Talousarvioaloite, Korotus rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin

HEL 2021-001531
Asialla on uudempia käsittelyjä
8. / 438 §

Kaupunkiympäristölautakunnan lausunto kaupunginhallitukselle valtuutettu Ville Jalovaaran talousarvioaloitteesta koskien korotusta rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin

Kaupunkiympäristölautakunta

Lausunto

Kaupunkiympäristölautakunta päätti panna asian viikoksi pöydälle.

Käsittely

Pöydällepanoehdotus:
Anni Sinnemäki: Pyydän asian pöydälle seuraavaan kokoukseen.

Kaupunkiympäristölautakunta päätti yksimielisesti panna asian pöydälle.

Kaupunkiympäristölautakunta antaa kaupunginhallitukselle seuraavan lausunnon:

Taitorakenteiden, kuten siltojen, rantamuurien, tukimuurien, meluesteiden ja portaiden peruskorjaus rahoitetaan talousarviokohdan 8 03 01 02 Perusparantaminen ja liikennejärjestelyt alakohdasta Siltojen peruskorjaukset. Siltojen peruskorjausten määrärahaan sisältyvät peruskorjausten lisäksi myös uusittavien siltojen investointikustannukset. Merkittävin määrärahalla toteutettava investointi taloussuunnitelmakaudella on Hakaniemensillan uusiminen Kruunusillat -hankkeen yhteydessä.

Helsingin kaupungilla on huomattava määrä huonokuntoisia ja erittäin huonokuntoisia taitorakenteita. Ajoneuvoliikenteen silloista on huhtikuussa 2021 Kaupunkiympäristön toimialan ylläpitämän taitorakennerekisterin mukaan 33 erittäin huonossa kunnossa, 28 huonossa kunnossa ja 221 tyydyttävässä kunnossa. Sillat ovat turvallisia, mutta taloudellisen ja ympäristön kannalta kestävän elinkaaren saavuttamiseksi merkittävä osa niistä tulisi korjata välittömästi. Osa silloista on jo ohittanut niiden optimaalisen korjausajankohdan.

Siltojen, pois lukien muut taitorakenteet, peruskorjauksen rahoitustarve on arvioitu olevan yhteensä noin 65 miljoonaa euroa. Rahoitustarve kuvaa korjauskuntoisten rakenteiden kuntoon saattamiseen tarvittavaa rahoitusta. Siltojen rahoitustarvetta on arvioitu tarkemmin laadittavassa Siltojen ylläpito, toimintalinjat –julkaisussa, joka julkaistaan vuonna 2021. Julkaisussa on arvioitu vuosittaiseksi määrärahatarpeeksi 15,2 miljoonaa euroa, perustuen esitykseen, jonka mukaan pitkään patoutuneita korjaustarpeita voitaisi purkaa 10 vuoden aikajänteellä. Muiden taitorakenteiden osalta rahoitustarve on vielä selvitettävänä ja odottaa kuntotilatietojen koontia. Taitorakenteiden korjaukset priorisoidaan erityisesti turvallisuus huomioiden, ja niitä toteutetaan talousarvion puitteissa.

Talousarvioaloitteessa mainittuun laattapintaiseen tukimuurirakenteeseen Sokeritorilla/Kahvikujalla on lisätty kesäkuun 2021 aikana puuttuvat laatat kunnossapidollisena korjaustoimenpiteenä. Kyseisen tukimuurirakenteen alkuperäinen rakenneratkaisu ei ole kestävä, mutta koko tukimuurin rakenteen muutos on kustannuksiltaan merkittävä. Kohde ei ole arvioitu olevan kiireellinen, eikä vaarantavan kaupunkilaisten turvallisuutta.

Sulje

Talousarvioaloite

Valtuutettu Ville Jalovaara on tehnyt 3.2.2021 seuraavan talousarvioaloitteen:

"Korotus rikkoutuneiden muurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjausmäärärahoihin

Vuosaaren keskustassa Sokeritorin ja palvelukeskuksen Albatrossin välisestä kiviaidasta irtosi loppukesällä laatta, jonka korjaamisesta kaupunkilaiset ja minä kaupunginvaltuutettuna on lähettänyt kaupunkiympäristön toimialalle palautejärjestelmän kautta toiveen. Itse olin yhteydessä syyskuussa 2020. Vastauksena palautteeseen olen saanut tiedon, ettei kaupungin korjausmäärärahat riitä tämän kaltaisiin korjauksiin ja asia siirtyy siihen, kunnes varoja on.

Jättäessäni aloitetta alkukeväällä 2021 laatta puuttui edelleen muurista. Tämän esimerkin kautta on ilmeistä, että rikkoutuneiden kivimuurien ja vastaavien kaupunkirakennelmien korjaukseen on budjetoitu riittämättömästi varoja. Irronneet laatat aiheuttavat sekä turvallisuusriskejä että haittoja kaupunkikuvaan. Korjausten lykkääminen voi johtaa vaurioalueen leviämiseen ja tuoda ylimääräisiä kuluja. Ehdotan talousarvioaloitteella korjausvarojen korottamista niin, että vastaavan kaltaiset rikkoutuneiden muurien ym. korjaukset voidaan kaupungissa toteuttaa ilman yli puolen vuoden tai jopa pidempää odotusaikaa. Samalla toivon, että edellä mainittu Sokeritorin muuri viipymättä korjataan."

Lausuntopyyntö

Kaupunginkanslia on pyytänyt kaupunkiympäristölautakuntaa antamaan lausunnon kaupunginhallitukselle 22.9.2021 mennessä.

Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 20.09.2021

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §

Sulje

Esittelijä

vs. kaupunkiympäristön toimialajohtaja
Silja Hyvärinen

Lisätietojen antaja

Tia Salminen, projektinjohtaja: 09 310 33270

tia.salminen@hel.fi