Katusuunnitelma, Sturenkatu - Helsinginkatu - Wallininkatu, Alppiharju

HEL 2020-002818
Asialla on uudempia käsittelyjä
7. / 389 §

Alppiharjussa olevan Sturenkatu välillä Helsinginkatu−Wallininkatu katusuunnitelman hyväksyminen

Kaupunkiympäristölautakunta

Päätös

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Sturenkatu välillä Helsinginkatu–Wallininkatu katusuunnitelman.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti hyväksyä Sturenkatu välillä Helsinginkatu–Wallininkatu katusuunnitelman siten, että tarkemmassa suunnittelussa käydään vielä läpi Diakoniapuistoon kasvaneiden puiden suhde katu- ja puistosuunnitelmaan niin, että puita pyritään kaatamaan mahdollisimman vähän ja mikäli maastonmuokkauksen vuoksi puita on välttämätöntä kaataa, pyritään kadun varrelle istuttamaan korvaavia puita.

Käsittely

Vastaehdotus:
Amanda Pasanen: Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Sturenkatu välillä Helsinginkatu–Wallininkatu katusuunnitelman siten, että tarkemmassa suunnittelussa käydään vielä läpi Diakoniapuistoon kasvaneiden puiden suhde katu- ja puistosuunnitelmaan niin, että puita pyritään kaatamaan mahdollisimman vähän ja mikäli maastonmuokkauksen vuoksi puita on välttämätöntä kaataa, pyritään kadun varrelle istuttamaan korvaavia puita.

Kannattaja: Tuomas Rantanen

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti hyväksyä Amanda Pasasen vastaehdotuksen.

Kaupunkiympäristölautakunta päättää hyväksyä Sturenkatu välillä Helsinginkatu–Wallininkatu katusuunnitelman.

Sulje

Lähtökohdat ja tavoitteet

Sturenkatu on nykyinen kantakaupungin pääkatu. Sturenkatu rajautuu sosiaalitoimea ja terveydenhuoltoa palvelevien rakennusten korttelialueeseen sekä puistoihin Diakoniapuisto, Josafatinkalliot ja Alppipuisto. Suunnitelman lähtökohtana on kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.5.2015 hyväksymä liikennesuunnitelma 6437-7. Katusuunnitelma perustuu voimassa oleviin asemakaavoihin nro 9897 (hyväksytty 17.10.1995) ja nro 12395 (hyväksytty 10.4.2019).

Katusuunnitelmalla mahdollistetaan jalankulun ja pyöräilyn olosuhteiden parantamisen kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkoa tavoitetilan mukaiseksi.

Suunnitelma

Sturenkatu välillä Helsinginkatu−Wallininkatu suunnitelmapiirustus nro 31260/2 (liite 2)

Sturenkatu on nykyinen kantakaupungin pääkatu. Alueella täydennetään kantakaupungin pyöräliikenteen pääverkkoa tavoitetilan mukaiseksi rakentamalla yksisuuntaiset pyörätiet. Pyöräilyn ja jalankulun sujuvuus ja liikenneturvallisuus parantuvat tehokkaamman erottelun johdosta. Linja-autojen ja raitiotien pysäkkijärjestelyjä parannetaan. Sturenkadun pyörätiejärjestelyt liittyvät samanaikaisesti käynnissä olevaan Sturenkadun (välillä Wallininkatu–Mäkelänkatu) suunnitteluun. Sturenkadun ja Helsinginkadun risteysalue rakennetaan samanaikaisesti Helsinginkadun kanssa vuosien 2021−2022 aikana. Risteysalueen suunnitelmat laaditaan eriaikaisesti muun Sturenkadun kanssa.

Suunniteltu ratkaisu on kaupunkisuunnittelulautakunnan 12.5.2015 hyväksymän liikennesuunnitelman 6437-7 periaatteiden mukainen lukuun ottamatta Helsinginkadulta länteen päin suuntautuvien kaistojen lukumäärää. Lisäksi pyörätie on raitiotiepysäkin pohjoispuolella pyöräkaistana pyörätien sijasta. Muutokset kaistojen lukumäärään perustuvat liittymän toimivuustarkasteluun ja nykyisen alimittaisen raitiotiepysäkin palvelutason nostoon. Käyttösuhdelaskelmat osoittavat liittymän toimivuuden säilyvän kohtuullisena, vaikka Helsinginkatu-Sturenkatu-suunnalta poistuu toinen kaista. Liittymän ennustetut liikennemäärät perustuvat Helmet-malliin (1/2018), joka huomioi Hämeentien muutokset.

Suunnitelman tarkempi kuvaus ilmenee liitteenä olevasta suunnitelmaselostuksesta nro 31260/2 (liite 1).

Katusuunnitelman kanssa samanaikaisesti on laadittu Alppipuiston ja Diakoniapuiston puistosuunnitelmat (koostepiirustus liite 3).

Katu sopeutuu asemakaavan mukaiseen ympäristöönsä ja täyttää toimivuuden, turvallisuuden ja viihtyisyyden vaatimukset.

Vuorovaikutus

Katusuunnittelu on toteutettu ”Yhteinen kunnallistekninen työmaa” sopimuksen (7.3.2017) mukaisesti yhteistyössä sopimuksen osapuolten kanssa. Sopimuksen osapuolia ovat Helsingin kaupunki, Helsingin seudun ympäristöpalvelut kuntayhtymä (HSY), Helen Oy, Helen Sähköverkko Oy, Elisa Oyj, DNA Oyj, Telia Finland Oyj, Auris Kaasunjakelu Oy, Cinia Cloud Oy. Sopimuksen mukaisesti kukin sopimuksen allekirjoittanut osapuoli sitoutuu suunnittelun aikana määrittelemään omat johtotarpeensa kohteessa ja tekemään omaa suunnittelua samanaikaisesti hankkeen etenemisen kanssa. Suunnittelun tavoitteena on aikaansaada rakennushankekohtaiset yhteiset ristiriidattomat suunnitelma-asiakirjat ja selostukset.

Katusuunnitelmaluonnos on ollut esillä Helsingin kaupungin Sörnäistenkadun asiakaspalvelupisteessä Tellingissä ja Helsingin kaupungin internetsivuilla 18.−31.3.2020 välisen ajan.

Suunnitelmaluonnoksesta ei pidetty asukastilaisuutta. Vuorovaikutusmuistio on liitteenä (liite 4).

Katusuunnitelmaehdotus on ollut nähtävillä 22.4.−5.5.2020 välisen ajan. Suunnitelman nähtävillä olosta ilmoitettiin kirjallisesti suunnittelualueen kiinteistöjen omistajille ja haltijoille.

Suunnitelmasta tuli kaksi muistutusta.

Muistutusten käsittely

Muistutus 1

Muistutuksessa esitetään, että katusuunnitelmassa pysäkkikatokset viheralueiden reunoilla tulisi toteuttaa linnuille turvallisesti, esimerkiksi turvakuvioimalla lasi. Lisäksi mahdolliset lasikaiteet tulisi toteuttaa vastaavasti linnuille turvallisesti.

Esittelijän vastaus

Pysäkkikatoksiin on asennettu mattapintaisia laseja tämän tyyppisiin kohteisiin mm. Varsapuistoon. Sellainen on mahdollista myös tässä kohteessa ja otamme asian jatkosuunnittelussa huomioon yhteistyössä Helsingin kaupungin liikelaitos HKL:n kanssa, joka hallinnoi pysäkkejä.

Muistutus 2

Muistutuksessa esitetään, että Helsinginkadun eteläpuolelle Kolmannen linjan risteyksen molemmin puolin tulisi toteuttaa pyörätiet kolmitasopyöräteinä.

Esittelijän vastaus

Pyörätiet toteutetaan yksisuuntaisina sekä Sturenkadulla että Helsingin kadulla. Pyörätiet voidaan rakentaa kolmitasona vain silloin, kun tilaa on riittävästi. Kolmitasoratkaisuna pyörätielle pitäisi olla mielellään 2,5 metriä tilaa (vähintään 2,2 metriä) ja jalkakäytävälle myös vähintään 2,5 metriä, jotta ne ovat kunnossapidettävissä. Lisäksi liikennemerkeille ja liikennevalojen painonapeille liittymissä tulee olla riittävästi tilaa. Tässä kohtaa ei kolmitasolle ole riittävästi tilaa, jotta nämä edellä mainitut suunnittelun mitoitusarvot täyttyisivät.

Muistutukset eivät aiheuta muutoksia laadittuun katusuunnitelmaan.

Kustannukset ja aikataulu

Katusuunnitelman rakennuskustannus on yhteensä 1 391 000 euroa, 144 euroa/m² (alv. 0 %).

Vuotuiset ylläpitokustannukset ovat noin 50 000 euroa (alv. 0 %). Ylläpitokustannukset kasvavat nykyisestä noin 15 000 euroa.

Kadun rakentamiseen on varauduttu kaupunkiympäristölautakunnan talousarvioehdotuksessa vuodesta 2021 alkaen.

Hanke rahoitetaan talousarvion kohdasta 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt.

Sovelletut säännökset

Maankäyttö- ja rakennuslaki 85 §, 62 §, maankäyttö- ja rakennusasetus 41-43 §.

Hallintosääntö 16 luku 1 § 2 mom. kohta 11.

Sulje

Kaupunkiympäristölautakunta 09.06.2020 § 365

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2020

VALITUSOSOITUS

Tähän päätökseen haetaan muutosta hallintovalituksella.

Valitusoikeus

Tähän päätökseen saa hakea muutosta se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Helsingin hallinto-oikeudelle.

Hallinto-oikeuden asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.hao@oikeus.fi
Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Faksinumero:
029 56 42079
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 42000

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutosta siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisesta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.
Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeus perii muutoksenhakuasian käsittelystä 260 euron oikeudenkäyntimaksun. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11–13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Sulje

Esittelijä

kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Mikko Aho

Lisätietojen antaja

Anna Tienvieri, projektipäällikkö, puhelin: 09 310 20480

anna.tienvieri@hel.fi