Yhdistyksen kokoukset vuonna 2020, Helsingin Uusyrityskeskus ry

HEL 2020-004317
Asialla on uudempia käsittelyjä
13. / 111 §

Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokous

Kaupunginhallituksen konsernijaosto

Päätös

Konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin edustajaa Helsingin Uusyrityskeskus ry:n syyskokouksessa 30.11.2020 hyväksymään käsiteltävät asiat hallituksen ehdotuksen mukaisesti.

Samalla konsernijaosto päätti kehottaa kaupungin kokousedustajaa ehdottamaan, että yhdistyksen hallitukseen nimetään seuraavat henkilöt

- Sami Ojala (Kok.)

- Eveliina Lindell (Vihr.).

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Helsingin kaupunki on 3.6.1992 perustetun Helsingin Uusyrityskeskus ry:n perustajajäsen.

Helsingin Uusyrityskeskus ry. (HUK) kuuluu 31:n itsenäisen uusyrityskeskuksen verkostoon. Uusyrityskeskusten yhteistoimintajärjestönä toimii Suomen Uusyrityskeskukset ry, joka on tuonut toimintamallin vuonna 1988 Suomeen ja on ollut perustamassa kaikkia 31 uusyrityskeskusta.

HUK:n tarkoituksena on tukea elinkeinoelämän kehittymisen yleisiä edellytyksiä sekä erityisesti edistää uuden, kannattavan ja elinkelpoisen yritystoiminnan ja pysyvien työpaikkojen syntymistä Helsingin seudulle. Yhdistyksen jäsenet ovat Helsingin kaupungin lisäksi helsinkiläisiä yrityksiä ja elinkeinoelämän järjestöjä.

Päättyvällä toimikaudella Helsingin kaupungin nimeäminä hallituksen jäseninä ovat toimineet: Eveliina Lindell ja Sami Ojala.

Yhdistyksen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluvat puheenjohtaja sekä vähintään 8 ja enintään 16 syyskokoukseen valitsemaa muuta jäsentä. Helsingin kaupungilla ei ole yhdistyksen sääntöihin perustuvaa oikeutta nimetä henkilöitä yhdistyksen hallitukseen, vaan nimeämiset ovat perustuneet aiempaan käytäntöön.

Kaupunki ja yhdistys ovat pitkään tehneet menestyksekästä yhteistyötä helsinkiläisen yrittäjyyden alkuvaiheen tukemiseksi. Toimintaa on ollut muun muassa YritysHelsinki- ja NewCo Helsinki -brändien alla. Käytännössä kaupungin ja Helsingin Uusyrityskeskuksen työntekijät ovat toimineet samoissa tiloissa.

HUK ry:n toimintaympäristössä on tapahtunut muutos, jonka seurauksena yhdistys toimii nykyisin osittain markkinaehtoisella toimintakentällä. Tarjouskilpailun perusteella HUK ry tuottaa aloittavia yrityksiä tukevaa Starttiplus-asiantuntijapalvelua Uudenmaan ELY-keskukselle.

Elinkeinojohtajan päätöksen mukaisesti (29.6.2018 § 68) Helsingin kaupunki ja Helsingin Uusyrityskeskus ry. solmivat sopimuksen, jonka tavoitteena on kehittää kaupungin ja HUK:n yhteistyötä mahdollistaen uusien yritysten perustamisneuvonnan järjestämisen tehokkaalla tavalla. Sopimuksessa on otettu huomioon myös valtiontukea koskevat säännökset sekä julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annettu laki (1397/2016, jäljempänä Hankintalaki).

Sopijapuolet perustavat ohjausryhmän sopimuksen toteuttamista ja sopijapuolten välisen yhteistyön koordinointia varten. Molemmat sopijapuolet nimeävät ohjausryhmään kaksi jäsentä.

Edellä mainitun johdosta on tarkoituksenmukaista, ettei yhdistyksen hallitukseen ehdoteta nimitettäväksi virkamiesedustusta.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 25.11.2020

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Pia Halinen, controller, puhelin: 09 310 25718

pia.halinen@hel.fi