Hankinta, läntisen paviljongin urakka, Herttoniemen metroasema, Liikenneliikelaitos HKL

HEL 2020-005353
Asialla on uudempia käsittelyjä
9. / 179 §

Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisätyön tilaaminen

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisätyön nro 9 VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 288.500,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan tarjouksen 17.10.2020 mukaisesti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

HKL järjesti tarjouskilpailun (12H20, 4.3.2020) Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakasta. Urakka käsittää HKL:n omistaman Herttoniemen metroaseman vedeneristeen uusimisen lippuhallin ja läntisen sisäänkäynnin väliseltä alueelta, uudet katurakenteet ja linja-autojen väistöterminaalin rakentamisen.

Vertailuperusteena tarjouskilpailussa oli kokonaistaloudellinen edullisuus siten, että halvimman hinnan painoarvo oli 100 %. Kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjouksen tarjouskilpailuun antoi VM Suomalainen Oy.

Nyt päätettävänä on lisätyö nro 9: Paviljongin alueen vesieristyksen korjaus, 288.500,00 euroa (alv 0 %).

Lisätyön tarve on tullut esiin, koska hankesuunnitelman mukaan vesieristyksen ja bussiterminaalin jälkeen piti tehdä heti perään matkustajaterminaali ja samassa yhteydessä uusia nykyisen sisäänkäynnin kohdalla oleva metroradalle asti vuotava vesieriste. Matkustajaterminaaliin ja siihen kytkeytyvään kehityshankkeeseen liittyy kuitenkin huomattavia epävarmuuksia. Vesivuoto on joka tapauksessa tarkoituksenmukaista korjata ja tässä tilanteessa järkevintä olisi tehdä se nykyisen työmaan yhteydessä, sillä esimerkiksi erillisurakkana siitä tulisi huomattavan paljon kalliimpi.

Aikaisemmat päätökset:

Liikenneliikelaitoksen johtokunta oikeutti (30.4.2020, § 78) HKL:n tekemään Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakasta urakkasopimuksen halvimman tarjouksen antaneen VM Suomalainen Oy:n kanssa yhteensä enintään 1.516.000,00 euroa (alv 0 %). Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tilaamaan urakan lisä- ja muutostöitä yhteensä enintään 227.400,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan lisä- ja muutostyövaltuutusta on käytetty projektipäällikön valtuuksin lisä- ja muutostöihin nro 3, 5 ja 7 yhteensä enintään 22.804,54 euron arvonlisättömällä kokonaishinnalla.

Tämän päätöksen jälkeen Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneristys- ja liikennejärjestelyurakan lisä- ja muutostöitä on tilattu yhteensä enintään 311.304,54 eurolla (alv 0 %). Lisätyövarausta on jäljellä johtokunnan päätöksen 30.4.2019, § 78, mukaisesti 204.595,46 euroa (alv 0 %).

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 30.04.2020 § 78

Päätös

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti oikeuttaa liikenneliikelaitoksen (HKL) tilaamaan Herttoniemen metroaseman rakennekorjauksien ja linja-autojen väistöterminaali -hankkeen vedeneritys- ja liikennejärjestelyurakan VM Suomalainen Oy:ltä yhteensä enintään 1.516.000,00 euron arvonlisäverottomaan kokonaishintaan.

Lisäksi johtokunta oikeutti HKL:n tarvittaessa tekemään lisä- ja muutostyötilauksia niin, että niistä aiheutuvat lisäkustannukset ovat yhteensä enintään 227.400,00 euroa (alv 0%) eli 15 % urakoiden kokonaishinnasta.

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Ella Etula, hankinta-asiantuntija, puhelin: 310 22557

ella.etula@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 27.11.2020

MUUTOKSENHAKU HANKINTAPÄÄTÖKSEEN

Tähän päätökseen tyytymätön asianosainen voi hakea päätökseen muutosta vaatimalla hankintaoikaisua tai tekemällä valituksen markkinaoikeudelle taikka molemmat.

OHJEET HANKINTAOIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI
Oikaisuvaatimusaika

Asianosaisen on esitettävä vaatimus 14 päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta ratkaisusta.

Muutoksenhaku markkinaoikeuteen ei estä vaatimasta hankintaoikaisua.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon viimeistään määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolta hankintaoikaisua vaaditaan, on Helsingin
kaupungin liikenneliikelaitoksen johtokunta.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Hankintaoikaisuvaatimus pannaan vireille kirjallisesti ilmoittamalla

  • hankintayksikön päätös tai muu ratkaisu, johon hankintaoikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä tai muuta ratkaisua halutaan oikaistavaksi.

Sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on mainittava oikaisua vaativan nimi sekä tarvittavat yhteystiedot asian hoitamiseksi. Jos oikaisua vaativan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos oikaisuvaatimuksen laatijana on joku muu henkilö, oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava myös tämän nimi sekä tarvittavat yhteystiedot.

Oikaisuvaatimukseen on liitettävä asiakirjat, joihin oikaisua vaativa haluaa vedota vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

VALITUSOSOITUS MARKKINAOIKEUDELLE
Valitusaika

Valitus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi käyttäen ehdokkaan tai tarjoajan hankintayksikölle ilmoittamaa sähköistä yhteystietoa, katsotaan vastaanottajan saaneen päätöksestä tiedon sinä päivänä, jolloin sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä.

Mikäli päätös on lähetetty tiedoksi tavallisena kirjeenä, ehdokkaan tai tarjoajan katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemäntenä päivänä kirjeen lähettämisestä, jollei ehdokas tai tarjoaja näytä tiedoksiannon tapahtuneen myöhemmin.

Hankintaoikaisun vireilletulo ei vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosaisella on oikeus hakea muutosta valittamalla markkinaoikeudelle.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta valitusaikaan. Valitus on toimitettava valitusviranomaiselle viimeistään valitusajan viimeisenä päivänä ennen valitusviranomaisen aukioloajan päättymistä.

Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa valituksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään markkinaoikeudelle.

Markkinaoikeuden asiointiosoite on seuraava:

Postiosoite:
Radanrakentajantie 5
 
00520 HELSINKI
Sähköpostiosoite:
markkinaoikeus@oikeus.fi
Faksinumero:
029 56 43314
Käyntiosoite:
Radanrakentajantie 5
Puhelinnumero:
029 56 43300

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa: https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava

  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
  • perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valitus. Sähköistä asiakirjaa ei kuitenkaan tarvitse täydentää allekirjoituksella, jos asiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä tai eheyttä ole syytä epäillä.

Valitukseen on liitettävä

  • päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
  • todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
  • asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle
Ilmoitus valituksen tekemisestä hankintayksikölle

Valittajan tai hänen edustajansa on ilmoitettava kirjallisesti hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitus on tehtävä osoitteeseen:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Odotusaika

EU-kynnysarvot ylittävien hankintojen osalta hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Oikeudenkäyntimaksu

Markkinaoikeus perii asian käsittelystä maksua 2050 euroa, jos hankinnan arvo on alle 1 miljoona euroa; 4100 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa ja alle 10 miljoonaa euroa; ja 6140 euroa, jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Antti Nousiainen

Lisätietojen antaja

Leena Mätäsniemi, tiimipäällikkö, puhelin: 09 310 20459

leena.matasniemi@hel.fi

Ella Savilaakso, hankinta-asiantuntija, puhelin: 09 310 22557

ella.savilaakso@hel.fi