Kaupunginjohtajien ilmasto- ja energiasopimuksen kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP

HEL 2020-011213
Asialla on uudempia käsittelyjä
15. / 472 §

Kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus hyväksyi liitteenä olevan kestävän energiankäytön ja ilmaston toimintasuunnitelman SECAP:n.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Hyväksyessään Hiilineutraali Helsinki -toimenpideohjelman 10.12.2018 (§ 809) kaupunginhallitus päätti samalla, että Helsinki liittyi uudistettuun Euroopan unionin kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimukseen (Covenant of Mayors for Climate & Energy), jossa sitoudutaan vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä 40 prosentilla vuoteen 2030 mennessä.

Euroopan unioni on tiedostanut, että kaupungit ovat ratkaisevassa asemassa ilmastotavoitteiden toteuttamisessa käytännössä. Kaupunkien sitouttamiseksi Euroopan komissio julkaisi lokakuussa 2015 kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen, joka on jatkoa Euroopan komission vuonna 2008 perustamalle kaupunginjohtajien ilmastosopimukselle (Covenant of Mayors, CoM).

Sopimus on perustamisestaan lähtien tunnustettu EU:n keskeiseksi välineeksi eurooppalaisen energiajärjestelmän muutoksen vauhdittamiseksi sekä energian toimintavarmuuden parantamiseksi. Uusi vuoteen 2030 tähtäävä kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimus yhdistyi vuonna 2016 aiemmin Global Compact -nimellä tunnettuun maailmanlaajuiseen sitoumukseen. Yhteenliittymä otti nimekseen Global Covenant of Mayors for Climate and Energy (GCoM). Se on nykyään maailman suurin kaupunkien ilmastositoumus. Sitoumus edellyttää Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelmaa (SECAP) GCoM:n Reporting Guidelines -ohjeen kelpoisuusvaatimusten mukaisesti.

Helsingin kaupunkistrategia 2017–2021 linjaa, että kaupunki saavuttaa hiilineutraaliuden 2035 mennessä, ja että kaupunki vähentää päästöjä vähintään 60 prosenttia vuoteen 2030 ja vähintään 80 prosenttia vuoteen 2035 mennessä verrattuna vuoden 1990 lähtötasoon. Päästövähennystyötä ohjaa Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma (HNH-ohjelma) ja sopeutumistyötä ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset. HNH-ohjelma ja ilmastonmuutokseen sopeutumisen linjaukset toimivat SECAP-toimintasuunnitelman lähtökohtana.

HNH-ohjelmassa tunnistettujen toimenpiteiden päästövähennysvaikutuksia on SECAP-toimintasuunnitelmassa arvioitu kymmenessä toimenpidekokonaisuudessa, jotka vastaavat SECAP-raportointikehystä. Mukaan tarkasteluun on valittu merkittävimmiksi arvioidut päästöihin vaikuttavat toimenpidekokonaisuudet. SECAP-toimintasuunnitelmassa esitetään Helsingin päästöjen arvioitu perusura, jossa kaupungin päästökehitystä ohjaavat ainoastaan kansalliset toimenpiteet ja linjaukset. Tavoiteurassa on huomioitu HNH-ohjelmassa tunnistetut keskeiset hillintätoimenpiteet.

SECAP-laskentaoletusten mukaan perusuran mukaisen päästökehityksen toteutuessa Helsingin kasvihuonekaasupäästöt laskisivat vuoteen 2030 mennessä noin 27 prosenttia vuoden 1990 tasoon verrattuna. HNH-ohjelman, Helen Oy:n kaukolämmön päästökertoimen kehitystä koskevien ennusteiden sekä Hiilineutraali Helen 2035 -tavoitteen huomioon ottavan tavoiteskenaarion mukaisella päästökehityksellä kokonaispäästöt laskisivat vuoden 1990 tasosta 81 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Covenant-sitoumuksen mukaan päästöjen tulisi laskea perusvuoden tasosta vähintään 40 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, joten tavoitteen mukaisella kehityksellä Helsinki ylittää minimitavoitteen selvästi.

SECAP-suunnitelman hyväksyy kaupunginhallitus ja suunnitelman toteutumista seurataan vuosittain. Suunnitelman toteumisesta raportoidaan myös Global Covenant of Mayors -sitoumuksen Euroopan alueen seurantajärjestelmään joka toinen vuosi.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 23.06.2021

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Faksinumero:
(09) 655 783
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
(09) 310 13700 (Yleishallinto)

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Henri Kähönen, kaupunginsihteeri, puhelin: 09 310 36027

henri.kahonen@hel.fi