisätiedot

Jari Miettinen, projektipäällikkö, puhelin: 310 76399

jari.miettinen@hel.fi

Juha Honkanen, rakennuttajainsinööri, puhelin: 310 22784

juha.honkanen@hel.fi

Antti Saarnio, asiakaspäällikkö, puhelin: 310 34009

antti.i.saarnio@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 16.06.2020

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016 ja 132 – 135 §.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Pia Hosia, lakimies, puhelin: 09 310 39061

pia.hosia@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Oikaisuvaatimus 8.5.2020
2. Kuulemispyyntö 18.5.2020
3. Lausunto Parmaco Oy 18.5.2020
4. Lausunto Adapteo Finland Oy 21.5.2020

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.