Kokoonpano, Liikenneliikelaitoksen johtokunta, vuonna 2021 alkava toimikausi

HEL 2021-002502
Asialla on uudempia käsittelyjä
11. / 54 §

Liikenneliikelaitoksen johtokunnan jäsenten valinta

Helsingin kaupunginhallitus

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 5 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä 1.2.2022 alkaen kaupunginhallituksen toimikaudeksi seuraavasti:

 
Jäsen
Varajäsen
1.
Ville LehmuskoskiSilja Hyvärinen
2.
Jani Nevalainen Saara Kanto
3.
Maria NelskyläTimo Lindén
4.
Jenni Rope
Sami Lindström
5.
Juha Kesänen
Sanna Savonius

Samalla kaupunginhallitus valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja
Ville Lehmuskoski
Varapuheenjohtaja
Jani Nevalainen

Lisäksi kaupunginhallitus tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Päätös on ehdotuksen mukainen.

Sulje

Kaupunginvaltuusto valitsi 2.8.2021 § 235 toimikaudekseen liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

  Jäsen Varajäsen
1. Kok. Sini Korpinen Sebastian Frankenhaeuser
2. Kok. Pekka Pirkkala Nina Sillantaka
3. Kok. Joona Turtiainen Sanna-Maria Pakkanen
4. Kok. Mirita Saxberg Pertti Sivonen
5. Vihr. Aino Tuominen Jami Haavisto
6. Vihr. Niklas Kaskeala Satu Vartiainen
7. SDP Minna Salminen Roby Mountrakis
8. Vas. Anu Suoranta Markus Lehtola
9. PS Samuli Voutila Päivi Hönö

Sekä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja Minna Salminen
Varapuheenjohtaja Sini Korpinen

 

Kaupunginvaltuuston 19.1.2022 tekemällä päätöksellä muutetun kaupungin hallintosäännön 4 luvun 6 §:n mukaan kaupunkiympäristön toimialaan kuuluu myös liikenneliikelaitos, joka huolehtii metroliikenteestä sekä siihen liittyvästä joukkoliikenneinfrastruktuurista. Liikenneliikelaitos toimii liikenneliikelaitoksen johtokunnan alaisuudessa.

Samalla päätöksellä muutetun 2 luvun 13 § mukaan liikenneliikelaitoksen johtokunnassa on 5 jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Kaupunginhallitus valitsee toimikaudekseen johtokunnan jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi kaupunginhallitus valitsee johtokunnan varsinaisista jäsenistä sille puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Hallintosääntömuutoksella on siten pienennetty johtokunnan kokoa, jolloin se täytyy valita uudelleen. Kaupunginvaltuuston päätöksellä 2.8.2021 § 235 valittujen luottamushenkilöiden toimikausi katsotaan päättyneeksi.

Uusi johtokunta aloittaa 1.2.2022, kun hallintosääntömuutokset tulevat voimaan. Johtokuntaan valittavat henkilöt ovat kaupungin henkilöstöön kuuluvia henkilöiden aseman tai tehtävien perusteella. Tämä on tarkoituksenmukaista liikenneliikelaitoksen toiminnan luonteen vuoksi sen pääosan tultua yhtiöitetyksi.

Kuntalain mukaan valtuusto päättää hallintosäännöstä ja hallintosäännössä annetaan tarpeelliset määräykset kunnan toimielimistä ja johtamisesta. Valtuustolla on siten toimivalta päättää kunnan toimielimistä sekä niiden toimikaudesta ja jäsenten määrästä. Kunnan itsehallintoon myös kuuluu, että valtuustolla on laaja harkintavalta, kun se päättää kunnan hallinnon rakenteista. Siten valtuusto voi myös rajoituksetta muuttaa hallintosääntöä toimielimen kokoonpanon osalta kesken valtuustokauden.

Myös oikeuskirjallisuuden mukaan kunnan hallinnossa voidaan tehdä sellaisia organisaatiomuutoksia, joissa toimielimeen kuuluvien luottamustoimi päättyy, kunhan organisaatiomuutos on todellinen eikä sen todellisena tarkoituksena ole toimielimen erottaminen. (Harjula - Prättälä, Kuntalaki - tausta ja tulkinnat, 2019, s. 525).

Sulje

Liikenneliikelaitoksen johtokunta 11.08.2021 § 112

Päätös

Johtokunta merkitsi tiedoksi, että kaupunginvaltuusto on 2.8.2021 valinnut liikenneliikelaitoksen johtokuntaan seuraavat henkilöt:

Jäsenet
Henkilökohtaiset varajäsenet
Salminen Minna, SDP,  puheenjohtaja
Mountrakis Roby
Korpinen Sini, Kok. varapj.
Franckenhaeuser Sebastian
Pirkkala Pekka, Kok.
Sillantaka Nina
Turtiainen Joona, Kok.
Pakkanen Sanna-Maria
Saxberg Mirita, Kok.
Sivonen Pertti
Tuominen Aino, Vihr.
Haavisto Jami
Kaskeala Niklas, Vihr.
Vartiainen Satu
Suoranta Anu, Vas.
Lehtola Markus
Voutila Samuli, PS
Hönö Päivi
Esittelijä
toimitusjohtaja
Ville Lehmuskoski
Lisätiedot

Jukka Hämäläinen, hallintopäällikkö, puhelin: 310 20911

jukka.hamalainen@hel.fi

Kaupunginvaltuusto 02.08.2021 § 235

Päätös

Kaupunginvaltuusto päätti valita toimikaudekseen liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 Jäsen
 Varajäsen
1.
Kok.
Sini Korpinen
Sebastian Frankenhaeuser
2.
Kok.
Pekka Pirkkala
Nina Sillantaka
3.
Kok.
Joona Turtiainen
Sanna-Maria Pakkanen
4.
Kok.
Mirita Saxberg
Pertti Sivonen
5.
Vihr.
Aino Tuominen
Jami Haavisto
6.
Vihr.
Niklas Kaskeala
Satu Vartiainen
7.
SDP
Minna Salminen
Roby Mountrakis
8.
Vas.
Anu Suoranta
Markus Lehtola
9.
PS
Samuli Voutila
Päivi Hönö

Samalla kaupunginvaltuusto päätti valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja
Minna Salminen
Varapuheenjohtaja
Sini Korpinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkasti pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Esittelijä
Kaupunginhallitus
Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela@hel.fi

Kaupunginhallitus 26.07.2021 § 531

Päätös

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa:

Kaupunginvaltuusto päättää valita toimikaudekseen liikenneliikelaitoksen johtokuntaan 9 jäsentä ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä seuraavasti:

 
 
 Jäsen
 Varajäsen
1.
Kok.
Sini Korpinen
Sebastian Franckenhaeuser
2.
Kok.
Pekka Pirkkola
Nina Sillantaka
3.
Kok.
Joona Turtiainen
Sanna-Maria Pakkanen
4.
Kok.
Mirita Saxberg
Pertti Sivonen
5.
Vihr.
Aino Tuominen
Jami Haavisto
6.
Vihr.
Niklas Kaskeala
Satu Vartiainen
7.
SDP
Minna Salminen
Roby Mountrakis
8.
Vas.
Anu Suoranta
Markus Lehtola
9.
PS
Samuli Voutila
Päivi Hönö

Samalla kaupunginvaltuusto päättää valita puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan seuraavasti:

Puheenjohtaja
Minna Salminen
Varapuheenjohtaja
Sini Korpinen

Lisäksi kaupunginvaltuusto tarkastaa pöytäkirjan tämän asian osalta heti.

Käsittely

Esittelijä muutti ehdotustaan siten, että jäseneksi lisätään Mirita Saxberg (Kok.) sekä varajäseniksi Sebastian Franckenhaeuser (Kok.), Nina Sillantaka (Kok.), Sanna-Maria Pakkanen (Kok.) ja Pertti Sivonen (Kok.).

Kaupunginhallitus hyväksyi esittelijän muutetun ehdotuksen.

Esittelijä
kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna
Lisätiedot

Asta Vennelä, hallintoasiantuntija, puhelin: 310 76004

asta.vennela@hel.fi
Sulje

Päätös tullut nähtäväksi 02.02.2022

OHJEET OIKAISUVAATIMUKSEN TEKEMISEKSI

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä

  • se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)
  • kunnan jäsen.
Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimuksen on saavuttava Helsingin kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi postitse, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Mikäli päätös on annettu tiedoksi sähköisenä viestinä, asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmen päivän kuluttua viestin lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Helsingin kaupunginhallitus.

Oikaisuvaatimusviranomaisen asiointiosoite on seuraava:

Sähköpostiosoite:
helsinki.kirjaamo@hel.fi
Postiosoite:
PL 10
 
00099 HELSINGIN KAUPUNKI
Käyntiosoite:
Pohjoisesplanadi 11-13
Puhelinnumero:
09 310 13700

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 08.15–16.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisena. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava

  • päätös, johon oikaisuvaatimus kohdistuu
  • miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • millä perusteella päätöstä halutaan oikaistavaksi
  • oikaisuvaatimuksen tekijä
  • millä perusteella oikaisuvaatimuksen tekijä on oikeutettu tekemään vaatimuksen
  • oikaisuvaatimuksen tekijän yhteystiedot
Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä lähetetään pyynnöstä. Asiakirjoja voi tilata Helsingin kaupungin kirjaamosta.

Sulje

Esittelijä

kansliapäällikkö
Sami Sarvilinna

Lisätietojen antaja

Atte Malmström, konserniohjauksen päällikkö, puhelin: 09 310 25472

atte.malmstrom@hel.fi

Saara Nirkko, hallintoasiantuntija, puhelin: 09 310 26312

saara.nirkko@hel.fi