Määrärahan myöntäminen projektialueiden katujen toteuttamista varten

HEL 2020-002349
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 288 §

Määrärahan myöntäminen kaupunkiympäristön toimialalle vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, kaupunginhallituksen käytettäväksi

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti myöntää kaupunkiympäristön toimialan käyttöön vuoden 2020 talousarvion kohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi, yhteensä 66,97 milj. euroa määrärahoja seuraavasti:

TA-alakohta
      Euroa
 
 
8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti
5 100 000
8 03 02 02 Länsisatama
18 000 000
8 03 02 03 Kalasatama
8 500 000
8 03 02 04 Kruunuvuorenranta
6 350 000
8 03 02 05 Pasila
19 000 000
8 03 02 06 Kuninkaankolmio
2 800 000
8 03 02 07 Kruunusillat
5 400 000
8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen
1 120 000
8 03 02 09 Malmi
700 000

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunkiympäristön toimiala jatkaa katujen toteuttamista aluerakentamisen projektialueilla. Vuoden 2020 talousarviossa projektialuekohtaiset katumäärärahat yhteensä 72,06 miljoonaa euroa on varattu sitovaan alakohtaan 8 03 02 Projektialueiden kadut osoitettuna kaupunginhallituksen käytettäväksi.

Katuhankkeet ja niiden määrärahatarve kullakin projektialueella vuonna 2020 on seuraava:

8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 01 Kamppi-Töölönlahti on talousarviossa vuodelle 2020 varattu määräraha 5,1 miljoonaa euroa.

Kamppi-Töölönlahti alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 48,5 miljoonaa euroa. Alueen arvioidaan valmistuvan vuonna 2021, jolloin määrärahaa arvioidaan tarvittavan 2,5 miljoonaa euroa.

Merkittävin kohde on syksyllä käynnistettävä tulvasuojeluhanke, jossa Töölönlahden ja Eläintarhanlahden välissä oleva kevyenliikenteen silta puretaan ja tilalle rakennetaan uusi silta.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 5,1 miljoonaa euroa.

8 03 02 02 Länsisatama

Länsisataman alueen katu- ja rantarakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 123,8 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 94,0 miljoonaa euroa.

Jätkäsaaren alueella rakennetaan katuja asuntotuotannon edellyttämässä aikataulussa. Saukonlaiturin alueella rakennetaan mm. Karibianrantaa, Bermudankolmiota ja viimeistellään Bahamankujaa, Bahamankatua, Karibiankatua, Bermudankujaa ja Kuubankatua. Atlantinkaaren alueella viimeistellään Azorienkujaa ja Kanariankujaa sekä Atlantinkatua. Atlantinsillan rakentaminen jatkuu. Melkinlaiturin alueella rakennetaan Tahitinkatua, Kiribatinkatua, Samoankujaa, Naurunkujaa ja Tongankujaa. Lisäksi viimeistelytöitä tehdään Hyväntoivonkujalla, Hyväntoivonkadulla, Rionkadulla, Tyynenmerenkadulla, Jätkäsaarenkujalla ja Saukonkarilla.

Telakkarannassa jatkuu Telakkakadun ja siihen liittyvien katujen rakentaminen.

Länsisatamassa arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu määräraha 18,0 miljoonaa euroa.

8 03 02 03 Kalasatama

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 03 Kalasatama on varattu 10,1 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 loppuun mennessä on Kalasataman katuihin ja rantarakentamiseen käytetty 116,9 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 arvioidaan Kalasataman katuihin ja rantarakenteisiin tarvittavan 183,0 miljoonaa euroa.

Sompasaaren pohjoisosan katujen sekä Verkkosaarenkadun ja -kanavan rakentaminen jatkuu. Sompasaaren eteläosan katujen, Vilhonvuorenkadun, eteläisen Verkkosaaren katujen, Tukkutorinkujan ja Työpajanpihan katujen sekä pohjoisen Verkkosaaren katujen rakentaminen käynnistyy keväällä 2020.

Kalasataman katujen arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 8,5 miljoonaa euroa.

8 03 02 04 Kruunuvuorenranta

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 04 Kruunuvuorenranta on talousarviossa varattu 6,35 miljoonaa euroa.

Vuoden 2019 loppuun mennessä Kruunuvuorenrantaan on käytetty 54,1 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 arvioidaan Kruunuvuorenrannan katuihin tarvittavan 66,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 keskeisimmät työt ovat Haakoninlahti 2 katujen rakentaminen, aloitusalueiden katujen viimeistelyt ja Stansvikintien parantaminen. Katu- ja rakennussuunnitelmia laaditaan Laajasalontien keskiosan bulevardiosuudelle sekä Koirasaarten, Stansvikinkallion ja Kruunuvuoren alueille. Lisäksi Herttoniemen keskuksen alueella laaditaan katu- ja rakennussuunnitelmia Laivalahdenkadulle, Suunnittelijankadulle ja Linnanrakentajantielle. Kruunuvuoren alueen katujen ja Laajasalontien bulevardin rakentamisen käynnistämiseen varaudutaan syksyllä.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 6,35 miljoonaa euroa.

8 03 02 05 Pasila

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 05 Pasila on talousarviossa varattu 22,49 miljoonaa euroa.

Pasilan alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 148,6 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 46,0 miljoonaa euroa.

Raitiotien rakentaminen Pasilankadulta Radiokadun ja Ilmalankujan kautta Ilmalantorille alkaa kesällä 2020. Ratapihakortteleiden katujen rakentaminen jatkuu Tenderinlenkin, Höyrykadun ja Tulistimenkadun osalta. Veturitien rakentaminen Höyrykadulta Hakamäentielle alkaa syksyllä 2020. Pohjois-Pasilan alueella Postipuiston katujen rakentaminen etenee asuntotuotannon edellyttämässä aikataulussa. Pasilan Konepajan alueella infran toteutus jatkuu.

Pasilan arvioitu määrärahatarve on 19,0 miljoonaa euroa.

8 03 02 06 Kuninkaankolmio

Kuninkaankolmion alueelle on talousarvion alakohtaan 8 03 02 06 vuodelle 2020 varattu 2,8 miljoonaa euroa.

Kuninkaankolmion alueen katujen rakentamiseen on vuoden 2019 loppuun mennessä käytetty 22,7 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2029 katumäärärahaa arvioidaan tarvittavan 14,0 miljoonaa euroa.

Vuoden 2020 keskeisimmät työt Kuninkaantammen keskustan alueella ovat katujen viimeistelytöiden jatkaminen sekä Lammenrannan asemakaava-alueen katu- ja kunnallistekniikan rakentamisen käynnistäminen. Vuoden 2020 keskeisimmät työt Honkasuon alueella ovat Perhosenkierron katu-urakan jatkaminen ja Honkasuontien rakentamisen käynnistäminen sekä Haapaperhosen alueen katujen viimeistelytöiden aloittaminen.

Kuninkaankolmion katumäärärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu määräraha 2,8 miljoonaa euroa.

8 03 02 07 Kruunusillat

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 07 Kruunusillat on talousarviossa vuodelle 2020 varattu 5,4 miljoonaa euroa.

Kruunusiltoihin on kaupunginvaltuuston hankepäätöksen (31.8.2016) jälkeen käytetty 4,36 miljoonaa euroa. Vuosina 2021-2026 Kruunusiltoihin arvioidaan tarvittavan katumäärärahaa 92,74 miljoonaa euroa. Vuonna 2020 on käynnissä Allianssin kehitysvaihe ja lisäksi viimeistellään rakennussuunnitelmaa välillä Nihti-Kruunuvuorenranta.

Kruunusiltojen arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 5,4 miljoonaa euroa.

8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 08 Uudet projektialueet ja muu täydennysrakentaminen on talousarviossa varattu 1,12 miljoonaa euroa.

Määrärahaa käytetään uusien projektialueiden ja täydennysrakentamisalueiden katuhankkeiden suunnitteluun ja toteuttamiseen. Merkittävin käynnissä oleva kohde on Koivusaaren katusuunnitelmien laadinta.

Arvioitu määrärahatarve vuonna 2020 on talousarvioon varattu 1,12 miljoonaa euroa.

8 03 02 09 Malmi

Talousarvion alakohtaan 8 03 02 09 Malmi on talousarviossa varattu 0,7 miljoonaa euroa.

Malmi on uusi projektialue ja vuosina 2021-2029 arvioidaan Malmin katuihin tarvittavan 31,0 miljoonaa euroa.

Keskeisimmät kohteet vuonna 2020 ovat ensimmäisen asemakaava-alueen Nallerinteen katu- ja rakennussuunnitelmien laadinnan käynnistäminen sekä erilaiset väliaikaiskäyttöä palvelevat reittien ja toimintojen toteuttaminen. Lisäksi tehdään teknistä suunnittelua mm. lumenvastaanottopaikkaan ja hulevesien hallintaan liittyen. Arvioitu määrärahatarve on kohteelle talousarvioon varattu määräraha 0,7 miljoonaa euroa.

Kaupunkiympäristön toimialan esityksen mukaisesti toimialan käyttöön tulisi myöntää projektialueiden katujen toteuttamiseen yhteensä 66,97 miljoonaa euron määräraha vuoden 2020 talousarviokohdasta 8 03 02 Projektialueiden kadut, Khn käytettäväksi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 19.05.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

pormestari
Jan Vapaavuori

Lisätietojen antaja

Markku Riekko, hankepäällikkö, puhelin: 09 310 39900

markku.riekko@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Kaupunkiympäristön toimialan esitys

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.