Hankinta, digitaalinen oppimisalusta, kaupunginkanslia

HEL 2020-011517
Asialla on uudempia käsittelyjä
21. / 93 §

Hankintaoikaisuvaatimus, digitaalinen oppimisalusta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus päätti hylätä digitaalisesta oppimisalustasta 16.12.2020 tehtyyn hankintapäätökseen kohdistuvan MPS Prewise Oy:n hankintaoikaisuvaatimuksen.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Digitaalisen oppimisalustan hankinnassa (H104-20) tarjouksen antanut MPS Prewise Oy on määräajassa esittänyt hankintaoikaisuvaatimuksen, joka kohdistuu 16.12.2020 tehtyyn hankintajohtajan hankintapäätökseen, § 217. Hankintaoikaisuvaatimuksessa esitetään, että MPS Prewise Oy:n tarjous hyväksytään mukaan vertailuun. Hankintaoikaisuvaatimus julkisilta osin on tämän esityksen liitteenä. Liitteestä on poistettu julkisuuslain nojalla liikesalaisuuteen liittyvä tieto.

MPS Prewise Oy:n tarjous on hylätty tarjouspyyntöä vastaamattomana ennen hankintamenettelyn vertailuvaihetta. MPS Prewise Oy:n tarjous ei ole sisältänyt tarjouspyynnössä pakollisena vaatimuksena ollutta sisällöntuotantotyökalua.

MPS Prewise Oy:n tarjouksessa on useassa kohdin selvästi todettu, että sisällöntuotantotyökalu ei sisälly hintaan. Tarjouksen liitteessä 8 sivulla 6 todetaan, että sisällöntuotantotyökalu "ei sisälly hintaan". Saman liitteen sivulla 2 todetaan, että "Kaikki tässä dokumentissa olevat ominaisuudet eivät sisälly suoraan tarjoukseen, vaan ne ovat erikseen otettavissa käyttöön." Vielä saman liitteen sivulla 19 todetaan, ettei räätälöity digitaalinen sisältöprojekti sisälly hintaan.

Digitaalisen oppimisalustan tarjouspyynnössä ehdottomana vaatimuksena oli, että kaikkien pakollisten vaatimusten tulee olla järjestelmässä toiminnassa tarjouksen jättöhetkellä. Sisällöntuotanto tuotantotyökaluineen oli tarjouspyynnössä ehdottomana pakollisena vaatimuksena, jonka tuli sisältyä tarjoukseen ja tarjoushintaan ehdoitta.

Hankintalain 79 §:n mukaisesti hankintayksikön on ennen tarjousten valintaa tarkistettava, että tarjoukset ovat hankintailmoituksessa ja hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten, ehtojen ja perusteiden mukaisia. Lainkohdan yksityiskohtaisten perustelujen mukaan säädettyjen edellytysten tarkistamisella varmistetaan, että kaikki vertailuun otettavat tarjoukset ovat tarjouspyynnön ja muiden hankinta-asiakirjojen mukaisia ja siten keskenään vertailukelpoisia. Hankinta-asiakirjojen vastaiset tarjoukset on hankintalain 74 §:n nojalla hylättävä.

Hankintalain 74 §:n mukaan tarjoaja on vastuussa siitä, että sen tarjous tai osallistumishakemus on hankinta-asiakirjoissa asetettujen vaatimusten mukainen. Tarjoajalla on siten näyttövelvollisuus siitä, että tarjottu tavara, palvelu tai rakennustyö on tarjouspyynnön mukainen. Tarjoajien tasapuolinen kohtelu edellyttää, että vertailuun hyväksytyt tarjoukset ovat hankinta-asiakirjoissa asetettujen ehtojen, kriteerien, kuvausten ja vaatimusten mukaisia.

Tarjouspyyntöä vastaamattoman tarjouksen hyväksyminen merkitsisi syrjivää kohtelua paitsi muiden tarjouskilpailuun osallistuneiden tarjoajien osalta myös niiden mahdollisten tarjoajien osalta, jotka luottaen siihen, että hankintayksikkö noudattaa tarjouspyynnön ehtoja, ovat jättäytyneet tarjouskilpailun ulkopuolelle.

Hankintayksikkö voi 74 §:n mukaan hankintamenettelyn aikana pyytää tarjoajia täsmentämään tai täydentämään tarjousta tasapuolisella ja syrjimättömällä tavalla epäolennaisten puutteellisuuksien kohdalla. Tässä kilpailutuksessa täsmentämistä tai täydentämistä ei harkittu. Sisällöntuotanto tuotantotyökaluineen oli olennainen ja merkityksellinen osa kilpailutettavaa hankintaa, ja sitä koskevien tarjous- ja hintatietojen tuli olla tarjouksessa yksiselitteisesti ilmoitettuina.

Hankintayksikkö on noudattanut hankintalaissa hankintamenettelylle asetettuja säännöksiä. Julkisissa hankinnoissa hankintayksikön toimintamahdollisuudet ovat tiukasti sidottuja hankintalain menettelyllisiin säännöksiin, eikä harkintavaltaa oikaisuvaatimuksessa esitettyyn valitettavasti jää. Kilpailutukseen osallistuneiden ja mahdollisten tarjousta harkinneiden tarjoajien tasapuolisen ja syrjimättömän kohtelun vuoksi hankintaoikaisuvaatimus tulee hylätä.

Hankintaoikaisuvaatimuksen johdosta ei hallintolain 34 §:n mukaisesti ole kuultu muita tarjoajia kuulemisen ilmeisen tarpeettomuuden vuoksi.

Hankintalain (1397/2016) 133 §:n mukaan asianosainen voi vaatia hankintaoikaisua hankintaa koskevasta päätöksestä. Helsingin kaupungin hallintosäännön 19 luvun 4 §:n mukaan kaupunginhallituksen, sen jaoston ja sen alaisen viranomaisen päätöksestä tehdyn hankintaoikaisun käsittelee kaupunginhallitus.

Sulje

Keskushallinto Kaupunginkanslia Talous- ja suunnitteluosasto Hankinnat ja kilpailuttaminen Hankintajohtaja 16.12.2020 § 217

Päätös

Hankintajohtaja päätti hyväksyä Valamis Group Oy:n (1867943-7) tarjoaman ratkaisun digitaalisen oppimisalustan palvelusta kokonaistaloudellisesti edullisimpina.

Sopimus tehdään määräaikaisena kahdeksi (2) vuodeksi, jonka jälkeen sopimus jatkuu toistaiseksi voimassaolevana irtisanomisehdoin.

Hankintajohtaja päätti hylätä tarjouskilpailusta MPS Prewise Oy:n, koska MPS Prewise Oy:n tarjous oli tarjouspyynnön vastainen.

Hankintasopimus sopijapuolten välillä syntyy vasta myöhemmin erikseen allekirjoitettavalla sopimuksella. Hankintasopimus voidaan tehdä aikaisintaan 14 päivän kuluttua siitä, kun ehdokas tai tarjoaja on saanut tai hänen katsotaan saaneen päätöksen ja valitusosoituksen tiedoksi.

Hankinnan arvioitu arvonlisäveroton arvo 266 600 euroa.

Hankintasopimusta ei voida tehdä ennen kuin tarjoaja on toimittanut hankintayksikölle tarjouspyynnössä mainitut hankintalain 88 §:n mukaiset otteet rikosrekisteristä. Hankintayksikkö tutkii otteista, koskeeko tarjoajaa jokin hankintalain 80 §:n mukainen pakollinen poissulkemisperuste. Poissulkemisperusteen ilmetessä ratkaistaan hankintaa koskeva päätös uudelleen oikaisemalla tätä päätöstä hankintalain 132 §:n mukaisesti.

Päätöksen perustelut

Kilpailutus perustuu Helsingin kaupunginkanslian 2.11.2020 päivättyyn ja 12.11.2020 korjattuun tarjouspyyntöön H104-20, Dnro HEL 2020-011517. Digitaalisen oppimisalustan yhteishankinta on toteutettu avoimella menettelyllä.

Hankinnasta on julkaistu hankintailmoitus 4.11.2020 sekä korjausilmoitus15.11.2020 sähköisessä HILMA-ilmoituskanavassa www.hankintailmoitukset.fi. Määräaika tarjousten jättämiselle päättyi 6.12.2020. Määräaikaan mennessä saapui kolme (3) tarjousta: Mediamaisteri Oy, MPS Prewise Oy ja Valamis Group Oy.

Tätä hankintasopimusta ei ole jaettu osiin, koska jakaminen tekee sopimuksen toteuttamisesta teknisesti liian vaikean.

Tarjoajien soveltuvuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnön kohdassa Muut ehdot sekä ESPD-liitteessä on esitetty tarjoajan soveltuvuudelle asetetut vaatimukset ja selvitysvelvollisuudet.

Tarjoajien soveltuvuutta koskevat edellytykset on tarkastettu lukuun ottamatta pakollisia poissulkemisperusteita, jotka tarkastetaan päätöksenteon jälkeen ennen mahdollisen sopimuksen tekemistä tarjoajan toimittamien rikosrekisteriotteiden perusteella.

Tarjousten tarjouspyynnönmukaisuuden tarkastaminen

Tarjouspyynnössä on asetettu tarjoukselle ja sen sisällölle sekä hankinnan kohteelle vähimmäisvaatimukset.

MPS Prewise Oy:n tarjous hylätään tarjouspyynnön vastaisena, koska MPS Prewise Oy:n tarjoamassa ratkaisussa, palveluun olennaisesti kuuluva ja pakollisissa vaatimuksissa vaadittu, sisällöntuotantotyökalu ei sisälly tarjoukseen.

Hankittavan palvelun valintaperusteena oli kokonaistaloudellinen edullisuus. Kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytettiin hinta-laatusuhteeltaan parasta tarjousta. Hinnan painoarvo oli 60 pistettä ja laadun 40 pistettä.

Laatupisteytys jakautui siten, että hankinnan kohteen kriteereissä mainittujen laatuvaatimusten täyttymisestä saa 30 laatupistettä ja referenssiasiakkaille tehdystä asiakastyytyväisyyskyselystä 10 laatupistettä.

Demoesittelyyn kutsuttiin eniten pisteitä siihen mennessä saanut tarjoaja. Demoesittelyssä tarjoajan tuli todentaa tarjouspyynnössä vaadittujen pakollisten vaatimusten toteutuminen tarjotussa ratkaisussa. Demoesittelyn arvioi raati. Demoesittely tallennettiin.

Tarjousten vertailu hinta- ja laatupisteineen ja perusteluineen on tämän päätöksen liitteenä olevassa vertailutaulukossa. Vertailu osoittaa, että hinta-laatusuhteeltaan parhaan tarjouksen on tehnyt Valamis Group Oy.

Sovellettavat säännökset ja päätöstoimivalta

Hankintalain (1397/2016) 123 §:n mukaan hankintayksikön on tehtävä ehdokkaiden ja tarjoajien asemaan vaikuttavista ratkaisuista sekä tarjousmenettelyn ratkaisusta kirjallinen päätös, joka on perusteltava.

Hallintosäännön 12 luvun 1 §:n 2 momentin 2 kohdan mukaan kansliapäällikkö päättää tai hyväksyy perusteet ja rajat, joiden mukaan viranhaltija päättää hankinnoista lukuun ottamatta osakkeita. Kansliapäällikkö päätti yhteishankintojen toimivallan siirrosta hankintajohtajalle päätöksellään 15.6.2017, 37 §.

Lisätiedot

Sirkka Hiltunen, palvelupäällikkö, puhelin: 09 310 31548

sirkka.hiltunen@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 10.02.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 134 § 1 mom, 163 §.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Marja Sarmela, hankintalakimies, puhelin: 09 310 31651

marja.sarmela@hel.fi

Liitteet (pdf)

1. Hankintaoikaisuvaatimus

Päätösasiakirjoissa on mainittu liitteitä, joita ei julkaista internetissä. Pois jätetään liitteet, jotka sisältävät salassa pidettäviä tietoja, joissa olevien tietojen julkistaminen voi vaarantaa yksityisyyden suojan, tai joita ei ole teknisistä syistä saatu sähköiseen muotoon. Keskeisimmät säädökset, joita asiassa sovelletaan, ovat laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (julkisuuslaki 621/1999), laki sähköisen viestinnän palveluista (917/2014), tietosuojalaki (1050/2018), laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä (703/2023) sekä laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista (1397/2016). Päätösasiakirjoja voi tiedustella myös Helsingin kaupungin kirjaamosta.