Hanke, Liikenneliikelaitos, Viikinkaaren tärinäsuojaus

HEL 2020-011293
Asialla on uudempia käsittelyjä
3. / 93 §

Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelma

Liikenneliikelaitoksen johtokunta

Esitys

Johtokunta esitti kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden hankesuunnitelmaa niin, että hankkeen kokonaishinta yhteensä sisältäen suunnittelun, rakennustyöt sekä hankkeen aikaiset muutokset on 9,985 milj. euroa (alv 0 %) syyskuun 2020 kustannustasossa.

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteen rakentaminen liittyy Raide-Jokeri -pikaraitiotiehankkeeseen. Suojausrakenteilla suojataan tiedepuiston alueen toimijoiden herkillä tutkimuslaitteilla tehtävää tutkimustyötä raitioliikenteen aiheuttamilta häiriöiltä. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto ovat sopineet tarvittavista ratkaisuista.

Hanke toteutetaan osana Raide-Jokeri-hanketta.

Suhde muihin päätöksiin

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 13.3.2019, 100 §, Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen Helsingin kaupungin osalta.

Hankkeen lähtökohdat ja toteuttaminen

Raide-Jokerin hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen hyväksymisen yhteydessä kaupunginvaltuuston 13.3.2019, 100 §, päätöksen perusteluissa todettiin:

”Raide-Jokerin hankesuunnitelmassa 2015 oli mainintoja raitiotien aiheuttamien tasasähkömagneettikenttien ja tärinän mahdollisesta vaikutuksesta herkille kohteille, kuten Viikin ja Otaniemen tutkimuslaitosten mittalaitteille sekä todettu myös epävarmuus näiden kohteiden suojauksen tarpeesta ja kustannusriskistä. Herkkien kohteiden suojauksen optimaalinen ratkaisu jätettiin erääksi jatkosuunnittelussa huomioitavaksi asiaksi. Neuvottelut Helsingin kaupungin ja Helsingin yliopiston kanssa Viikin kampuksen alueen herkkien laitteiden suojausratkaisuista ovat edelleen kesken. Helsingin kaupunki ja Helsingin yliopisto jatkavat neuvotteluja, ja mahdollisten suojausratkaisujen kustannuksista sovitaan osapuolten kesken erikseen.”

Kaupungin ja yliopisto ovat saavuttaneet asiassa keväällä 2021 neuvotteluratkaisun tarvittavista tärinävaimennuksen ratkaisujen tasosta. Samalla on sovittu, että kaupunki vastaa katurakenteisiin tehtävien tärinävaimennusrakenteiden ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteen kustannuksista. Yliopisto vastaa omistamiensa rakennusten ja niiden käyttäjien edellyttämistä muutos- ja rakennustöiden kustannuksista.

Koska kyseessä on Raide-Jokerin rakentamiseen liittyvä hanke, on tarkoituksenmukaista, että hanke toteutetaan osana Raide-Jokerin hankekokonaisuutta.

Hankkeen toteuttamiseen sisältyvät paalulaatan rakentaminen Viikinkaarella, sähkömagneettisen kentän kompensaatiorakenteet Viikin tiedepuiston alueella ja runkomelueriste Eläinsairaalan kohdalla. Hanke toteutetaan pääosin vuoden 2022 aikana, mutta eristysten toimivuuden taso varmistuu kokonaisuudessaan vasta liikennöinnin aloittamisen myötä vuonna 2024. Tästä syystä eristystoimia saatetaan tehdä lisäksi vuonna 2024.

Paalulaattarakenteella pienennetään raitiovaunujen aiheuttamaa tärinää kadun varren kiinteistöissä, joissa sijaitsee Helsingin yliopiston sekä muiden alueen toimijoiden herkkiä tutkimuslaitteita. Sähkömagneettikentän kompensoinnilla pienennetään raitiotieradan aiheuttamaa vähäistä, mutta vaunujen kulun mukana muuttuvaa sähkömagneettikenttää, joka myös aiheuttaisi häiriöitä osaan tutkimuslaitteista.

Hankkeen kustannukset

Viikin tiedepuiston tärinäsuojauksen ja sähkömagneettikentän kompensaatiorakenteiden kustannukset jakautuvat seuraavasti:

Osatekijä milj. euroa
Paalulaatta Viikinkaarella 7,655
Sähkömagneettikentän kompensaatiorakenne Viikin tiedepuiston alueella 1,524
Runkomelueriste Eläinsairaalan kohdalla 0,070
Hankevaraus mahdollisia lisäeritystarpeita varten 0,736
Yhteensä 9,985

Hankkeen rahoitussuunnitelma

Raide-Jokerin toteutus on käynnissä. Pääosa tähän hankkeeseen liittyvistä kustannuksista kohdistuu vuodelle 2022. HKL:n talousarviossa vuodelle 2022 on varattu Raide-Jokerille 9,645 milj. euroa hankkeen kustannuksiin. Osa hankevarauksesta, 0,340 milj. euroa jää odottamaan liikennöinnin käynnistymistä. Hankevarauksen tarve selviää vuoden 2024 alkuun mennessä ja nämä mahdolliset kustannukset arvioidaan kohdistuvan vuodelle 2024.

Hankkeen vaikutukset käyttötalouteen

Hanke aiheuttaa 40 vuoden poistoajalla tasapoistoina 0,2 milj. euron vuotuisen lisäyksen poistokustannuksiin.

Helsingin seudun liikenne –kuntayhtymän (HSL) perussopimuksen perusteella 50 % investoinnin poistoista (noin 0,1 milj. euroa/vuosi) ja 50 % laskennallisista korkomenoista (40 vuoden aikana yhteensä noin 5,1 milj. euroa, laskentakorko 5 %) voidaan laskuttaa HSL:ltä. HKL palauttaa HSL:ltä laskuttamansa 50 % laskennallisen korkomenon ns. infran korkotulona kaupungille.

Loppuosa poistoista (noin 0,1 milj. euroa vuodessa) ja investoinnin rahoittamisesta aiheutuvat todelliset noin 4,4 milj. euron korkokulut laina-aikana (korkokanta 3 % ja laina-aika 25 vuotta) jäävät kaupungin liikenneliikelaitoksen infratukena maksettavaksi. Viikin tiedepuiston tärinäeristyksen vaikutus HKL:lle maksettavaan kaupungin tukeen on keskimäärin 0,1 milj. euroa vuodessa.

Lisäksi osa HSL:ltä laskutettavasta 50 % poisto-osuudesta ja 50 % laskennallisesta korosta kiertyy vuosittain käytön mukaisesti kaupungin maksettavaksi HSL:n maksuosuuden kautta noin 50 % poisto-osuudesta ja laskennallisesta korosta katetaan lipputuloilla ja loppuosa kohdistuu kuntaosuuteen.

Hankkeen HKL:n osuuden kokonaisvaikutus Helsingin kaupungin käyttötalouteen arvioidaan olevan keskimäärin 0,2 milj. euroa vuodessa (HSL:n maksuosuus ja HKL:n saama kaupungin tuki yhteensä).

Toimivalta

Hallintosäännön 11 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan liikelaitoksen johtokunta päättää kaupunginhallituksen vahvistamissa rajoissa muun kuin tilahanketta koskevan suunnitelman ja piirustuksen hyväksymisestä.

Kaupunginhallituksen hyväksymien hankesuunnitelmien hyväksymisrajojen mukaan HKL:n johtokunta päättää alle 5 milj. euron hankkeista.

Hankkeen arvonlisäverottoman kokonaishinnan ollessa 9,985 milj. euroa, HKL:n johtokunta esittää hankkeen hyväksymistä kaupunginhallitukselle.

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 27.05.2021 § 84

Esitys

Liikenneliikelaitoksen johtokunta päätti panna asian pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anu Suoranta: uudelleen pöydälle

Kannattaja: Jessica Karhu

12.05.2021 Pöydälle

Esittelijä
yksikön johtaja
Artturi Lähdetie
Lisätiedot

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 28.06.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

yksikön johtaja
Artturi Lähdetie

Lisätietojen antaja

Juha Saarikoski, projektijohtaja, puhelin: 09 310 35288

juha.saarikoski@hel.fi